دیه

نرخ دیه اعضای بدن در قانون مجازات اسلامی سال 1402 چقدر است؟


دیه در سال 1402 برای ماه‌های عادی معادل مبلغ 900 میلیون تومان و در ماه‌های حرام معادل مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان است؛ دیه اعضای بدن در مجازات اسلامی بر اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می‌شود. در این بخش به تعریف دیه ‌اعضا، ارش و قواعد عمومی و کلی آن می‌پردازیم.

نحوه محاسبه دیه اعضای بدن در سال 1402

تعریف دیه از نظر شرعی میزان مالی‌ است که برای جنایت‌های عمدی، غیرعمدی بر نفس و یا میزان آسیبی که به اعضای بدن وارد می‌شود، معین شده است. از آنجایی‌ که عموماً در تصادفات و حوادث، آسیب وارد شده غیرعمد است، دیه آن طبق حدود مجازات‌های اسلامی پرداخت می‌گردد.

ارش چیست؟

به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون شرع تعیین نشده باشد، ارش گفته می‌شود. ارش بر اساس موارد زیر تعیین می‌شود:

 • نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد؛
 • با در نظر گرفتن دیه؛
 • نظر کارشناس.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت‌های وارد شده به سر و صورت

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود (یک‌صدم دیه کامل)؛
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد (2صدم دیه کامل)
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد (3صدم دیه کامل)؛
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد (4صدم دیه کامل)؛
 • موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود (۵صدم دیه کامل)؛
 • هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود،گرچه جراحتی را ایجاد نکند (10صدم دیه کامل)؛
 • مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد (۱۵صدم دیه کامل)؛
 • مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد (یک‌سوم دیه کامل)؛
 • دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز هم می‌شود.

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن

جراحت‌های واردشده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد؛ مقدار دیات جراحات بدن به شرح زیر است.

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود (۰٫۵صدم دیه کامل)؛
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد (۱ صدم دیه کامل)؛
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد (۱٫۵ صدم دیه کامل)؛
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد (۲ صدم دیه کامل).

قواعد عمومی دیه ‌اعضا

در قانون مجازات اسلامی قوانین عمومی دیه اعضا آورده شد است. که در ادامه به اختصار آورده شده‌اند:

ماده ۵۶۳ دیه ‌اعضا

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی.

ماده ۵۶۴ دیه ‌اعضا

 • فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو؛
 • از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد؛
 • در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، باتوجه‌به کارایی ازدست‌رفته، ارش تعیین می‌شود.

ماده ۵۶۵ دیه ‌اعضا

از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد؛ به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 • ‌تبصره ۱: ‌در مواردی که نسبت از‌بین‌رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.
 • ‌تبصره ۲: ‌هرگاه بر اثر حادثه عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر به قطع آن باشد، دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده ۵۶۶ دیه ‌اعضا

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو ازبین‌رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شود، به میزان دیه عضو اصلی است. اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۸ دیه اعضا

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از حادثه به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است؛ مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹ دیه اعضا

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آنکه موجب شکستگی آن شود و دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۰ دیه ‌اعضا

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که حادثه متعدد محسوب شود، هریک دیه جداگانه دارد؛ هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه آنها از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱ دیه اعضا

دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شَلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو است.

ماده ۵۷۲ دیه اعضا

هرگاه در اثر حادثه تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳ دیه اعضا

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری شود، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده ۵۷۴ دیه اعضا

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان هم بشکند یا ترک بردارد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحت ایجاد شود هم این حکم جاری است.

جدول دیه اعضای بدن سال 1402

نوع دیه

مبلغ دیه (تومان)

دیه کامل در ماه غیرحرام

900.000.000

دیه کامل در ماه حرام

1.200.000.000

دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام پیدا کند

72.000.000

دیه شکستگی نازک‌نی و درشت‌نی استخوان پا هر کدام

72.000.000

دیه شکستگی بینی

90.000.000

دیه شکستگی ترقوه

28.800.000

دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه

900.000.000

دیه زخم‌شدگی در حد حارصه

4.500.000

دیه زخم‌شدگی در حد دامیه

18.000.000

دیه دندان‌‌های پیشین که کامل ساقط شوند

45.000.000

دیه دندان‌‌های پشتی که کامل ساقط شوند

22.500.000

دیه یک دست

450.000.000

دیه یک پا

450.000.000

دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب

27.000.000

دیه خردشدگی استخوان مطلوب التیا‌م‌یافته

162.000.000

تفاوت دیه اعضاء زن و مرد

مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه زن تا یک سوم دیه کامل با مرد برابر است، اما اگر میزان دیه از یک سوم دیه کامل بیشتر باشد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. بررسی مواد ۲۰۹، ۲۷۳، ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، شامل این تفاوت می‌شود. مفاد این چهار ماده، که به ترتیب به بیان حکم قصاص و دیه زن در مقایسه با مرد می‏‌پردازد، عبارتند از:

۱. هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ اما ولی زن باید قبل از قصاصِ قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد؛

۲. در قصاص عضو، دیه اعضای بدن زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید، به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌‏شود. دیگر این که اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، دیه زن نصف دیه مرد است؛

۳.اجماع لزوم پرداخت فاضل دیه، در قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فق‌های شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این مورد وجود ندارد.

دیه اعضای بدن در ماه حرام

دیه اعضا در ماه حرام افزایش پیدا نمی‌کند. فقط فوت در ماه حرام میزان ثلث دیه به دیه کامل اضافه می‌گردد (ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی ـ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست).

دیه نقص عضو

دیه اعضای بدن هر کدام جداگانه و به‌صورت درصدی از دیه اعضای بدن محاسبه می‌شود. البته نرخ محاسبه دیه نقص عضو را باید قاضی مشخص کند. در جدول بالا دیه برخی از اعضای بدن جداگانه آورده شده است.

دیه اعضای بدن در تصادفات

برای محاسبه دیه اعضای بدن در زمان تصادف، شرایط خاصی باتوجه‌به نوع آسیب وارد شده و عضو آسیب دیده وجود دارد. اما به صورت کلی اگر تصادف رانندگی رخ دهد و فردی که شخص ثالث شناخته می‌شود آسیب ببیند، راننده مقصر باید هزینه‌ای که تعیین شده را بپردازد.

پلیس راهنمایی و رانندگی از تمام تصادفات گزارش تهیه می‌کند. بنابراین شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید به محض دریافت گزارش پلیس، حداقل نصف دیه اعضای بدن را بپردازد. پس از آن با مشخص شدن مبلغ دقیق و کامل دیه اعضای آسیب دیده در تصادفات باقی حق بیمه هم پرداخت می‌شود.

دیه اعضای بدن

دیه شکستن دست در تصادف

دیه قطع و آسیب دیدن هر عضو از بدن که به‌صورت دوگانه (دوتایی) در بدن وجود داشته باشد، معادل نصف دیه کامل انسان است. اما از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی، شکستگی در دسته جراحت‌ها قرار می‌گیرد، مطابق با قوانین پرداخت دیه جراحت محاسبه می‌شود؛ به این معنی که دیه شکستگی اعضای بدن به صورت ۱۰ درصد از دیه کامل آن عضو محاسبه می‌شود.

در نتیجه همان طور که در جدول بالا آورده شد، دیه شکستگی استخوان دست در صورتی که به صورت کامل التیام یابد، حدود ۴۸ میلیون تومان و در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی امکان التیام کامل و برگشتن به حالت قبلی نباشد، حدود ۷۵ میلیون است. البته این قیمت‌ها کلی است و بر اساس شرایط خاص ممکن است کمتر یا بیشتر شود.

دیه شکستگی کتف در تصادف

اگر در طی یک تصادف رانندگی یک یا دو تا از کتف‌های شما دچار شکستگی شده باشد، حدود ۴ درصد دیه سال 1402 برای هر کتف به شما تعلق می‌گیرد.

دیه شکستگی پا در تصادف

دیه شکستن استخوان پا در تصادف، یک پنجم دیه یک پا معادل با 90 میلیون تومان است. همچنین در صورتی که شکستگی پا بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن استخوان یعنی 72 میلیون تومان است.

دیه شکستگی مچ دست در تصادف

در قانون مجازات اسلام، دیه شکستگی مچ دست برابر با یک پنجم یا همان بیست درصد از دیه کامل دست است.

پوشش بیمه شخص ثالث برای پرداخت دیه در تصادفات

بیمه شخص ثالث نوعی بیمه برای خودروها است که خسارات جانی و مالی وارد شده به شخص ثالث در تصادفات را جبران می‌کند. بنابراین امکان پرداخت دیه اعضای بدن در تصادفات به کمک خرید بیمه شخص ثالث وجود دارد.

سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۲٫۵ درصد مبلغ دیه هر سال در ماه حرام است، با افزایش نرخ دیه، حداقل تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث هم بیشتر می‌شود؛ مثلا در سال 1401 این مبلغ 20 میلیون تومان بود و در سال 1402 به 30 میلیون تومان رسید.

بر همین اساس در صورت بروز حادثه مالی در شرایط زیر، نیازی به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس نیست. می‌توانید بیمه شخص ثالث ماشین خود را آنلاین و بدون مراجعه حضوری در کمترین زمان از ازکی تهیه کنید.

سوالات متداول

۱. دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۲ چطور محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه اعضای بدن براساس قوانین مجازات اسلامی و شرع تعیین می‌شود. 

۲. آیا دیه زن و مرد متفاوت است؟ 

با توجه به قوانین دیه، اعضای زن تا یک سوم دیه برابر با دیه مرد است؛ اما اگر از یک سوم بیشتر شود به نصف کاهش می‌یابد.

۳. مبلغ دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان است.

۴. آیا بیمه شخص ثالث دیه تصادفات را پرداخت می‌کند؟

بله، سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۲٫۵ درصد (یعنی 30 میلیون تومان) مبلغ دیه هر سال در ماه حرام است.

 

350 دیدگاه

 1. سلام و خسته نباشید
  خرد شدگی پاشنه پا به همراه شکستگی مهره سه وچه ار ستون فقرات که جراحی شده و پلاتین گذاشته شده چقدر دیه آن میشود

   1. سلام بینی من تودعوا دچارتورم شده دستوپامم زخمی شده میخواستم بدونم جقددیش میشه

    1. سلام وقت شما بخیر
     نوع جراحت و میزان تورم باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه. به این شکل کلی نمیشه جواب دقیق داد.

     1. سلام خسته نباشید من تو دعوا پرده گوش چون دچار پارگی شده بود بعد رفتن پزشک قانونی و دکتر معالج گوشم بهبودی حاصل پیدا کرده برا م دو درصد دیگه کامل صادر شده چقدر میشه ممنون اگه مبلغ شو بگین

     2. سلام وقت شما بخیر
      تقریبا مبلغ 4 میلیون و 600 هزار تومان دیه تعیین شده هست.

  1. سلام خسته نباشید، لطفا دیگه منو حساب کنید.
   سه هزارم دیگه کامل
   سه دهم درصددیه کامل
   نیم در صد دیگه کامل
   نیم درصد دیگه کامل

   1. سلام وقت شما بخیر
    مبلغ دیه درصدهای ذکر شده تقریبا مبلغ 3 میلیون و 70 هزار تومان است.

    1. سلام.بیمار ضایعه نخاعی که مشکل بی اختیاری ادرار و مدفوع داره.همچنین ستون فقراتش شکسته و دیسک کمرش اسیب دیده.و بی حسی در دوپا داره چقدر است؟و معمولا تا چه طول درمانی به این شکایت ها رسیدگی میشه و طول درمان چقدره؟

     1. سلام وقت شما بخیر
      مادامی که به نتیجه قطعی برسه میشه این شکایات رو پیگیری کرد
      اگر پزشکی قانونی مشکلاتی که فرمودین تایید کنه برای شکستگی ستون فقرات یک دیه کامل و برای بی حسی پاها دو سوم دیه کامل و برای از بین رفتن هریک از منافع عدم کنترل ادرار و مدفوع یک دیه کامل پرداخت میشه . در مجموع مبلغ 847.000.000 تومان دیه تعلق میگیره.

