بیمه عمر ملت

بیمه عمر یا بیمه زندگی از رایج ترین و گسترده ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته است. هدف اصلی بیمه‌های زندگی ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و در نهایت ایفای تعهدات بیمه‌گر در برابر استفاده کنندگان می‌باشد. در این بخش به بیمه عمر ملت خواهیم پرداخت.

[showbanner2 link=’https://www.azki.com/?utm_source=mellat-life-insurance&utm_medium=linkbox&utm_campaign=ordibehesht98′ icon=’https://www.azki.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/life-insurance-icon-w.png’ background=’b30086′ pretext=’برای استعلام قیمت، مقایسه و صدور’ text=’بیمه عمر ملت’ aftertext=’اینجا کلیک کنید.’]

انواع بیمه عمر ملت :

 • بیمه زندگی و سرمایه گذاری
 • بیمه سپرده زندگی
 • بیمه تحصیل فرزندان
 • بیمه زندگی و بازخرید سنوات
 • بیمه مستمری زنان خانه دار

1) بیمه زندگی و سرمایه گذاری ملت:

بیمه زندگی و سرمایه گـذاری یکی از انواع بیمه زندگی ملت است که می‌تواند به عـنوان پشـتوانه مـالی در دوران بـازنشـسـتگی محسوب شود و تأمین درآمدهای آیـنـده خـانـواده مثل هــزینـه‌هـای تحصــیل فـرزنــدان، ازدواج،  تهیــه مســکن، درمـــان، نقـدینگی مورد نیاز و… را تحت پوشش قرار دهد.

مزایای بیمه زندگی و سرمایه گذاری :

 • پرداخت سود سالیانه حاصل از سرمایه گذاری، 16 درصد برای دو سال نخست، 13 درصد برای دو سال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال
 • پرداخت ســود حاصـل از سـرمایه گـذاری به صـورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی الحساب.
 • امکان سپرده گذاری اولیه
 • پرداخت وام به بیمه‌گذار، بدون نیاز به ضامن و وثیقه بعد از پایان سال دوم
 • صـدور کارت اعتباری بیمه ملت برای خرید اقساطی
 • امکان افـزایش حـق بیمـه متناسب با توانایی پرداخت بیمـه گذار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم.
 • امکان پـرداخت کل مبلغ سـرمایه گذاری به صـورت یـکجا در پـایـان دوره به بیمه‌گزار.
 • امکان تبدیل بیمه‌نامـه به بیمـه مسـتمری (بازنشـستگی) در پـایـان مدت قرارداد.
 • پرداخت 5 تا 25 برابر حق بیمه سالانه به ذینفع (ها) در صورت فوت بیمه شده
 • پرداخت 5 تا  125برابر حق بیمه سالانه به ذینفع (ها) در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه
 • پرداخت 50 درصـد سـرمایه فوت تا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان به صورت بلاعوض در صورت ابتلا فرد بیمه شده به امراض خاص مثل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
 • پرداخت سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا 20 درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه و تا سقف 10 میلیون تومان
 • پرداخت سرمایه نقص عضو، از کار افتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه تا سقف 2 برابر سرمایه فوت و سقف 100 میلیون تومان
 • پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه از روز چهارم تا 90 روز و تا سقف 100 هزار تومان
 • در صورت از کار افتادگـی کامل و دائم بیمه‌گذار در اثر حادثه و یا بیماری، معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای بیمه عمـر
 • امکان برقراری پوششهای بیمه‌ای تا سن 70 سالگی
 • امکان قسط بندی حق بیمه سالیانه بصورت ماهیانه، 2ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه
 • معافیت از مالیات و ارث
 • امکان انتقال مـزایا به غیر و پرداخت سـرمـایه به افراد مورد نظر بیمـه‌گذار
 • سـامانه شـخصی بیمـه‌گـذار برای پیـگیری وضـعیت بیمـه‌نـامه، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورت حساب.
 • امکان صدور الحاقیه مالی برای ایجاد هرگونه تغییر در شرایط مالی بیمه‌نامه مثل افزایش/کاهش حق بیمه، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و … .
بیمه عمر ملت
بیمه عمر ملت

2) بیمه سپرده زندگی ملت:

بیمه ملت برای اولین بار با ارائه بیمه سپرده زندگی به دنبال کاهش نوسانات مالی وارد شده به خانواده‌ها و افراد، با هر سطح درآمد و هر نوع توان پرداخت حق بیمه می‌باشد.

در این بیمه‌نامه علاوه بر اینکه خانواده‌ها در برابر مشکلات ناشی از فقدان سرپرست خانواده، تحت پوشش بیمه عمر ملت قرار می‌گیرند، می تواند به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری عمل کند.

