نام شرکت: بیمه معلم
تعداد نیرو: 587
سهم از بازار: 3.4
توانگری مالی: 76
سال تاسیس: 1386
تعداد شعب: 50
تعداد نماینده: 1141

بیمه مستمری و بازنشستگی معلم

این بیمه جزئی از بیمه عمر می‌باشد و هر فرد شاغل و غیر شاغل می‌تواند بیمه مستمری و بازنشستگی معلم را خریداری نماید.

پوشش‌ها و تعهدات بیمه مستمری و بازنشستگی معلم :

 • امکان دریافت سود ذخیره شده بصورت یکجا در انتهای قرارداد
 • امکان انتخاب سرمایه فوت عادی تا مبلغ 400 میلیون تومان
 • امکان انتخاب سرمایه فوت حادثه تا 600 میلیون تومان
 • پوشش غرامت نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و کلی در اثر حادثه
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 • پوشش هزینه بیماری‌های امراض خاص به بیمه شده تا مبلغ 30 میلیون تومان
 • امکان دریافت وام از محل اندوخته بیمه‌نامه تا 90درصد ارزش بازخرید
 • امکان افزایش سرمایه و حق بیمه، برای جبران تورم
 • معافیت مالیاتی اندوخته‌های سرمایه گذاری بیمه زندگی
 • معافیت از مالیات بر ارث
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه برسود تضمین شده
 • امکان انتخاب ذینفعان و سهم آن‌ها

مزایا و ویژگی های بیمه مستمری و بازنشستگی معلم :

 • بعد از پایان مدت قرارداد بیمه مستمری و بازنشستگی معلم، بیمه شده می‌تواند سود حاصل از آن را به صورت مستمری مادام العمر و یا به صورت یکجا دریافت کند.
 • بیمه‌گذار می‌تواند میزان مستمری سالیانه را 5 تا 10 درصد افزایش دهد.
 • مدت تضمین مستمری 30 سال است و از تاریخ پرداخت مستمری آغاز می‌شود مدت تضمین به این معناست که مستمری بیمه شده تا پایان مدت آن پرداخت می‌شود حتی در صورت فوت بیمه شده مستمری به وارث مشخص شده پرداخت می‌گردد.
 • در صورت فوت بیمه شده در طول مدت مستمری سرمایه فوت که معادل اندوخته اولیه بیمه نامه است و به شرط آنکه از 200 میلیون تومان بیشتر نشود به وارث پرداخت می‌شود
 • بیمه شده می تواند علاوه بر گرفتن مستمری بعداز مدت تضمین 30ساله نسبت به دریافت اندوخته اولیه در شروع مستمری اقدام کند
 • در صورت فوت بیمه شده در طول مدت تضمین وارث میتواند علاوه بر مستمری تا مدت تضمین، در انتهای دوره اندوخته اولیه را نیز دریافت کنند
 • زنان خانه دار میتوانند از این بیمه استفاده کنند
 • بانوان بیمه شده در بیمه مستمری و بازنشستگی معلم در صورت فوت و نداشتن افراد تحت تکفل مستمری به ذینفع پرداخت میشود
 • در صورت فوت ذینفع در طول مدت تضمین ، مبلغ مستمری به ذینفع دیگری که مشخص شده می رسد
 • در صورت انصراف بیمه شده از دریافت مستمری، وجه باقیمانده طبق جدول مستمری به بیمه گذار پرداخت میشود
Print Friendly, PDF & Email