  2. سلام خسته نباشید لطفا میشه موارد زیر که برام ذکر شده رو میلغشو بگید:
   1.دوصدم دیه کامل 2.یکونیم صدم دیه کامل 3.ده ونیم هزارم دیه کامل 4.دو صدم دیه کامل 5.سه دهم درصد دیه کامل

   1. سلام وقت شما بخیر
    دیه درصد های ذکر شده تقریبا مبلغ 15 میلیون و 800 هزار تومان است.

  1. سلام وقت شما بخیر
   قلت در لغت به معنی کم شدن هست. و قلت از یک دهم یعنی مقداری کمتر از یک دهم دیه کامل. یعنی اگر دیه رو به ده قسمت تقسیم کنیم مبلغی که بدست میاد، مقداری کمتر از اون میزان دیه شماست.

 2. سلام فک پایین من شکسته عمل کردن پلاتین گذاشتن ولی عکس دقیق که گرفتم سر استخون از پوست یکمی زده بیرون گزارش پزشکی قانونی زده در اثر برخورد جسم نوک تیز نامشخص. دیه چقدر تعلق میگیره. باتشکر

 3. سلام وقت بخیر،میشه لطف کنید مبلغ دیه این متنی که واستون میفرستم و حساب کنید:
  ۳درصد دیه کامل بابت جراحت سمت چپ پایین چانه وساییدگی پایین ساعد و دست چپ و ۱۲درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ترقوه راست و شکستگی ثلث فوقانی استخوان بازوی چپ که بدون عیب بهبود یافته اند وهمچنین پرداخت ۱درصد دیه کامل بابت تغییر و بدشکلی جراحت ناشی از سمت چپ پایین چانه و ۳درصد دیه کامل بابت اسیب نسوج نرم اطراف شکستگی ثلث فوقانی استخوان بازوی چپ و۸درصد دیه کامل بابت محدودیت متوسط در دامنه حرکتی مفصل شانه چپ و ۲۵صدم درصد دیه کامل بابت اسیب نسوج نرم گردن و ۲دهم درصد دیه کامل بابت اسیب خفیف نسوج نرم جداره قفسه سینه و ۱درصد دیه کامل بابت عوارض روانی ناشی از حادثه به عنوان ارش در حق مصدوم.
  باتشکر و خسته نباشید

  1. سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که دیه شما بر اساس مبلغ دیه امسال یعنی 231 میلیون تومان محاسبه بشه مبلغی در حدود 65 میلیون و هفتصد هزار تومان دیه تعلق میگیره ( البته یه مقدار مبلغ خورد داره که اینجا ذکر نکردیم)
   در صورتی که بر اساس مبلغ دیه سال قبل باشه یعنی 210 میلیون تومان حدود 59 میلیون تومان دیه تعلق میگیره

 4. سلام وقت بخیر تو نتیجه معاینه پزشکی دو بند نوشتن
  1_شکستگی و خرد شدن استخون ترقوه بدون عیب درمان شده (دیه مقدره)
  ۲_ارش آسیب نسج استخوانی و ایجاد برآمدگی استخوان دو درصد دیه انسان تعیین گردید
  این دو بند نوشته شده میخام بدونم دیه ام چند میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   مطابق ماده ۶۵۶ قانون دیه در مجازات های اسلامی دیه شکستگی ترقوه که کاملا و بدون عیب درمان بشه چهار درصد دیه کامل هست و با در نظر گرفتن ارش آسیب که دو درصد هست . اگر دیه بر اساس دیه ماه عادی سال 97 مقرر شده باشه مبلغی در حدود 13 میلیون هست البته مقدار دقیق این مبلغ در رای نهایی دادگاه براتون مشخص میشه
   در این لینک میتونین در مورد دیه ترقوه و دنده به صورت دقیق و کامل مطالعه بفرمایید https://www.azki.com/blog/blood-money-in-the-islamic-penal-code-part-4/

 5. سلام همسر من از ناحیه ساق پا دچار شکستگی شده و عمل جراحی صورت گرفته و پلاتین ب طول ۱۰ سانتی متر در ساق پا گذاشتن .بعد از عمل دو سال هست ک پاش میلنگه و دیگ نمیتونه صاف راه بره ..دیه این چقدر میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوال شما خیلی کلی هست . باید مشخص بشه که پلاتین به دلیل شکستگی در استخوان قرار داده شده یا به دلیل خرد شدن استخوان دیه در این موارد با هم متفاوت هست

 6. سلام بی زحمت این دیه رو حساب کنید
  ۵ درصد بابت پارگی دهان.۴درصدبابت پارگی چانه.۵درصد بابت سقوط دندان.دودهم از یک درصد دیه کامل بابت شکستگی حدود چهار درصد از دندان.۱/۴درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار درصددندانهای ۱-۲-۳-۴.
  ۳/۰۶۶درصد دیه کامل بابت سیاه شدگی دندان.نیم درصد دیه کامل بابت تورم.دودهم از یک درصد دیه کامل.سه هزارم دیه کامل.نیم درصد دیه کامل.هشتادوپنج هزارم دیه کامل.۱/۵هزارم دیه کامل.

  1. سلام وقت شما بخیر
   محاسبه مبلغ دقیق دیه اعضا کار تخصصی هست . اما اگر حکم دیه شما بر اساس دیه ماه عادی سال 97 مقرر شده باشه در حدود 45 میلیون تومان دیه تعلق میگیره البته این مقدار دقیق نیست.

 7. سلام وقت بخير، من بازوم شکست که بعد از 1سال چند وقت پيش جراحي کردم که حين عمل از استخون لگنم ورداشتن و به بازو پيوند زدن، اين نوع هاشمه ميشه يا منقله؟ آيا لگن هم به صورت جداگونه به ديه اضافه ميشه يا نه؟ متشکرم

  1. سلام وقت شما بخیر
   این نوع شکستگی مُنَقَّله محسوب میشه یعنی برای درمان شکستگی چاره‌ای جز جابجایی استخوان نباشه و پانزده صدم دیه کامل به آن تعلق میگیره. برای شکستگی استخوان بازو اگر کاملا بهبود پیدا کنه 8 درصد دیه تعلق میگیره . و باقی دیه به رای دادگاه بستگی داره اما عموما به اون مقدار از استخوان لگن که برداشته شده هم دیه تعلق میگیره

   1. ممنون از راهنماييتون فقط من اين سوال برام پيس اومد که منقله 15 درصد حساب ميشه و خود شکستگي بازو هم 8 درصد جداگونه و مجموع 23 درصد ميشه يا من اشتباه متوجه شدم

    1. سلام وقت بخير، عذر ميخوام درمورد سوال من چيزي نفرموديد، که آيا منقله به صورت جدا و شکستگي بازو بصورت جدا حساب ميشه و مجموع 23 درصد ميشه يا خير طوري ديگه هست؟ متشکرم

 8. عذر ميخوام من دقيقا نصف بيشتر زير لبم بريد به صورتي که داخل دهنم معلوم بود و از داخل دهن هم بخيه زدن، اينو 2داميه زدن آيا درسته؟ اعصاب حسي چونه هم يه جوريه انگار خواب رفته البته اوايل خيلي بدتر بود، اينو اصلا نمينويسن آيا موردي هست که پيگير باشم ميشه کاري کرد؟ خيلي ممنونم

  1. سلام وقت شما بخیر
   دامیه جراحت سطحی است که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. و دو صدم دیه کامل به آن تعلق میگیرد. اگر جراحت با بخیه بهبود پیدا کرده همون دو دامیه درست هست اما اگر لب پایین شما از بین رفته به شکلی که دندان و لثه معلوم باشه به میزان از بین رفتن لب دیه جداگانه داره. در مطلب زیر میتونین به صورت کامل در موردش مطالعه بفرمایید. https://www.azki.com/blog/blood-money-in-the-islamic-penal-code-part-10/

 9. با سلام.من بخاطر یه لگد که تو زانوی پای راستم خورد دچار شکستگی از ناحیه زانو وکشکک زانوم به دو قسمت و پاره شدن یکی تاندونها دچار شدم و مجبور به جراحی شدم که سه ساعت بیهوش بودم.البته لگد غیر عمد.و اینکه هزینه جراحی و ….خودم پرداخت کردم.مبلغ حدودی دیه من چقدر میشه؟؟؟ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوال شما خیلی کلی هست! شکستگی استخوان زانو در صورتی که شکستگی بهبود پیدا کنه 8 درصد دیه کامل هست و پارگی تاندون هم 8 درصد ( البته بستگی به تاندون داره) مبلغی در حدود 36 میلیون . البته بازه هم عرض میکنم مبلغ دیه کاملا به رای دادگاه و نوع شکستگی و نوع بهبود و نوع تاندون پاره شده داره

  1. سلام وقت شما بخیر
   نوع پارگی بینی باید از طرف پزشکی قانونی تعیین بشه و دیه بر اساس نوع پارگی تعیین میشه

   1. باسلام و خسته نباشید میشه لطفا بگید که به من چند درصد دیه تعلق میگیره باتوجه ب پزشکی قانونی…
    (1.شکستگی تاج دندان به میزان ۰/۵(۵درصد)از کل تاج دندان مذکور)(۲.سائیدگی(حارصه) کمر. زانو و ساق پای چپ،بازو و آرنج و ساعد و مچ دست چپ)این ضایعات با اصابت جسم سخت حادث گردیده اند و نیاز به معاینه مجدد دارد.)))

    خب این متنی ک الان نوشتم گواهی اولی بود ک بهم دادند و گواهی دوومی یاهمون معاینه مجدد.بعداز یک ماه..|

    ۱.(ارش مربوط به سائیده گیه (حارصه)کمربه میزان ۰/۵(نیم درصد)از دیه کامل انسان تعین میگردد.
    ۲.(کشیدگی مفصل زانوی چپ که ارش آن به میزان ۰/۵(نیم درصد)از دیه کامل انسان تعین میگردد.
    .(و سایر ضایعات اعلام شده در گواهی اولیه دارای دیه مقرر میباشد))))این ک دارای دیه مقرر میباشد یعنی چی چقد میشه کلا؟؟؟؟؟لطفا جواب بدید ممنون❤

    1. سلام وقت شما بخیر
     متوجه بخش اول سوالتون نشدم؟ نیم درصد یا 5 درصد؟ در ضمن نوع دندان رو هم مشخص نکردین . دندان پیشین هست یا جزو دندانهای عقبی؟ به صورت کلی اگر 5 درصد از دیه دندان پیشین باشه تقریبا مبلغ 500 هزار تومان هست و اگر 5 درصد از دیه دندان عقبی باشه تقریبا مبلغ 250 هزار تومان هست.
     مجموع میزان ارش و حارصه گزارش دوم تقریبا مبلغ 2 میلیون و 300 هزار تومان است.

