تعرفه‌ها و روش پرداخت حق بیمه

مبلغ حق بیمه به دلخواه بیمه‌گذار و توسط او تعیین می‌شود.

حق بیمه وصولی به دو بخش پس‌اندازی و غیر پس‌اندازی تقسیم می‌شود.

بعد از کسر بخش غیر پس‌اندازی از حق بیمه وصولی، بخش پس‌اندازی انباشته شده و از مجموع آن ‌علاوه ‌بر سود فنی مطابق زمان؛ اندوخته ریاضی بیمه‌نامه بیمه عمر آسیا به ‌دست ‌می‌آید.

روش پرداخت حق‌بیمه‌ جامع عمر و پس‌انداز آسیا و برخورداری از سود تشویقی

  • روش پرداخت حق‌ بیمه عمر آسیا به صورت یک‌جا یا سالانه است که درصورت درخواست بیمه‌گذار، پرداخت حق‌بیمه سالانه به صورت اقساط ماهانه (گروهی)، دوماهه، سه‌ماهه و یا شش‌ماهه امکان‌پذیر است. بدیهی‌ است درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط هم محاسبه خواهد شد. درصورتی که مبالغ حق‌بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار مطابق با حق بیمه‌های مندرج در جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر نباشد، اندوخته بیمه‌نامه متناسب با مبالغ پرداختی محاسبه خواهد شد.
  • با توجه به اینکه مبالغ پرداختی سود روزشمار دریافت می‌کنند؛ درصورتی که مبالغ زودتر از موعد مقرر پرداخت شود، مشمول دریافت سود تشویقی هم خواهد شد. بدیهی‌ است در صورت تأخیر در پرداخت حق‌بیمه، بدون اخذ جریمه دیرکرد، سود متعلقه از زمان پرداخت محاسبه شده و ‌اندوخته ‌بیمه‌نامه ‌مندرج در «جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر» متناسب با مدت تأخیر کاهش‌ خواهد یافت. درصورت تداوم عدم پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار، حق‌بیمه خطر فوت، پوشش‌های تکمیلی و هزینه‌های مربوطه از محل اندوخته بیمه‌نامه تأمین شده و بیمه‌نامه تا آخرین روز تکافوی هزینه‌ها معتبر خواهد بود و پس از آن بیمه‌نامه معلق می‌گردد.