بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان

خانه و اثاثیه شما می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید.

موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان شامل:

 • ساختمان
 • تاسیسات
 • اثاثیه موجود در منازل مسکونی
 • مشاعات و مشترکات آنها است.

با بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان می توان خانه خود را در مقابل خطرات:

 • آتش سوزی‌،‌صاعقه‌،‌انفجار
 • زلزله
 • طوفان
 • ترکیدگی لوله آب
 • سرقت با شکست حرز
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • سقوط هواپیما و قطعات آن

و … بیمه نمود.

بیمه سامان با ارائه طرح‌های مناسب حداکثر پوشش قابل ارائه در برابر خطرات را در اختیار شما قرار می دهد. از ویژگی‌های مهم این طرح‌ها، عدم نیاز به بازدید در طرح‌های خانه امن و جامع خانوار برای صدور می باشد که روال خرید بیمه‌نامه را ساده تر می نماید و بیمه‌نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار اعلام می نماید صادر خواهد شد.

طرح‌های بیمه آتش سوزی سامان برای منازل مسکونی عبارتند از :

 1. طرح‌های خانه امن سامان شامل:خانه امن طرح 1‌و 2
 2. طرح جامع خانوار
 3. بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان

راهنمای پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان

در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار که می تواند مالک‌،‌ذینفع و یا نماینده حقوقی بیمه‌گذار باشد‌،‌می بایست حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه را به صورت کتبی و با تکمیل فرم اعلام خسارت به واحد صدور بیمه‌نامه اعلام خسارت نماید .

ارزیابی خسارت

 • در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
 • قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد، محاسبه خواهد شد.
 • در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد، بیمه‌گر و بیمه‌گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:
 • هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا به طرف دیگر معرفی می نماید. کارشناس منتخب متفقا‌ نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
 • هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
 • هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

براساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار موظف است :

 • حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید.
 • حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد.
 • برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
 • بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
 • ضمن همه گونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسب دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد

فرآیند پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان

 • اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه‌گذار ‌در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتیکه خسارت جزو تعهدات بیمه‌گرباشد .
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

زمان‌بندی پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان بعد از تشکیل پرونده

بر اساس ماده 26 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آن حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد باید اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − یازده =

دکمه بازگشت به بالا