 10. سلام وقت بخیر. دیه ی ترک استخوان پاشنه ی پا چقدر است حدودا. و آیا دوران خانه نشینی به خاطر این مشکل شامل خسارت می شود؟ اینها بر اساس آتش سوزی خود به خود خودروی همسایه در پارکینگ آپارتمان و بسته شدن راه خروج برای فرار از آتش سوزی و پریدن از طبقه ی اول حادث شد بعلاوه ی کمی سوختگی در دستها. آیا بیمه ی خودرو این خسارات را برعهده میگیرد؟ سپاس

  1. سلام وقت شما بخیر
   هر خسارتی که توسط وسیله نقلیه برای شخص ثالث بوجود بیاد پرداخت میشه خسارت جانی تا سقف دیه اون سال و خسارت مالی تا سقف پوشش مالی بیمه‌نامه. البته باید اثبات بشه که شکستگی پا و سوختگی دست شما در اثر آتش سوزی خودروی همسایه بوده

   1. مرسی از پاسختون. آیا باید از طریق بیمه اقدام کنیم یا دادگاه. البته برای پزشک قانونی از طریق دادگاه اقدام کردیم، و شکستگی پاشنه و سوختگی دو درصد تائید شد. گزارش پلیس و آتش نشانی هم این اتفاقات رو بر اثر آتشسوزی اعلام کرده. اما با مراجعه به دادیاری اعلام کردن که صاحب خودرو تبرئه هستن و باید از طریق بیمه اقدام کنید. خواستم بدونم دقیقا باید چکار کرد آیا بیمه بدون رای دادگاه ترتیب اثر خواهد داد؟

 11. سلام ببخشید من درحین خدمت افتادم و کتفم در رفت وچند بار درفتگی داشتم بعد مجبور به عمل آن شدم دیه آن چقدر است

  1. سلام وقت شما بخیر
   دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شَلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نشود، ارش تعلق میگیره و توسط دادگاه تعیین میشه. و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد‌. دیه هر کتف چهار درصد دیه کامل است.

 12. سلام بی زحمت دیه این متن رو واسم حساب کنید!
  ۱_خراشیدگی حارصه خلف گوش سمت چپ،قدامی خلفی ساعدراست،بند ابتدایی انگشت چهارم دست راست،بند ابتدایی انگشت چهارم دست چپ
  ۲_قرمز شدگی خلف گوش چپ،سمت راست گردن(دومورد)،زیرچانه،شکم
  ۳_کبودی در حال جذب بازوی راست،قدامی میانی ساعدچپ،کنار خارجی میانی ساعد سمت چپ،قدام وخلف ران راست
  ۴_خراشیدگی حارصه سمت چپ فوقانی قفسه صدری با ارش معادل نیم درصد از دیه کامل انسان.ازناحیه بینی و سمت راست صورت نیز متالم است لیکن نیاز ب معاینه مجدد ندارد از/۱

  1. سلام وقت شما بخیر
   این مقادیری که توسط پزشکی قانونی تعیین و گفته شده باید در دادگاه و توسط قاضی براشون درصد مشخص لشه. تنها بخشی که در صدش مشخص هست در بخش 4 سوالتونه که مبلغش میشه یک میلیون و صد و پنجاه و پنج تومان. در مورد بقیه موارد بخاطر اینکه میزان و درصد کبودی و خراش ها مشخص نشده قابل محاسبه نیست و ممکنه عدد اشتباهی به شما گفته بشه.
   به عنوان مثال ممکنه قاضی بر اساس شواهد برای یک بخش دو حارصه در نظر بگیره و برای بخشی نیم حارصه. هر وقت درصد اونها مشخص شد برای محاسبه در خدمتتون هستیم.

 13. باعرض سلام و خسته نباشید
  شرمنده مزاحم شدم امکانش هست لطف بفرمایید یه راهنمایی کنید.
  من سوار موتور بودم ترک نشین بودم پیک موتوری گرفته بودم با یه ماشین تصادف کردیم و راننده موتور فوت شد هنوزم مشخص نتونستن کنن که ماشین مقصره یا موتوره
  اسیب هایی که من دیدم هر دو پاهام شکسته, دنده ام شکسته, خون ریزیی مغزی کرده بودم
  بالای ابروم پارهوشده 8تا بخیه خورده, تمام صورتم هر دو آرنج هام, هر دو زانو هام به صورت خیلی شدید آسفالت زخم کرده.
  میشه ازتون خواهش کنم حدودا مقدار دیه ایی که بهم تعلق میگیره رو بفرمایید. و این تصادف در ماه حرام اتفاق افتاده.

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوال شما خیلی کلی هست!!! شکستگی هرکدام از استخوان‌های پا و دنده ها دیه متفاوتی دارن. نوع پارگی و آسیب بالای ابرو باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه. به این شکل کلی اصلا نمیشه مقدار دیه رو مشخص کرد

  2. من هم وضعیتی مشابه شمادارم .ماه حرام بودن باعث افزایش دیه حدودا یک سوم به اصل دیه میشه .حدودی۵۰ درصد
   وبیشتر درنظر بگیر که ضرب درمبلغ دیه همان سال مختومه شدن پرونده.ونهایت ۲سال پرونده باز میمونه .ودیگه اینکه امیدوارباش تمام صدماتت رو توگزارش نوشته باشن .من بریدگی گونه وافتادن ناخون پام وخونریزی بینیم رو ننوشتن البته + کاهش شنوایی وبینایی که بیمارستان تصادفات مرکز پایتخت کشور دکترشو نداشت پس ننوشتن .وبنظرم هرچقدر هم دیه رو تعیین کنن من یا شما مثل قبل ازتصادف نمیشیم که بی تقصیر زندگی وجوانی وآیندمونو خراب کردن وپزشک قانونی هم تصورمیکنه دیه رو ازحقوق اونا میخوان بدن .

 14. سلام پسر من با موتور تصادف کرده و پزشک قانونی این موارد رو براش اعلام کرده میخواستم لطف کنید و مبلغ دیه ای که به او تعلق میگیره رو حساب کنید
  1 خراشیدگی حارصه بازوی چپ 2 جرح( متلاحمه) زیر لب تحتانی 3 جرح( حارصه) لب فوقانی. 4 شکستگی به میزان 30 درصد از قسمت نمایان دندان پیشین 5 شکستگی به میزان 10 درصد از قسمت نمایان دندان پیشین 6 لقی خفیف دندان پیشین صدمات در اثر اصابت جسم سخت در حدود تاریخ 17/6/97 با تشکر از پاسخگویی شما

  1. سلام وقت شما بخیر
   تعین درصد دیه باید توسط پزشکی قانونی و دادگاه انجام بشه.
   مجموع حارصه و متلاحمه نامبرده 4صدم درصد دیه کامله و هر دندان پیشین یک بیستم دیه کامل هست که درصد اون مشخص شده و تقریبا در حدود چهار میلیون و 700 میشه. اما در نظر داشته باشین تا زمانی که توسط دادگاه درصد ها مشخص نشه نمیشه نظر قطعی داد

 15. سلام من تصادف داشتم با عابر پیاده پرونده پزشکی ایشون رو مانتونستیم کامل ببینیم
  اما میگن قوزک های پا شکسته شده. و دوتا پین خورده
  ایشان بعد از دورورجز با اتل مرخص شدن
  به نظر شما دیه ایشون چقدر تعلق میگیره چون من گواهینامه ندارم

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوالتون خیلی کلی هست! قوزک پا شامل چند استخوان هست که هرکدوم دیه مجزا و متفاوت دارن
   در ضمن دیه بعد از بعبود مشخص میشه . دیه شکستگی که بهبود کامل داشته باشه با دیه شکستگی که کاملا خوب نشه و عضو ناقص بشه متفاوته
   ممکنه ارش بهش تعلق بگیره. متاسفانه مبحث دیه رو به این راحتی نمیشه در موردش نظر داد

 16. با سلام و عرض تشکر.
  بنده دو تا از مهره های گردنم شکسته ۶و۷ پروتز گذاشتن و ۵۰درصد حرکت گردن از بین رفته و پزشک معالج هم نظر داد که لاعلاج هست.راهنمایی بفرمایید دیه اش چند درصد حساب میشه.سپاس

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای مهره های گردن در قانون دیه مقدر مشخص نشده است. بنابرین با توجه به توضیحات شما و بوجود آمدن محدودیت حرکتی 50 درصد و کاهش عملکرد گردن نقص عضو محسوب میشود اما حتما باید به تایید پزشکی قانونی برسد و در دیه ای که مقدر نباشد ارش معین خواهد شد.

   1. سلام خسته نباشيد براي من جراحت داميه روي ابروي راست و كبودي دور چشم و جراحت حارصه پوست سر آهيانه راست زدن درصد و مبلغش چقد ميشه؟؟

    1. سلام وقت شما بخیر
     مجموع دیه حارصه و دامیه تقریبا مبلغ 6 میلیون و 900 هزار تومان است. برای کبودی دور چشم هم مبلغ 690 هزار تومان دیه تعلق میگیره

 17. مرسی از پاسختون. آیا باید از طریق بیمه اقدام کنیم یا دادگاه. البته برای پزشک قانونی از طریق دادگاه اقدام کردیم، و شکستگی پاشنه و سوختگی دو درصد تائید شد. گزارش پلیس و آتش نشانی هم این اتفاقات رو بر اثر آتشسوزی اعلام کرده. اما با مراجعه به دادیاری اعلام کردن که صاحب خودرو تبرئه هستن و باید از طریق بیمه اقدام کنید. خواستم بدونم دقیقا باید چکار کرد آیا بیمه بدون رای دادگاه ترتیب اثر خواهد داد؟

  1. خواهش میکنم انجام وظیفه‌س
   صاحب خودرو باید از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث خودش اقدام کنه و برای خسارت و دیه شما پرونده تشکیل بده
   معمولا اگر مدارک کامل باشه و گزارشات تایید شده باشه روند سرعت میگیره و خسارت شما در اسرع وقت پرداخت میشه. اما در برخی شرایط نیاز به رای دادگاه هست. این بستگی به شرکت بیمه داره.

 18. سلام بر اثر یک ضرب وجرح عمدی قاضی این رای صادر کرده
  ۱درصداز دیه کامل بابت ارش تورم زانوی راست و انگشت چهارم دست راست و پرداخت نیم درصد از دیه کامل بابت ارش کوبیدگی استخوان ثلث فوقانی استخوان درشت نی ساق راست و پرداخت ۸درصد از دیه کامل بابت ارش پارگی رباط صلیبی قدام زانوی راست و پرداخت نیم درصد از دیه کامل بابت ارش تجمع مایع مفصلی زانوی راست
  خواستم اگه میشه محاسبه کنید ببیند چقدر میشه ؟
  با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   اگر این حکم بر اساس دیه ماه غیر حرام امسال (سال 97) صادر شده باشه تقریبا مبلغ 23 میلیون دیه داره اگر حکم مربوط به ماه حرام باشه تقریبا 30 میلیون مبلغ دیه هست.

 19. سلام ،خسته نباشید،طبق رای دادگاه میخواسم واسم دیه رو محاسبه کنید که مربوط ب ماه های عادی میشه.سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی وشیش هزارم دیه کامل بابت کبودی ها وهفتادوپنج صدم درصد دیه کامل ارش کنده شدن موها.

  1. سلام وقت شما بخیر
   مبلغی در حدود یک میلیون نهصد و چهل هزار تومان است.

