بیمه شخص ثالث آسیا

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که به اختصار بیمه شخص‌ثالث نامیده میشود؛ بیمه شخص ثالث آسیا برای حمایت از همه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه‌های درمان، خسارت و فوت تصویب شده است.

[showbanner2 link=’https://www.azki.com/?utm_source=asia-third-party-insurance&utm_medium=linkbox&utm_campaign=ordibehesht98′ icon=’https://www.azki.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/thirdparty-insurance-icon-w.png’ background=’b30086′ pretext=’برای استعلام قیمت، مقایسه و صدور’ text=’بیمه شخص ثالث آسیا’ aftertext=’اینجا کلیک کنید.’]

بیمه شخص ثالث آسیا (خسارت مالی) :

 • بر اساس قانون در صورتی‌که میزان خسارت کمتر از مبلغ تعیین شده باشد نیازی به ارائه گزارش مقامات انتظامی نیست و طرفین حادثه می‌توانند با هر دو وسیله به همراه بیمه‌نامه‌ها، کارت شناسایی وسایل نقلیه، گواهینامه و کارت ملی طرفین به شرکت بیمه آسیا جهت دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث آسیا مراجعه نمایند. (در این شرایط بیمه‌نامه‌های طرفین در زمان حادثه باید معتبر و متوالی باشد)
 • در صورتیکه میزان خسارت بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد؛ باید وسیله نقلیه زیان‌دیده‌ را جهت دریافت خسارت به همراه گزارشات مقامات انتظامی به شرکت بیمه برد تا خسارت وارد شده بررسی و پرداخت گردد.

بیمه شخص ثالث آسیا (خسارت منجر به جرح یا فوت) :

 • در صورت فوت مصدوم بعد از حادثه و اطمینان از این امر، صحنه حادثه را تغییر ندهید و مراتب را به مقامات انتظامی اطلاع دهید.
 • در صورتی‌که مصدوم در اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه هستید بلافاصله مصدوم را به مراکز پزشکی منتقل و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید.

توجه: در صورتی که جهت کسب رضایت مصدوم مبلغی به او پرداخت نمایید این مبالغ از شرکت بیمه قابل استرداد نمی‌باشد.

 • در صورتیکه مصدوم بر اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه نیستید بلافاصله مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

راهنمای صدور بیمه شخص ثالث آسیا

مدارک لازم جهت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث آسیا :

 1. اصل سوابق بیمه‌نامه قبلی
 2. اصل سند وسیله نقلیه
 3. اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
 4. اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 5. تکمیل فرم پرسشنامه (فرم پیشنهاد) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

راهنمای دریافت خسارت

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث آسیا (بدون گزارش مقامات انتظامی) :

 1. اصل و کپی بیمه‌نامه معتبر و متوالی مقصر و زیان‌دیده
 2. اصل و کپی گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیان‌دیده‌
 3. اصل و کپی کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیان‌دیده‌
 4. اصل و کپی کارت ملی مقصر و زیان‌دیده‌
 5. حضور رانندگان مقصر و زیان‌دیده‌
 6. مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیان‌دیده‌
 7. اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیان‌دیده‌ حسب مورد‌

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث آسیا (با گزارش سازش مقامات انتظامی) :

 1. اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 2. اصل و کپی بیمه‌نامه زیان‌دیده‌ و تصویر بیمه‌نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه‌نامه)
 4. اصل و کپی گواهینامه زیان‌دیده‌ و تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و کپی کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده‌ و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و کپی کارت ملی زیان‌دیده‌ و تصویر کارت ملی مقصر
 7. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 8. ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث آسیا (با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی) :

 1. اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی (کروکی غیر سازش)
 2. اصل و کپی‌ بیمه‌نامه زیان‌دیده‌ و تصویر بیمه‌نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه‌نامه)
 4. اصل و کپی گواهینامه زیان‌دیده‌ یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و کپی کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده‌ و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و کپی کارت ملی زیان‌دیده‌ و تصویر کارت ملی مقصر
 7. اوراق بازجویی مقصر و زیان‌دیده‌
 8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
 9. نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 10. رای صادره و یا صورت‌جلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 12. ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی بیمه شخص ثالث آسیا‌ :

 1. اصل و کپی بیمه‌نامه مقصر حادثه
 2. اصل و کپی گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
 3. اصل و کپی کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 4. اصل و کپی کارت ملی راننده مقصر
 5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
 7. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی (قبولی تقصیر طرفین حادثه)
 8. تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی (جهت مصدومین)
 9. رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین)
 10. تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل (جهت متوفین)

1-10 معاینه جسد

2-10 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

3-10 انحصار وراثت نامحدود

4-10 قیم نامه (در صورت وجود صغیر در ورثه)

5-10 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

6-10 تصویر شنااسنامه اولیاء دم (بازماندگان)

فرایند دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث آسیا

 1. مراجعه زیان‌دیده‌ (راننده / مالک / بیمه‌گذار / نماینده قانونی) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
 4. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسار
 5. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ‌زیر:

1-5 مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

2-5 اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

فرایند دریافت خسارت بدنی بیمه شخص ثالث آسیا‌

 1. مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه‌گذار / راننده مقصر / زیان‌دیده‌ یا نماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده
 2. مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی‌ از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم
 3. در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است
 4. ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
 5. بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری
 6. در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

در صورت وقوع هر یک از ‌خسارت‌های فوق، مراتب را حداکثر ظرف 5‌ روز پس از حادثه به شرکت بیمه اعلام فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 4 =

دکمه بازگشت به بالا