مزایای بیمه سپرده زندگی:

 • مزایای ویژه این بیمه‌نامه علاوه بر مزایای ذکر شده برای طرح فوق، شامل این موارد می‌شود:
 • امکان پرداخت حق بیـمه ســپرده در هر زمان و به میزان دلخواه.
 • امکان استفاده از سرمایه اندوخته در مواردی مثل تأمین هزینه تحصیل فرزندان، کمک هزینه ازدواج و مســکن، ایجاد ســرمایه کسب و کار و مانند آن.
 • امکان دریافـت کل سـرمایه گذاری به صورت یکجا و یا دریافت مســتمری در پایان قرارداد.
 • پرداخت 1 تا 400 میلیون تومان تحـت عـنـوان سـرمایه فـوت به ذینفع، بر اسـاس انتخـاب بیمه‌گذار در صورت فوت بیمه شده.
 • پرداخت 1 تا 400 میلیون تومان تحت عنوان سـرمایه حادثه به ذینفع در صورت فـوت بیمه شـده بر اثر حادثه.
بیمه عمر ملت
بیمه عمر ملت

3) بیمه تحصیل فرزندان ملت:

این نوع از بیمه عمر ملت ، راه حل مناسبی برای رفع مشکلات مالی خانواده‌ها در ارتباط با تحصیل فرزندانشان است.

بیمـه تحصـیل فرزندان برای تأمین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی و دوران تحصیلی فرزندان طراحی شده است.

سـرپرسـت خانواده با خـرید این بیمـه‌نامه می تواند با پرداخت حق بیمـه متناسـب با تـوان مـالی خود، عـلاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمـه‌ عمر ملت ، سـرمایه‌ای مطمئن برای تأمین هزینه تحصـیلات فـرزندان خود ایجاد کند.

 مزایای بیمه تحصیل فرزندان :

 • پرداخت سـود سـالیانه حاصل از سـرمایه گذاری، 16 درصد برای دو سال نخست، 13 درصد برای دو سـال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
 • پرداخت ســود حاصـل از سـرمایه گـذاری به صـورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی الحساب.
 • پوشش‌های اضـافی حادثه، امــراض خـاص و معـافیت از پرداخت حق بیمـه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم.
 • پرداخت وام از موجودی اندوخته بیمه‌نامه بعد از گذشت دو سال.
 • صـدور کارت اعـتباری بیمه ملت برای خرید اقساطی.
 • برخورداری از مـعـافیت های مالیـاتـی (مالیـات بر ارث و درآمد)

4) بیمه زندگی و بازخرید سنوات ملت:

بر اساس قانون تمامی کارفرمایان وظیفه دارند به ازای هر سال کار کارگران یا کارمندان خود، معادل یک ماه آخرین حقوق فرد را به عنوان سنوات به او بپردازند.

بیمه بازخرید سنوات، پرداخت سنوات کارکنان را تضمین می‌کند و با پرداخت سود مازاد سرمایه‌گذاری و تضمین پوشش‌های خطر فوت و ازکارافتادگی، نگرانی‌های ناشی از بازخرید، ترک خدمت، بازنشستگی، فوت ناگهانی و ازکارافتادگی کارکنان را برای کارفرما کاهش می‌دهد.

این نوع از بیمه عمر ملت ، به سازمان‌ها در برنامه‌ریزی سنوات بازخریدی، تأمین مالی کارکنان و نگهداری حساب‌های سنوات کاری آن‌ها کمک می‌کند و همچنین باعث افزایش بازده کاری در سازمان می‌شود.

مزایای بیمه زندگی و بازخرید سنوات:

 • پرداخت مبالغ بازخرید سنوات کارکنان به صورت تضمینی
 • پرداخت سود مشارکت در منافع
 • استفاده از معافیت های مالیاتی
 • امکان افزایش حق بیمه پرداختی و به نسبت آن افزایش اندوخته ها با توجه به افزایش حقوق
 • پرداخت مستمری به کارکنان براساس اندوخته سرمایه گذار
 • افزایش سرمایه فوت در هر سال متناسب با افزایش حقوق
 • پوشش حادثه حداکثر 3 برابر سرمایه فوت یعنی بین 40 تا 100 برابر حق بیمه یا حق مشارکت
 • پرداخت وام به هر یک از کارکنان از محل بیمه‌نامه و معادل 50 درصد اندوخته از سال دوم به بعد
 • در صورت ترک خدمت توسط هر یک از کارکنان، میزان بازخریدی او از این بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.
 • صدور بیمه‌نامه برای افراد تازه استخدام با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط سازمان و همزمان با شروع سایر مزایای استخدامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • معافیت از پرداخت حق بیمه به علت ازکارافتادگی کامل
 • دریافت هزینه‌های پزشکی امراض خاص (در صورت بروز انواع سرطان ، سکته مغزی ، سکته قلبی و … طبق شرایط اختصاصی امراض خاص).
بیمه درمان ملت
بیمه درمان ملت

5) بیمه مستمری زنان خانه دار ملت:

این بیمه‌نامه در بیمه عمر ملت برای بانوان و دختران ایرانی طـراحی شده است و به دنبال تأمین نیازهای مادی بانوان در آینده می‌باشد.