 20. سلام من در اثر عمل جراحی موقع بیهوشی از احمال کاری کادر بیهوشی دوتا دندونای جلوییم افتاد و بغلاش دچار لقی شد ک نطام پزشکی ۵۰درصد پزشکو مقصر دونستن میخام ببینم این ۵۰درصد یعنی نصف دیه رو میدن؟و اینکه چقدر میشه؟و آیا ماه گناه شامل افزایش این مبالغ میشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   تعیین درصد تقصیر به معنای درصد دیه نیست . بتید بر اساس نظر پزشکی قانونی و رای دادگاه درصد دیه تعیین بشه . در لینک زیر دیه مربوط به دندان رو میتونین مطالعه بفرمایید.
   https://www.azki.com/blog/blood-money-in-the-islamic-penal-code-part-7-2/
   دیه هر دندان از دندانهای پیشین یک بیستم دیه هست و لقی دندان دیه همان دندان رو داره و یا ارش به اون تعلق میگیره که به نظر پزشکی قانونی و رای دادگاه بستگی داره.
   حکم نهایی دادگاه هر زمانی صادر بشه دیه بر اساس اون یعنی یوم الادا پرداخت میشه (اگر در ماه حرام باشه بر اساس دیه ماه حرام و اگر در ماه غیری حرام باشه بر اساس دیه ماه عادی پرداخت میشه)

 21. سلام ی سوال داشتم خواستام اگه میشه جواب بدین
  مادر سال ۹۵ از ی نفر بخاطر دعوا (ضرب و جرح عمدی)شکایت کردیم و الان سال۹۷ برامون رای صادر شد و دیه برامون تعیین کردن خواستم بدونم دیه رو حساب سال ۹۷ حساب میکنن؟یا ۹۵؟ واین رو بگم که رای در ماه حرام صادر شده ینی دیه رو براساس ماه حرام حساب میکنن یا نه؟؟
  در ضمن این متن که قاضی طرف محکوم کرده
  قاضی این رای صادر کرده
  ۱درصداز دیه کامل بابت ارش تورم زانوی راست و انگشت چهارم دست راست و پرداخت نیم درصد از دیه کامل بابت ارش کوبیدگی استخوان ثلث فوقانی استخوان درشت نی ساق راست و پرداخت ۸درصد از دیه کامل بابت ارش پارگی رباط صلیبی قدام زانوی راست و پرداخت نیم درصد از دیه کامل بابت ارش تجمع مایع مفصلی زانوی راست
  ممنون میشم اگه جواب بدین

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه بر اساس یوم الادا پرداخت میشه و یوم الادا روزی هست که حکم نهایی دادگاه صادر شده باشه بر اساس اون روز دیه تعلق میگیره. اگر در ماه حرام حکم نهایی اعلام شده باشه هم بر اساس دیه در ماه حرام محاسبه میشه.
   مجموع درصد دیه شما 10 درصد دیه کامل هست و دیه در ماه حرام سال 97 مبلغ 308 میلیون تومان است بنابراین تقریبا مبلغ 30 میلیون دیه به شما تعلق میگیرد.

 22. سلام داداش من با یک موتوری تصادف کرده که ترک نشین آون مقداری دچار له شدگی پا شد البته زیاد مشکل نداشت طوری که خودش میتونستند راه بره متاسفانه بیش هم نگاه کرده دو روزه تمام شده با توجه به ماه حرام حداکثر چقدری دیه تعلق می گیرد؟؟؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   میزان آسیب و له‌شدگی باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه! سوال شما خیلی کلی هست و نمیشه جواب دقیقی به اون داد . نه درصد آسیب مشخصه و نه محل دقیق آسیب . فقط فرمودین له‌شدگی پا! هر وقت درصد دقیق آسیب و محل لون مشخص شد برای محاسبه دیه در خدمتتون هستیم .

 23. سلام شکستگی کشکک همراه پارگی روی آن که به استخوان رسیده و باعث شکستگی آن شده همراه با سه پیچ داخل آن و استراحت بمدت 13ماه بعلاوه 30جلسه ففیزیوتراپی دیه چقدر میشه ممنون بابت جوابتون.

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه و ارش توسط پزشکی قانونی و دادگاه تعیین میشه.
   اگر بهبودی کامل باشه دیه کشکک زانو 8 درصد دیه کامل هست در غیر اینصورت ارش تعلق میگیره . نوع جراحت باید توسط پزشکی قانونی تعیین بشه و بسته به نوع جراحت دیه متفاوتی داره. مراحل درمان و میزان نیاز به استراحت هم ارش داره که توسط دادگاه تعیین میشه.

 24. سلام وقت بخیر
  خواستم بپرسم
  دیه این قسمت ها چقدر میشه؟
  1-شکستگی درشت نی ساق چپ
  2-شکستگی نازک نی ساق چپ
  3-خردشدگی ثلث تحتانی زند اعلی ساعد راست معیوب التیام یافته
  4-خردشدگی ثلث تحتانی زند اسفل ساعد راست

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیه بخش اول و دوم در صورت ترمیم بدون عیب 16 درصد دیه کامل است
   مجموع دیه بخش سوم و چهارم یعنی خردشدگی تقریبا 26 درصد دیه کامل و برای ترمیم معیوب بخش سوم ارش تعیین میشه
   بدون محاسبه ارش تقریبا مبلغی معادل 97 میلیون تومان است.

 25. سلام.میخواستم بپرسم سوختگی بازو که براثر لیزر باشه و ایجاد گوشت اضافه کرده باشه تقریبا چقد دیه داره ؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای سوختگی‌های اینچنینی دیه مقدر وجود نداره و بسته به نظر پزشکی قانونی و رای دادگاه ارش تعلق میگیره.

 26. سلام دیه ترومای متاکارپ دست چپ + دردو تورم کف دست چپ +کبودی کف دست وسطح دورسال دست چپ+مصدومیت حرکتی انگشت 5 ومچ دست چپ +درد گردن وشانه که مشکل خاصی نداره ولی احتیاج به 10 جلسه فیزیو تراپی داره . میشه حساب کنید دیه این جراحات چقدر میشه ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیات شما توسط پزشک قانونی مشخص نشده و بیشتر مواردی که فرمودین ارش بهش تعلق میگیره و باید نظر کارشناس ضمیمه باشه تا ما بتونیم با استفاده از درصد های تعیین شده مقدار ریالی دیه رو خدمتتون عرض کنیم.

 27. با سلام . این متن نظر نهایی پزشک قانونی برای دادگاه میباشد . ممنون میشم لطف کنید بگید مبلغ دیه چقدر میشه جمعا ;
  ۱_خراشیدگی ساق و زانوی راست(جمعا دو حارصه)
  ۲_خراشیدگی بند دوم انگشت شست دست راست(حارصه)
  ۳_پارگی بخیه شده گیجگاه راست و چپ و قدام پیشانی و ابروی راست(جمعا چهاردامیه)
  ۴_شکستگی بازوی دست چپ در قسمت میانی (۲/۵درصد دیه کامل)
  ۵_خراشیدگی فرق سر (حارصه)
  ۶_کاهش سطح هوشیاری(۳درصد دیه کامل)
  ۷_شکستگی خرد (کوبیدگی)قسمت میای ران پای راست که التیام معیوب دارد (۳درصد دیه کامل)
  ۸_پارگی بخیه شده ران راست (دامیه)
  این صدمات بر اثر جسم سخت و پذیرش در بیمارستان حادث گردید .

  1. سلام وقت شما بخیر
   با توجه به مقادیری که فرمودین مجموع درصد دیات تقریبا 10 درصد هست و تقریبا مبلع 23 میلیون دیه به شما تعلق میگیره اگر در ماه عادی باشه و برای ماه حرام تقریبا مبلغ 30 میلیون تومان.

 28. سلام
  نظریه پزشک قانونی چنین است ک :
  1.حارصه روی پیشانی ۲.حارصه روی دست۳.حارصه پشت کمر.۴ جراحت عمیق سر دامیه۵ پارگی و جراحت عمیق لاله گوش دامیه و یک درصد کل دیه ارش ثابت
  دیه این موارد چقدر میشود؟
  با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   بر اساس کواردی که یادداشت شده بر اساس دیه ماه عادی تقریبا مبلغ 3 میلیون و 900 هزار تومان و بر اساس دیه ماه حرام تقریبا مبلغ 5 میلیون و 200 هزار تومان است.

 29. سلام وقت بخير، ميشه لطف کنيد درصد مواردي رو که ميگم به صورت تقريبي بفرماييد،
  شکستگي استخوان بازو، جراحي استخوان بازو با استفاده از پيوند استخوان لگن و پلاتين، محدوديت حرکتي آرنج
  خيلي ممنون

 30. سلام، برای عمل برداشتن رحم بستری شدم، حین جراحي، به دلیل چسبندگی رحم و مثانه، مثانه آسيب دیده و بخیه شده بود، ولی دو روز بعد از جراحی، با نشت ادرار از منطقه ی واژن مشخص شد که ترمیم مثانه درست انجام نشده. به فاصله ی شش روز مجددأ جراحی شدم، اما الان که حدود دوهفته از حراحی دومم می گذره، هنوز از واژن ادرار دفع می شه و سیتی اسکن نشون داده که سوراخ ديگه ای در مثانه وجود داره که نیاز به جراحي سوم هست.
  می خواستم ببينم اولا به کجا باید شکایت کنم، ثانيا چه مقدار دیه به مثانه ی آسيب دیده و مشکلات جسمی، روحی و مالي که به من تحمیل شده، تعلق می گیره؟؟
  با سپاس فراوان.

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای شکایت از پزشکان به سازمان نظام پزشکی کل کشور شکایت کرد. اصل و کپی پرونده پزشکی و مراحلی انجام شده همراهتون باشه. امیدواریم هرچه سریعتر رسیدگی بشه

 31. سلام میخواستم لطف کنید مقدار تقریبی دیه موارد زیر را حساب کنید
  شکستگی فک تحتانی در ناحیه تحتانی سمت چپ و شکستگی ظریف در ناحیه فوقانی گردن استخوان فک تحتانی

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه هریک از استخوانهای فک پایین نصف دیه هست و دیه شکستگی آنها اگر بدون عیب درمان بشه تقریبا مبلغ 92 میلیون هست (البته به نوع شکستگی هم بستگی داره) . برای شکستگی اسخوان گردن ارش تعلق میگیره و باید توسط پزشکی قانونی و دادگاه تعیین بشه

 32. سلام.لطفا این دیه روحساب کنید
  1.شکستگی بخش انتهایی بازوی راست ک باابزار ارتوپدی تثبیت شده2.شکستگی بخش انتهایی استخوان زند اعلی سمت راست ک باابزارارتوپدی تثبیت شده3.شکستگی بخش انتهایی استخوان زنداسفل سمت راست .پزشک قانونی 3ماه گذشته ازاستراحت اولیه ودوباره3ماه دیگه استراحت داده

  1. سلام وقت شما بخیر
   مدت استراحتی که پزشکس قانونی اعلام میکنه برای بهبود آسیب و تعیین دقیق میزان دیه هست . در حالت کلی برای هر یک از شکستگی های بوجود آمده اگر بدون عیب درمان بشن تقریبا مبلغ 18 میلیون دیه تعلق میگیره.

 33. سلام
  دیه فلج کامل عصب حرکتی سمت چپ صورت،نداشتن حس چشایی،پاره شدن پرده گوش،شکستن مفصل فک چپ به گونه ای که فک باز نشه؛شکستگی ۵ تا از استخوان های صورت،ضعف بینایی،خون ریزی و تخریب کبد،طحال و کلیه و اسیب عرضی مهره ۱و۲ کمر تو ماه حرام چجوری محاسبه میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه تمام مواردی که فرمودین توسط پزشکی قانونی باید تعییین و توسط دادگاه تایید بشه. در اینجا به صورت کلی و در ساده ترین حالت دیه تمام موارد رو براتون محاسبه میکنم که مجموعا و به صورت تقریبی مبلع تومان خواهد بود.
   برای فلج کامل عصب حرکتی سمت چپ صورت، نداشتن حس چشایی، پاره شدن پرده گوش ارش تعیین میشه و دیه مقدر ندارن
   برای شکستگی فک چپ تقریبا مبلغ 92 میلیون دیه تعیین میشه اما اگر همچنان فک باز نشه ارش تعلق میگیره
   برای شکستگی ۵ استخوان های صورت چون مشخص نکردین کدام استخوان ها هست جواب مشخصی نمیشه داد.
   از بین بردن دید هر یک از چشمها نصف دیه کامل رو داره و در مورد دیه ضعف بینایی به میزانی که بینایی کاهش پیدا کرده دیه تعلق میگیره و درصد اون توسط پزشکی قانونی مشخص میشه.
   برای خون ریزی و تخریب کبد، طحال و کلیه و اسیب به اعضای داخلی ارش تعیین میشه و دیه مقدر ندارند
   منظور از آسیب به مهره ۱و۲ کمر رو مشخص نکردین. اگر منظور شکستگی باشه در صورت درمان بدون عیب تقریبا مبلغ 23 میلیون و در صورتی که معیوب درمان بشه یا درمان نشه دیه کامل تعلق میگیره.
   ماه حرام فقط در موارد منجر به فوت ملاک محاسبه هست و سایر دیات بر اساس ماه عادی محاسبه میشوند.

 34. سلام
  من رباط زانوی پای چپ و مینیسک ش دچار پارگی شده
  و در ماه محرم این اتفاق برام افتاده
  چقد دیه برام میاد؟
  دکتر گفته پاره شده ولی نه بطور کامل آیا دیه ش فرق میکنه؟

  با سپاسس

  1. سلام وقت شما بخیر
   ماه حرام فقط در محاسبه دیه فوت مبنا قرار میگیره. و پارگی رباط و مینیسک زانو دیه مقدر نداره و پزشکی قانونی برای اون معمولا بین 2 تا 4 درصد ارش مشخص میکنه. اگر بعد از طول درمان بهبود کامل نباشه دیه جداگانه‌ای هم برای اون مشخص میشه.

 35. ببخشید میخواستم محاسبه کنید دیه اینجانب بابت شکستگی درشت نی وخوردشدگی نازک نی همراه با آسیب شدید عصب پرونتال وزخم و خونریزی روی پای راست با جاگذاری پلاتین و افتادگی مچ پا بعد از عمل که باعث کشیدن پا هنگام راه رفتن و تورم شدید میباشدوهمچنین پارگی عمیق عضله گاستروکنمیوس پای چپ همراه باخونریزی و بخیه حدود ده سانتی متر چقدر می‌باشد با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه مواردی که ذکر کردین بعد از بهبود باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه. در حالت کلی دیه شکستگی درشت نی 8 درصد دیه کامل (یعنی تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان) و دیه خوردشدگی نازک نی معادل دوسوم دیه قطع شدن دست از آرنج است (یعنی تقریبا مبلغ 77 میلیون تومان) سایر آسیبهایی که ذکر کردین هم چون میزان آسیب و پارگی به صورت دقیق مشخص نشده و باید به صورت تخصصی تعیین بشن درموردشون نظر نمیدیم.

 36. سلام من تو دعوا با شوهر داشتیم من کتک خوردم و بازو راستم کلا کبود شده بود و بازور چپ و ساق دست چپم ۳ تیکه کبود با خراش داشت میشه بگین دیه اش چقدر میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   مقدار و نوع کبودی و ناحیه قرار گرفتن اون در تعیین دیه تاثیر داره و توسط پزشکی قانونی مشخص میشه.

 37. سلام وقت بخیر
  (( جراحت بخیه شده ساعد دست راست(دامیه) توسط جسم برنده))
  مطلب فوق عین عبارت پزشک قانونی هست
  میخواستم ببنیم دیه چقدر میشه
  هشتم محرم حادثه رخ داده

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه ماه حرام فقط در دیه فوت ملاک محاسبه هست. دامیه دوصدم دیه کامل هست و تقریبا مبلغ 400 هزار تومان میشه.

 38. سلام من تصادف کردم . کتف دست چپم کوفته شده و کبود شده وقفسه سینه ام سمت چپ درد دارم وسرم بر اثر ضربه شدید زخم شده به طول۳ سانت وگردنم دیسکش بیرون زده و کمرم بین مهره ۴ و۵ دیسکش بیرون زده وزیر زانوی پای چپم کمی باد کردگی داشت همراه با کبودی همه اینها در همین ماه حرام بوده لطفا بگویید دیه من چقدر میشود

  1. سلام وقت شما بخیر
   محاسبه درصد دیه به صورت تخصصی توسط پزشکی قانونی انجام میشه و صرفا با توضیحات مکتوب شما نمیشه دیه رو محاسبه کرد. بعد از تعیین درصد دیه توسط پزشکی قانونی برای محاسبه دیه در خدمتتون هستیم.

 39. سلام .میخواستم ببینم. دیه شکستگی ارنج. پارگی ساق پا.تورم سر.سایدگی کمر.با ارش. ۱.۵ درصد .مبلغ دیه چقدر هست .مرسی

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوالتون خیلی کلی پرسیده شده.
   دیه شکستگی آرنج در صورتی که شکستگی ساده باشه و بعد از بهبود نقصی نداشته باشه تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان هست.
   نوع پارگی رو مشخص نکردین متاسفانه دیه در انواع جراحت متفاوته .
   1.5 درصد ارش که فرمودین تقریبا مبلغ 3 میلیون و چهارصد هزار تومان هست.

 40. سلام خانم احمدی . خسته نباشید.
  دامیه یک مورد . حارصه تحت (شکم یک مورد) . ساییدگی گیج گاه (حارصه 2 مورد) . شکستگی دنده 2 مورد. شکستگی ستون فقرات مهره های 1 و 5 کمر در محل تنه مهره ها . خون ریزی زیر عنکوبتی مغز و زیر سخت شامه مغز .
  دیه این موارد چقدر میشود . ممنون از زحمات شما

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیه دامیه و حارصه تقریبا مبلغ 11 میلیون و پانصد هزار تومان است.
   در مورد شکستگی دنده ها اگر دو دنده در اطراف قلب باشه تقریبا مبلغ 11 میلیون و اگر دنده در سایر نواحی باشه حدود مبلغ 4 و نیم میلیون تومان دیه دارد.
   شکستگی مهره های ستون فقرات در صورتی که بعد از کامل شدن طول درمان بهبودی کامل داشته باشه حدود 23 میلیون تومان دیه دارد و اگر بهیودی کامل نباشه بسته به نوع آسیبی که باقی مونده دیه متفاوتی دارد.
   برای خونریزی داخلی مغز ارش تعلق میگیره و دیه مقدر نداره و باید توسط پزشکی قانونی تعیین بشه.

 41. باسلام خسته نباشید ببخشیدسوالی داشتم بعلت نزاع وضرب وجرح درماه حرام از ناحیه سروصورت. تورم وکبودی هردو چشم .ولخته شدن خون داخل چشم راست .ترک خوردن استخوان بینی .خراشیدگی پوست صورت قسمت کناری شقیقه.چه مبلغی محاسبه میشه درپزشکی قانونی نامی از درصد برده شد هنوز دادگاهی انجام نشده .ممنونم

  1. سلام وقت شما بخیر
   تمام مواردی که نام بردین ارش دارند و دیه مقدر ندارند اگر درصد تعیین شده توسط پزشکی قانونی رو بفرمایین براتون مبلغ رو محاسبه میکنیم.

 42. بنده پام تو چاله شهرداری افتاد و نامه پزشکی قانونی هم دارم پام مویه کرد و 3 هفته تو گچ بود فک میکنید چقدر پول دیه اش بشه؟
  قبلا سوالم رو ثبت کرده بودم.

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستن استخوانی که بهبود کامل پیدا کنه تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان است.

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دقیق دیه باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه. اما دیه شکستگی ساده استخوان گونه که به صورت کامل بهبود پیدا کنه 8 درصد دیه هست یعنی تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان است.

  1. سلام وقت شما بخیر
   حارصه یک صدم دیه هست. تقریبا مبلغ 2میلیون و 300 هزار تومان میشه مجموع دیه

 43. سلام آرنج دست راستم خرد شده وپلاتین صورت گرفته چقدر دیه بهم تعلق میگیره سال ۹۷تصادف کردم ممنون میشم جواب بدید دستم دچار عارضه محدودیت شده کار افتادگی تعلق میگیره یانه

 44. سلام وقت بخیر،میشه لطف کنید مبلغ دیه این متنی که واستون میفرستم و حساب کنید:
  نظریه اول
  1-جراحت بخیه شده فرق سر2-کبودی کتف راست3-ساییدگی حارصه آرنج دست چپ4-کبودی درحال بهبود زانوی پای راست5-ساییدگی حارصه زانوی پای راست6-شکستگی ناحیه خارجی استخوان ترقوه راست 7-شکستگی ناحیه انتهایی استخوان زند اعلی دست راست
  نظریه دوم
  1-عمل جراحی و ثابت سازی ترقوه راست ارش به میزان (سه درصد) از دیه کامل به ضایعات قبلی اضافه می گردد.بند اول نظریه اولیه دامیه می باشد سایر ضایعات دارای دیه مقدر می باشد.

 45. سلام
  پسر من 12 سال دارد و 4 ماه پیش در ماه رمضان در حادثه ای که پسرم عابر پیاده بود موتور بهش زدند. او استخوان بینی اش از دو نقطه شکسته و طرف راست بینی اش سوراخ شده بود و تا چند ساعت بعدش خون میومد و الان از اون سوراخ فقط جاش مونده. اما شکستگی بینی را یکبار عمل کردن و جا انداختن گفتن به سن 18 سال که رسید باید جراحی زیبایی بشه. به غیر از بینی سمت راست صورتش از چند ناحیه شدید زخمی شده بود که الان جاش مونده. 2تا از استخوانهای دنده سمت راست هم شکسته و به تشخیص پزشک قانونی بافت استخوان نسج نرم قفسه سینه هم شکسته. می خواستم بدونم دیه پسرم حدودا چند میشه و هزینه جراحی زیبایی چندسال دیگه اش را چه جوری حساب می کنن آیا جدا از دیه است یا نه؟

 46. سلام وقت شما به خیر میخواستم بدونم دیه برای ۱-چهارعدد کبودی خطی ساعد دست راست ۲-دو عدد کبودی خطی خلف بازوی راست۳-کبودی کتف راست و شانه راست و خلف ران چپ و زیر زانوی چپ۴-دو ناحیه کبودی خطی خلف تنه قسمت فوقانی و قسمت تحتانی جمعا ۴مورد ۵-ناحیه کبودی خطی ران راست و چپ در قدام چقدر میشه لطفا راهنمایی کنید. سپاسگزارم

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد کبودی ها براتون مشخص نشده؟ با این شکل نمیشه دیه مشخص کرد چون دیه برای کبودی تعیین نشده و ارش داره.

 47. سلام، من تو ماه محرم تصادف کردم ، لطفا بگید دیه چه مبلغی محاسبه میشه؟ ۲۳۰ یا ۳۰۸

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه ماه حرام فقط در صورت فوت ملاک محاسبه هست و در سایر موارد مثل جراحت و شکستگی و نقص عضو، با دیه ماه عادی محاسبه میشه.

 48. سلام خسته نباشید.من تو درگیری سرم شکست و سه بخیه یک لایه خورده.حدودا چقد دیه داره
  باتشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیات بر اساس تعداد و سطح بخیه محاسبه نمیشن و ملاک محاسبه نوع جراحت هست. آیا نوع جراحتتون مشخص شده؟

 49. سلام و عرض ارادت
  .بنده در حین بازی فوتبال در پادگان دچار شکستگی بینی شدم که پس از عمل ریداکشن(جا اندازی) با هزینه بیمه اقدام به تکمیل فرم صورت سانحه و فرم ب و ز و کمیسیون 140 نمودم که نظریه بهداد پادگان معلول خدمتی بود و در بیمارستان قرار کمیسیون غیر حضوری برای تاریخ 11 مهر ماه گذاشته شد.مسئول نوبت دهی کمیسیون به بنده اعلام کرد اواخر مهر به بیمارستان مراجعه کنم و نتیجه کمیسیون را بگیرم و به بیمه ارجاع داده شوم.به نظر شما حدودا چند درصد خسارت تشخیص داده می شود و چه پروسه و چه مدت زمانی برای دریافت دیه باید طی کنم؟آیا نیاز به هزینه کردن می باشد؟مقدارش چقدر است؟
  پیشاپیش از پاسخ دهی شما عزیز بزرگوار سپاس گذارم.