در این طرح بانوان ایرانی تحت پوشش بیمه مستمری قـرار گرفته و با پرداخت 13 تا 30 سـال حـق بیمه (با توجه به سن خود) تا پایان عمر از حقوق مسـتمری بهره مند می‌شوند.

ویژگی‌ها و مزایای بیمه مستمری زنان خانه دار:

 • تخصـصی ترین بیمـه مسـتمری بانوان در ایران
 • پرداخت مسـتمری مادام العـمر به بانوان
 • امکان افزایش سالیانه حق بیمـه برای پوشـش نرخ تورم
 • افزایش سـالیانه نـرخ مسـتمری به میزان 8 درصـد
 • بازه سنی گسترده جهت خرید بیمه‌نامه (از 18 تا 60 سالگی)
 • پرداخت اندوخته ایجاد شده به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه شـده در دوران پرداخت حق بیمه
 • پرداخت 10سـال مسـتمری به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه شـده در طـول 10سـال اول دریافت مسـتمری
 • پرداخـت سـه برابر آخرین مسـتمری مـاهـانه به ذیـنفع یا ذیـنفعان درصـورت فوت بیمه شده برای هزینه‌های ضـروری فوت
 • پرداخت سود حاصل از سرمایه گذاری بصورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی الحساب
 • امکان پرداخت حق بیمه با هر وضعیت مالی (حداقل 10 هزار تومان و حداکثر 400 هزار تومان در ماه)
 • در این طرح ییمـه شـده می‌تواند حق بیمه خود را سـالیانه به میزان 5 تا 20 درصـد افزایش دهد.
 • بیمـه شده می‌تـواند در صورت تـمایل، چنانچه بیشتر از 5 سال به پایان مدت بیمه‌نامه باقی نمانده باشد درخواست مسـتمری پیش از موعد کند.
بیمه عمر ملت
بیمه عمر ملت

پرداخت خسارت بیمه عمر ملت :

مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه عمر ملت در شرایط مختلف:

خسارت هزینه‌های پزشکی:

اصل فاکتور‌های پزشکی به همراه نامه‌ای که مشخصات بیمه‌نامه و شماره حساب بیمه‌گذار درآن قید شده باشد.

خسارت امراض خاص:

 • امراض خاص شامل: سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
 • کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه بیمه شده
 • اصل یا کپی برابر اصل خلاصه پرونده بیمارستانی
 • اصل صورت حساب بیمارستانی و صورت حساب پزشکان
 • اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع خدمات انجام شده و میزان دستمزد دریافتی
 • اصل یا کپی برابر اصل شرح عمل انجام شده
 • مدارک انجام آزمایشات و رادیولوژی ها و سیتی اسکن شامل تجویز پزشک و قبض پرداخت
 • ریز نسخه‌های دارویی و لوزام مصرف شده در اتاق عمل
 • و…

خسارت از کارافتادگی دائم و کامل:

 • کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه بیمه شده
 • دفترچه ‌های درمانی بیمه‌گذار مربوط به یک سال قبل تا تاریخ وقوع خسارت
 • کپی برابر اصل خلاصه پرونده بیمارستانی
 • اصل یا کپی برابر اصل گزارش اولین مرجع درمانی مثل گزارش پذیرش اورژانس بیمارستان به همراه کپی مدارک بیمارستانی شامل شرح عمل ، خلاصه پرونده و عکس‌های رادیولوژی
 • اصل یا کپی برابر اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام معالجات و شرح ضایعات وارد شده
 • اصل یا کپی برابر اصل گزارش حادثه توسط مراجع ذیصلاح و در صورت حادثه رانندگی، گزارش افسر راهنمایی و رانندگی
 • کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی در صورتی که بیمه شده در هنگام وقوع حادثه، رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است .
 • گزارش کمیسون تأمین اجتماعی و یا گزارش پزشک قانونی مبنی بر نوع و درصد از کارافتادگی بیمه‌گذار

دریافت خسارت فوت:

 • اصل بیمه‌نامه
 • کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه باطل‌شده بیمه‌شده
 • کپی برابر اصل کارت ملی بیمه شده
 • کپی کارت ملی ذینفع/ذیننفعان
 • کپی یا کپی برابر اصل گواهی رسمی فوت
 • اصل یا کپی برابر اصل جواز دفن
 •  کپی برابر اصل خلاصه پرونده و مدارک بیمارستانی
 • در صورت حادثه اصل یا کپی برابر اصل گزارش حادثه توسط مراجع ذیصلاح و در صورت حادثه رانندگی گزارش افسر راهنمایی و رانندگی
 • و…

مدارک مورد نیاز برای دریافت سرمایه نهایی:

 • اصل بیمه نامه
 • فرم تکمیل شده سرمایه نهایی.
دکمه بازگشت به بالا