  1. سلام وقت شما بخیر
   محاسبه دیه کار بسیار تخصصی هست و حتما باید توسط پزشکی قانونی محاسبه و تعیین بشه و دادگاه اون رو تایید کنه اما در حالت کلی اگر بعد از اتمام طول درمان بینی شما به صورت کامل و بدون عیب درمان بشه تقریبا 23 میلیون تومان دیه داره. اما اگر درمان کامل نباشه علاوه بر این مبلغ ارش هم تعلق میگیره

 50. سلا وقت بخیر.دیه ۱۵ سانت پارگی ساعد کشیدگی تاندون انگشت دست و پارگی رباط پا در حادثه تصادف که به کنار جاده برخورد کرده چه مقدار است؟
  با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه جراحات و پارگی بسته به عمق اون محاسبه میشه! اگر پارگی سطحی باشه 1 درصد دیه یعنی تقریبا 2 میلیون و 300 تعلق میگیره اما اگر عمیق باشه بسته به عمق جراحت که به استخوان برسه یا نه دیه متفاوتی داره. نوع جراحت رو باید مشخص کنین.
   برای تاندون و رباط هم دیه مقدر (تعیین شده) وجود نداره و به اون ارش تعلق میگیره

 51. سلام وخسته نباشید به اساتید بنده تو یه شرکت کار میکردم اتفاق برام افتاد انگشت کوچکم له شد یعنی پارگی کامل و شکستگی شرکت ما بیمه مسولیت مدنی داره پولشو از خودمون کم می‌کنه اگه نخواد دیه مارا پرداخت چیکار باید بکنم

  1. سلام وقت شما بخیر
   دو بیمه تامین اجتماعی و شرکت بیمه‌ای که پوشش مسئولیت شرکت شما رو به عهده دارن در صورت اطلاع، پیگیر خواهند بود مخصوصا بیمه تامین اجتماعی. اگر کارفرمای شما بیمه گر خودش رو مطلع نکرده شما میتونین از طریق تامین اجتماعی پبگیری کنین.

   1. عناوین اجتماعی خبر داره مجبوره چون استعلاجی دارم ولی بیمه حوادث تا شرکت شرح حادثه فکس نکنه خبر نداره

 52. سلام خسته نباشید.من تو درگیری سرم شکست و سه تا بخیه خورد تو نامه پزشک قانونی زده ضربه با جسم سخت.حدودا چقد میشه دیه؟باتشکر

 53. سلام وقت بخیر،میشه لطف کنید مبلغ دیه این متنی که واستون میفرستم و حساب کنید:
  نظریه اول
  ۱-جراحت بخیه شده فرق سر۲-کبودی کتف راست۳-ساییدگی حارصه آرنج دست چپ۴-کبودی درحال بهبود زانوی پای راست۵-ساییدگی حارصه زانوی پای راست۶-شکستگی ناحیه خارجی استخوان ترقوه راست ۷-شکستگی ناحیه انتهایی استخوان زند اعلی دست راست
  نظریه دوم
  ۱-عمل جراحی و ثابت سازی ترقوه راست ارش به میزان (سه درصد) از دیه کامل به ضایعات قبلی اضافه می گردد.بند اول نظریه اولیه دامیه می باشد سایر ضایعات دارای دیه مقدر می باشد.

 54. سلام .همسرم با اقایی درگیر شده الان پلک بالا و پایین بخیه خورده و چشمشون تار میبینه چند درصد دیه تعلق میگیره؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   جراحتی که منجر به بخیه بشه معمولا دامیه هست و دو درصد دیه کامل به اون تعلق میگیره . وقتی جراحت در هر دو پلک باشه تقریبا مبلغ 9 میلیون دیه داره. اگر جراحت عمیقتر باشه و باعث بشه به پلک آسیب جدی برسه هر پلک 57 میلیون دیه داره.
   در مورد ضعف بینایی و تاری دید هم نظر پزشکی قانونی و تعیین درصد تاری دید، دیه رو مشخص میکنه

 55. سلام ، بنده در سال ۹۵ تصادفی داشتم و دچار شکستگی و خرد شدگی استخوان ران شدم ،امسال رای نهایی دادگاه جهت دیه مشخص شده که به شرح زیر هست .
  ۱، دو درصد دیه کامل جهت بابت اسیب نسج ناحیه نرم ران
  ۲، یک درصد دیه کامل بابت ارش کاهش استخوان ران
  ۳، پرداخت چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بایت شکستگی چند قطعه ایی
  میخاستم ببینم دیه سال ۹۵ حساب میشه یا ۹۷ و جمعا چقدر میشه ؟ تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   مورد اول تقریبا مبلغ 4 میلیون و 600 هزار تومان دیه داره
   مورد دوم تقریبا مبلغ 2 میلیون و 300 هزار تومان دیه داره
   مورد سوم مبلغ 30 میلیون و 800 هزار تومان دیه داره
   دیه یوم الادا هست و بر اساس دیه روزی که رای نهایی دادگاه بیاد پرداخت میشه و اگر امسال رای قطعی داده شده بر اساس دیه امسال خواهد بود
   مجموعا مبلغ 35 میلیون و 400 میلیون دیه به شما تعلق گرفته . (البته این عدد رو رند کردیم مبلغ خورد هم داره)

 56. سلام ببخشید بنده در یک درگیری برا اثر مشت و لگد بینیم شکسته و هماتوم داشتم با عمل جا اندازی بینیمو عمل کردم و لب پایینم هم کمی پارگی داشته و زخم شده و گودی چشمم و سه جا از بینیم و شانه دست راستم ضربه خورده و کبود شده
  میخاستم ببینم دیه اینجا چقد میشه!؟
  و اینکه آیا بابت فحاشی یا ضربه هایی که خوردم اما اثری روی بدنم نمانده اما فیلمش هست بهم دیه ای تعلق میگی!؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   شکستگی بینی اگر بهبود کامل پیدا کنه 10 درصد دیه یعنی تقریبا 23 میلیون هست
   پارگی لب اگر عمیق نبوده و منجر به بخیه نشده 1 درصد دیه یعنی تقریبا 2 میلیون و 300 هزار تومان دیه داره
   در مورد کبودی هم باید تعداد و محل اون توسد پزشکی قانونی مشخص بشه
   برای فحاشی دیه وجود نداره و ضرباتی که اثر نداشته باشن هم دیه بهشون تعلق نمیگیره

 57. سلام میخواستم بدونم دیه پارگی انگشت کوچک دست که کامل پاره شده و به استخوان رسیده چقدر هست حدوه بیست عدد بخیه خورده ممنون میشم جواب بدین

 58. سلام . عین نامه پزسک قانون را میفرستم خواهشآ مقدار دیه چقدر است
  شکستگی قسمت تحتانی استخوان درشت نی ساق پای راست بدون عیب التیام یافته و دیه مقدار دارد .2- ارش شکستگیاستخوان بینی به میزان شش درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد. کبودی و ورم دور چشم و خراشیدگی دیه مقدار دارد.

  1. سلام وقت شما بخیر
   8 درصد دیه کامل مورد اول هست کبودی 0.003 درصد ورم ارش تعلق میگیره و خراشیدگی 1 درصد هست
   مجموع موارد بجز ارش که مشخص نیست تقریبا مبلغ 23 میلیون دیه داره

 59. با احراز هویت معاینه به عمل امد لطفا محاسبه درصد و دیه رو مشخص کنید با تشکر

  در رفتگی خلفی مفصل رانی-لگنی طرف راست که تحت جراحی و کششیها و پین گذاری از ساق و جااندازی شده است
  اسیب نسج نرم ساق راست
  توروم ناحیه پیشانی_اهیانه راست سر
  پارگی کلیه راست که تحت عمل جراحی ترمیم شده است
  آسیب نسج نرم جدار عضلانی شکم ناشی از انسزیون جراحی در ناحیه میانی شکم
  خراشیدگی( حارصه) اهیانه راست سر و پل بینی
  ساییدگی (حارصه )زانوی چپ که در اثر اصابت با جسم سخت
  برداشتن آپاندیس

  با سپاس فراوان اگه حدود دیه رو مشخص کنی

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصدهای هیچکدوم از موارد بجز حارصه مشخص نشده! به بیشتر مواردی که ذکر کردین ارش تعلق میگیره و باید توسط پزکی قانونی و دادگاه تعیین بشه.
   اما در حالت کلی برای دررفتگی در صورتی که بهبود کامل داشته بشه ارش تعلق میگیره و درصورتی که بهبودی کامل نباشه تقریبا مبلغ 61 میلیون دیه تعلق میگیره و برای جراحی و پلاتین ارش ثابت میشه
   اعضای داخلی بدن دیه مقدر ندارن و براشون ارش تعیین میشه مثل کلیه و جراحی شکم
   2 درصد حارصه بهتون تعلق گرفته که در مجموع 4 میلیون و 600 میشه
   بر اساس نظر برخی از کارشناسان برداشتن آپاندیس دیه کامل داره اما از نظر برخی کارشناسان و فقها دیه کامل برای اعضای درونی مثل آپاندیس یا طحال که شاید از نظر پزشکی ارزش حیاتی برای انسان ندارند ضرورت نداشته باشه . این به رای دادگاه بستگی داره.

 60. سلام پاشنه پام در تصادف خرد شد وبه صورت ناقص جوش خورد دکتر نقص عضو زد برام می خاستم حدودا مبلغ دیه رو بدونم ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   اگر استخوان های اصلی پاشنه پا خورد شده باشد 13.33 درصد دیه دارد یعنی تقریبا مبلغ 30 میلیون و برای نقص عضو و درمان معیوب ارش توسط پزشکی قانونی تعیین میشه

 61. سلام و عرض ادب.لطفا در مورد نحوه پرداخت دیه خسارت بدنی در پادگان توضیح بفرمایید.در پادگان دچار مشکل شدم و پس از انجام کارها نوبت کمیسیون برای مهر ماه گذاشته شد.آیا پس از دریافت جوابیه کمیسیون از بیمارستان ناجا بنده به بیمه معرفی می شوم یا باید پزشکی قانونی بروم؟زمان حدودی اجرای این پروسه چقدر می باشد؟
  با تشکر از شما

  1. سلام وقت شما بخیر
   درمورد نحوه بررسی و مراحل پرداخت دیه در نیروهای مسلح از پادگان یا کمیسیون پزشکی ناجا سوال بفرمایید تا جواب دقیق تری دریافت کنید

 62. سلام…
  بی زحمت دیه موارد زیر رو محاسبه کنید…
  ۱:پارگی رباط acl
  ۲:گرفتن پیوند از پای راست برای رباط پای چپ
  ۳:پارگی شدید مینیسک داخلی و خارجی
  ۴:کشیدگی شدید تاندول های مچ پای چپ

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه مواردی که فرمودین باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه. تمام این موارد ارش دارن و دیه مقدر ندارن

 63. سلام
  نامه پزشکی قانونی به این صورت بوده:
  ۱) شکستگی استخوان بینی که تحت عمل جااندازی و گچ گیری قرار گرفته است
  ۲) خونریزی شدید از بینی
  ۳) کبودی پلک تحتانی چشم راست
  ۴) یک عدد کبودی روی بینی
  ۵) یک عدد ساییدگی(حارصه) در مخاط لب تحتانی
  ۶) یک عدد کبودی روی شانه چپ
  التیام به طرز صحیح برای شکستگی بینی متصور است که واجد دیه مقدر است. همچنین بابت خونریزی بینی ارشیبه میزان یک درصداز دیه کامل انسان تعیین میگردد.سایر ضایعات مشروحه فوق واجد دیات مقدر است

  میخواستم بدونم دیه این نامه چقد میشه!؟
  ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیات ذکر شده تقریبا مبلغ 24 میلیون و 800 هزار تومان است.

 64. با سلام .ممنون میشم درصد این دو مورد با دیه را برام مشخص کنید
  1:کشیدگی رباط های مچ پای راست که تحت درمان قرار گرفته است
  2:کشیدگی رباط های خارجی انگشت اول دست راست که تحت درمان آتل بندی قرار گرفته است

  1. سلام وقت شما بخیر
   موارد ذکر شده دیه مقدر ندارند و باید درصد ارش آنها توسط پزشکی قانونی مشخص بشه

 65. سلام وقت بخیر من و همسرم تصادف کردیم.همسرم لبش برید و خون اومدو یه کبودی روی پا و یه زخم کوچک هم روی پا و خودم دوتا خراش روی دستم و از یک زخم کنار الت ک خون هم اومد و کبودی زیاد از زیر شکم تاپایین کنار بیضه و پا و این کبودی تا بالای زانو ادامه داشت ک تا ۱ ماه مشکل در راه رفتن داشتم .خواستم بدونم دیه اش چقد میشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه و ارش برای موارد ذکر شده باید توسط پزشکی قانونی مشخص بشه

 66. سلام زانوى پاى راست من توى تصادف كه مقصر هم من نبودم شكسته و حدوداً دو تا سه ماه بايد توى گچ باشه
  ميخواستم بدونم تقريباً چقدر ديه رأى دادگاه هست؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای شکستگی اگر بهبود کامل داشته باشه 8 درصد دیه کامل یعنی تفریبا مبلغ 18 میلیون دیه تعلق میگیره. اگر خدایی نکرده بهبود کامل نباشه ارش تعلق میگیره.

 67. باسلام و عرض ادب
  اعلام نظر پزشکی قانونی به شرح زیر است:
  1. سائیدگی عمیق قسمت خارجی پشت دست چپ (دامیه)
  2. سائیدگی عمیق خلف بند ابتدایی انگشت اول دست چپ (دامیه بند انگشت)
  3. سائیدگی عمیق بند ابتدایی انشگت دوم دست چپ (دامیه بند انگشت)
  4. سائیدگی خلف دست راست (حارصه)
  5. سائیدگی ناحیه فوقانی کف دست راست (حارصه)
  6. کبودی کتف چپ
  7. خراشیدگی ناحیه فوقانی خارجی بازوی چپ (حارصه)
  8. خراشیدگی عمیق در خلف بند انتهایی و بند میانی انگشت پنجم دست راست (دامیه دو بند انگشت)

  از ناحیه کمر و لگن بدون آثار ضرب و جرح واضح متالم است.

  دیه چقدر تعلق می گیرد؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیات ذکر شده تقریبا مبلغ 11 میلیون و 100 هزار تومان است.

 68. سلام خسته نباشید من در دعوای ک با چاقو ب سرم زدن ب اندازه ده سانت باز شده و بازو دست راستمم ک با چوب زدن ورم وکبود شد چقد دیه بهم تعلق میگیره ممنون از زحماتتون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه بریدیگی به عمق اون بستگی داره نه طول زخم. اگر زخم عمیق همراه با خونریزی زیاد بوده باشه حدودا 4 میلیون و 600 دیه تعلق میگیره و برای کبودی بازو هم تقریبا 300 هزار تومان دیه در نظر میگیرن ورم دیه مقدر نداره و ارش توسط پزشکی قانونی مشخص میشه

 69. سلام خسته نباشبد
  مچ دست چپم سرکار شکسته و خردشدگی استخوان داشته تو دستم پین گذاشتن دیه چقدر میشه ؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای خرد شدن استخوان مچ اگر بعد از طول درمان بهبود کامل پیدا کنه تقریبا مبلغ 38 میلیون تومان دیه تعیین میشه و برای پین و پلاتین هم دیه مقدر وجود نداره و ارش تعیین میشه.

 70. سلام وقت بخیر.بنده در اسفند ۹۶ تصادف کردم و تاریخ شروع بیمه ماشین مهر ماه بوده ودر حال حاضر هم تا ۱۰ دی ماه۹۷ در دوره درمان بسر میبرم.خواستم بدونم در صورت محاسبه دیه با نرخ کدام سال محاسبه خواهد شد؟باسپاس

 71. سلام دیه من. پای چپم ساقدرشت نی و نازک نی ۲۰ سانت خرد شدگی کامل که حدود ۱۴ تیکه است زخم باز از بین رفتن اعصاب سیاه شدن گوشت وعمل جراحی پلاستیک یا گرافت ۲۰ سانت وارد شدن عفونت به خون .پاره شدن تاندون کامل ساق پا و اثار به جا مانده از تصادف. حالا پای راستم که درشت نی از ۳جا و نازک نی از ۱ جا شکسته که پلاتین داره مچ پا در رفتگی کا اونم پلاتین داره. و اثار به جه مانده از تصادف که همیشگی خواهد بود

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه و ارش موارد ذکر شده باید توسط پزشکی قانونی و دادگاه تعیین بشه
   اما به صورت کلی خرد شدن استخوان با التیام معیوب تقریبا 77 میلیون تومان دیه داره و برای جراحی ها و استفاده از پلاتین و طول درمان و عفونت و پارگی تاندون و تغییرات ظاهری ناحیه ، ارش تعیین میشه و دیه مقدر ندارن متاسفانه

 72. سلام میثاق هستم
  دیه ی یک دست بریده از ارنج چقدر است؟
  باتشکر اگر میشه لطفا زود جواب بدید

  1. سلام وقت شما بخیر
   نصف دیه کامل یعنی 115 میلیون دیه قطع دست هست

 73. با سلام و تشکر از شما
  دو فقره چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی به شکل خرد شدگی ثلث تحتانی استخوان نازک نی و درشت نی ساق چپ که التیام یا فته اند و دو درصد دیه کامل بابت ارش عفونت مچ پای چپ و عمل جراحی و سیاه شدن قسمتی از پوست مچ پا و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق چپ در حق شاکی خصوصی محکوم مینماید.
  در ضمن باید بگم تصادف بوده و بیمه طرف حساب هستش ولی راننده 1650000 تومان علاوه بر جریمه دادگاه که 320000 تومان بوده جریمه کردن ممنون میشم محاسبه کنید

  1. سلام وقت شما بخیر
   در مورد دیه مواردی که ذکر کردین تقریبا مبلغ 61 میلیون تومان دیه تعلق میگیره

  1. سلام وقت شما بخیر
   اگر التیام مطلوب داشته باشه تقریبا مبلغ 18 میلیون دیه داره

 74. سلام خسته نباشید
  دیه کبودی دست چقدرمیشه
  کشیدگی رباط دست هم دیه داره؟اگرداره دیه این چقدرمیشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای کبودی دست تقریبا مبلغ 340 هزار تومان دیه مقدر وجود داره برای کشیدگی رباط ارش تعیین میشه و دیه تعیین‌شده نداره

 75. سلام میخواستم ببینم چقدر دیه تعلق میگیره به من شرح نامه ی پزشکی قانونی به شرح زیر میباشد:
  ۱_کاهش سطح عمیق هوشیاری به سطح ۸ ۲_ خونریزی تحت شامه ای در ناحیه ی گیجگاهی راست ۳_تورم ناحیه ی گیجگاهی راست ۴_خردشدگی استخوانهای کاسه چشم راست با انتشار به استخوان فک فوقانی سمت راست (منعله) که تحت جراحی وتعبیه پیچ و پلاک قرار گرفت۵_شکستگی استخوانهای کاسه ی چشم چپ با انتشار به استخوان فک فوقانی

  1. سلام وقت شما بخیر
   موارد 1و 2 و 3 ارش براشون تعیین میشه
   مورد چهارم تقریبا مبلغ 34 میلیون و 600 هزار تومان دیه داره
   مورد 5 هم اگر التیام مطلوب داشته باشه تقریبا مبلغ 18 میلیون دیه داره

 76. سلام خسته نباشید
  ارش چطوری محاسبه میکنن؟
  مثلا ارش کبودی بدن با رباط دست که گچ گرفته شده چه مقدارمیشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   ارش کاملا به نظر پزشکی قانونی و دادگاه بستگی داره و درصد اون نسبت به دیه مشخص میشه و کار بسیار تخصصی هست
   کبودی بدن 0.0015 درصد دیه داره اما رباط دست براش ارش معیین میشه

 77. با سلام خدمت شما
  میخواستم ببینم دیه شکستگی استخوان مچ دست چقدر میشه و خراشیدگی روی پوست هم شامل دیه میشه ؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   بستگی داره کدوام استخوان مچ دست شکسته باشه. در حالت عادی شکستگی استخوام مچ با التیام کامل تقریبا 18 میلیون دیه داره
   خراش هم اگر در حد حارصه باشه بله دیه بهش تعلق میگیره

 78. سلام و خسته نباشيد
  استخوان راموس لگنم در اثر تصادف از دو ناحيه شكسته و با استراحت ٣-٤ ماه امكان راه رفتن هست ولي با كمي لنگ زدن و هنوز بهبود كامل صورت نگرفته ولي به گفته پزشكي قانوني امكان زايمان طبيعي نيست. ديه كه تعلق ميگيره چقدر هست ؟؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه باید بعد از تکمیلی شدن دوره درمان توسط پزشکی قانونی مشخص بشه
   اول باید نوع شکستگی دقیقا مشخص بشه. شکستگی ساده هست؟ خردشدگی یا شکستگی متعدد؟دیه در هرکدوم متفاوته
   و برای طول درمان و درصد التیام و یا ترمیم معیوب هم ارش مشخص میشه
   دیه شکستگی ساده با التیام مطلوب تقریبا 18 میلیون تومان هست

 79. سلام شکستگی استخوان کف پایی چهارم و پنجم پای راست و شکستگی بند انتهایی انگشت سوم دست چپ ، چند درصد دیه مبشه

 80. سلام خسته نباشید از روز نوشتن شکوایئه تا رای صادر بشه چقد طول میکشه؟ میزان دیه شکستن بینی وشکستن استخوان کالامیون چقدر است؟ ممنون وسپاسگزام.

  1. سلام وقت شما بخیر
   در مورد سوال اولتون هیچ گونه اطلاعی ندارم متاسفانه.
   در مورد دیه شکستگی استخوان بینی اگر التیام مطلوب باشه 8 درصد دیه کامل تعلق میگیره یعنی تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان.

 81. سلام و وقت بخیر
  ممنون میشم پاسخ بدید
  بنده در حین ماموریت نیروهای مسلح دچار شکسگی از ناحیه ساعد دست چپ شده ام به گونه ای که هر دو استخوان شکسته و محل شکستگی خرد شده و با دو پلاتین هر دو استخوان رو پیچ کرده اند و بعد شش ماه رفتم کمیسیون و گفتند چون جوش نخورده برو یک سال شد بیا و الان رفتم در حالی که هنوز جوش نخورده و یکسال کافیه برای پرداخت غرامت’ و رفتم و نمیدونم مقدار بیمه غرامت که میدن و درصد جانبازی چه مقدار میباشد
  لطفا مقدار غرامت بیمه و درصد جانبازی و بفرمایید
  ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که خرد شدن دو استخوان از طرف پزشکی قانونی شکستگی متعدد محسوب بشه و درمان مطلوب نداشته باشه مجموعا تقریبا 120 میلیون تومان دیه شکستگی هست و برای پلاتین و طول درمان هم ارش تعلق میگیره.
   در مورد درصد جانبازی اطلاعی ندارم متاسفانه

 82. سلام خسته نباشین
  میخواستم بدونم ازروند پرونده هم اطلاع دارین؟
  مابازپرس بازجویی شدیم الان پرونده فرستادن شعبه کیفری واحضاریه اومده.
  پرونده هم کبودی ورباط دست بوده میخواستم بدونم زندانی هم داره؟واگرفقط مالی هست دادگاه چقدرزمان میده برای پرداخت دیه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   خیر متاسفانه از روند قضایی اطلاعی ندارم

  2. شما میتونید به رای دادگاه اعتراض کنید و بیست روز بعد از اینکه حکم دادند اینکار رو انجام بدید . از جنبه عمومی حرم ممکنه زندان بدن که صد در صد میتونید بخرید و مبلغ زیادی نمیشه.

 83. سلام
  دیه ی از بین رفتن پنج انگشت دست چپ چه مقدار دیه ی کامل است ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   از بین بردن تمام انگشتان یک دست نصف دیه کامل رو داره . دیهسال 97 اون تقریبا مبلغ 115 میلیون تومان است

   1. سلام و عرض ادب بنده در ورزش در محل کار باط صلیبی زانوی چپم پاره شده است . میخاستم ببینم دیه اش چقدر میشه؟ ممنون از لطفتون

    1. سلام وقت شما بخیر
     رباط صلیبی دیه مقدر نداره و ارش تعیین میشه.

 84. سلام خسته نباشید
  میشه مبلغ دیه را مشخص کنید برام .مرسی از لطفتو
  1.جراحت حارصه بندآخر انگشت سومو چهارم و پنجم دست راست ۲. جراحت حارصه بند وسط انگشت سوم دست راست ۳.جراحت حارصه بند دوم و سوم انگشت چهارم دست چپ ۴. کبودی بستر ناخن چهارم دست راست ۵. هفت جراحت حارصه خلف کمر ۶. جراحت حارثه باسن راست ۷. شکستگس ستون فقرات در ناحیه تنه مهره دهم سینه ای ۸. شکستگی استخوان نازک نی پای چپ ۹. شکستگی استخوان اسکافوئید (قایقی)مچ دست راست ۱۰.خردشدگی استخوان زند اعلی دست راست

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیات شما در صورت التیام مطلوب جراحات و شکستگی ها تقریبا مبلغ 141 میلیون تومان است

  1. سلام وقت شما بخیر
   باید دید از نظر پزشکی قانونی نوع شکستگی چیه؟ شکستگی ساده، خردشدگی و یا شکستگی متعدد؟
   دیه شکستگی ساده با التیام مطلوب تقریبا 18 میلیون هست

 85. سلام خسته نباشید
  من تو کارگاه ساختمانی در حین کارکردن پام پیچ خورد و از ناحیه قوزک داخلی مچ پای راست دچار شکستگی شدم
  شرکت هم بیمه حوادث بوده
  الان مقدار دیه رو خود شرکت بیمه تقریبا 7 میلیون تومان محاسبه کرده
  خواستم ببینم این مبلغ درسته؟
  اگه درست نیست باید چیکار کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام وقت شما بخیر
   نوع و درصد شکستگی توسط پزشکی قانونی و پزشک متعمد بیمه تعیین میشه . اگر به درصدی که بیمه تعیین کرده معترض هستین از طریق پزشکی قانونی اقدام بفرمایین . اما بیمه ها عموما نظر پزشک متعمد خودشون رو ملاک محاسبه قرار میدن

   1. با سلام
    من تو تصادف که مقصر هم من بودم دندون نیشم یه قسمتش شکسته و دندون جلویی ترک کوچیک برداشته و زانوم چنتا بخیه خورده و گوشمم یه دونه بخیه خورده میخواستم ببینم میتونم بابت اینها دیه دریافت کنم و اگر بشه چقدر شامل من میشه

    1. سلام وقت شما بخیر
     دیه کامل دندان نیش 11 میلیون است و درصد شکستگی رو از این دیه محاسبه و پرداخت میکنن. دیه دندانتون بستگی به درصد شکستگی داره.
     دیه ترک خوردن هم دقیقا مثل دیه شکستگی هست و باید درصد اون نسبت به دیه کل دندان که 11 میلیون هست محاسبه و پرداخت بشه
     جراحت هاتون که منجر به بخیه شده اگر دامیه باشه برای مجموع اونها یعنی گوش و زانو تقریبا 9 میلیون دیه تعلق میگیره (البته اگر جراحت دامیه باشه . اگر حارصه باشه تقریبا 4 میلیون و 600 هزار تومان دیه داره)

 86. سلام وقت بخير، من بازوم جراحي شده بر اثر شکستگي و بعد از عمل از ناحيه آرنج دستم کامل خم نميشه محدوديت حرکتي گرفته، مفصل سرشانه هم سفته نميشه دستمو بالا ببرم کامل، ميشه لطف کنيد درصدشون رو بفرماييد. متشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی دست شما یا التیام معیوب و محدودیت حرکتی تقریبا 38 میلیون تومان هست.
   برای جراحی اگر با پلاتین بوده باشه و مشکل مفصل سرشانه هم ارش تعیین میشه.

 87. سلام علیکم
  1- پارگی بخیه شدن ساعد دست راست (متلاحمه) 2- قطع دو عدد تاندون های باز کننده مچ دست چپ 3- قطع چهار عدد از تاندون های باز کننده انگشتان دست چپ 4- قطع عصب رادیال سمت چپ در ناحیه ساعد 5- قطع عضله دست سمت راست 6- آسیب استخوان زند اعلی سمت چپ . این ضایعات به دنبال اصابت تیز و برنده نامشخص سخت حادث گردیده است . سپاس گذار میشم راهنمایی کنید چقدر دیه پرداخت میشه . متن نامه پزشک قانونی می باشد

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه مورد اول 6 میلیون و 900 هزار تومان هست. موارد 2 و 3 و 4 و 5 دیه مقدر ندارن و ارش برای اونها مشخص میشه.
   درصد آسیب مورد 6 هم مشخص نشده

 88. سلام
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم شکستن استخوان ترقوه که جراحی وپلاتین شده و ترک خوردن کتف راست و ترک خوردن ۲ طرف لگن به اضافه شکستگی یک طرف لگن چقدر دیه تعلق میگیره؟
  اونایی ک براتون کاملا مشخص هست را بفرمایید ممنون میشم

  1. سلام وقت شما بخیر
   شکستگی به صورت ساده با التیام مطلوب 8 درصد دیه کامل هست یعنی تقریبا 18 میلیون تومان دیه داره
   دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است. یعنی تقریبا 14 میلیون و 700 هزار تومان
   برای جراحی و پلاتین و طول درمان هم ارش تعیین میشه

 89. با سلام و خسته نباشید
  من در تصادف تحالم رو از دست دادم میخواستم بدونم دیه تحال چقدر است؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   از بین بردن اعضایی مثل طحال دیه کامل داره. براساس دیه سال 97 231 میلیون تومان هست.

 90. سلام عرض خسته نباشید به خانم احمدی خواستم تشکر بکنم از پاسخ های شما به تمام سوال ها من سوالمو از توی جواب های شما به دست آوردم فقط خواستم تشکر بکنم

 91. سلامخسته نباشید .
  من برام دیه اومده اگه میتونین توی تلگرام پیام بدین فایل رو براتون بفرستم ببینین . ممنونم

 92. من تصادف کردم
  طحال و ریه ام آسیب دیده و میدونم که ارش تعلق میگیره‌.میخوام بدونم چون طحار ریه کامل داره ارش هم مبلغ بالایی میشه نسبت به باقیه بدن؟وسوالم از شما اینه که لطف کنید بفرمایید
  دیه شکستگیه دست چپ نازک نی که ده سانت پلاتین خورده.
  و شکستگی در قوس خلفی سر و گردن دنده های دو تا هشت سمت چپ و شکستگی در زائده عرضی چپ مهره او توراسیک.
  ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   طحال اگر به صورت کامل خارج بشه دیه کامل داره و درصد دیه بستگی به درصد و میزان آسیب داره. هر ریه هم نصف دیه کامل داره و مجددا دیه بر اساس میزان آسیب محاسبه میشه.
   شکستگی نازک نی با التیام مطلوب و بهبودی کامل تقریبا 18 میلیون تومان هست. استخوانهای گردن هم دیه مقدر ندارن و ارش به اونها تعلق میگیره
   هر کدوم از دنده های اطراف قلب 5 میلیون و 700 هزار تومان دیه دارن و بقیه دنده ها 2 میلیون و 300 هزار تومان دیه دارند
   شکستن مهره ستون فقرات درصورتی که التیام مطلوب داشته باشه تقریبا 23 میلیون تومان دیه داره. در صورتی که مشکلی ایجاد بشه در اثر شکستن این مهره یا مهره ها بسته به نوع مشکل دیه متفاوتی داره

 93. سلام میخواستم بدونم درتصادف مدت زمان ازکارافتادگی ومدت زمان بستری که پزشک قانونی مشخص میکنه ونامه میده به دادگاه تا زمان بهبودی تاثیری دردیه داره یا اصلا بخاطر اون چیزی تعلق میگیره

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای مدت از کارافتادگی و طول درمان هم غرامت تعلق میگیره

   1. ممنون خانم احمدی
    میدونید برای هرماه چقد تعلق میگیره وآیا مدت بستری دربیمارستان ام حساب میشه

 94. سلام
  دیه شکستگی استخوان های صورت درسمت چپ به شکل شکستگی استخوان گونه درسمت چپ هاشمه میباشد..این عین متن پزشک قانونیه چقد دیه داره

  1. سلام وقت شما بخیر
   هاشمه نوعی شکستگی هست که از خارج جراحتی نداره و 10 درصد دیه کامل به اون تعلق میگیره. یعنی تقریبا مبلغ 23 میلیون تومان

 95. با سلام
  وقتتون بخیر
  شکستگی استخوان بینی بدون عیب التیام یافته ودارای دیه مقدر است همون ده درصد رو تعلق میگیره
  ممنون از شما

 96. من حدود چند ماه پیش در شرکت به وسیله کاترتاندن و رگ عصب انگشت بزرگ دست راست خود را بریدم وپیوند و ترمیم انجام شد بعد از یک ماه استراحت به سر کار برگشتم شرکت هم برای اینجانب گزارش حادثه رد کرد ولی الان به گفته مسولین شرکت بازرس بیمه حوادث مقصر صددرصد را من انتخاب کرده و به اینجانب هیچ خسارتی پرداخت نکرده است. لطفا راهنمایی کنید که چکار میتوانم انجام دهم؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   میتونین به نظر کارشناس اعتراض کنین و مسئله از طریق داوری و شورای حل اختلاف حل بشه و یا نهایتا از طریق مراجع قضایی حل بشه.

 97. با سلام لطفا دیه زیر را محاسبه بفرمایید: جراحت بخیه شده قسمت خارجی ابروی راست ( دامیه ). سیاه شدگی اطراف چشم راست . خونریزی تحت عنکبوتیه نسج مغزی در اثر اصابت جسم سخت . اما بیمار پس از مرخصی از بیمارستان دارای عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشدو دست راست را نمی تواند حرکت بدهد و سطح هوشیاری و تکلم ایشان دچار مشکل شده است ایا در این موارد در معاینه مجدد پزشکی قانونی امکان افزایش دیه وجود دارد . با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای دیه مورد اول و دوم یعنی دامیه و سیاه شدن اطراف چشم مجموعا 2.006 درصد از دیه کامل تعلق میگیره. حدودا مبلغ 4 میلیون و 600 هزار تومان دیه تعیین شده.
   اما در مورد آسیب به نسج مغزی باید صبر کنید تا طول درمان تکمیل بشه و میزان آسیب به منافع مشخص بشه. اگر بی‌اختیاری مدفوع و ادرار درمان نشه مجموعا دو دیه کامل تعلق میگیره و برای محدودیت حرکتی و مشکل تکلم هم بسته به میزان محدودیت ارش تعیین میکنند.

 98. سلام خسته نباشی بنده بر اثر تصادف وخورد شدن شیشه ماشین داخل صورتم پیشانیم پاره شده و سه تا بخیه زیبایی خورده رفتم پزشک قانون معاینه مجدد داد گفت بعد یه دیگه باز بیا پزشک قانونی خواستم ببینم چند درصد و چطوره محاصبه میشود ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه بر اساس تعداد بخیه محاسبه نمیشه و باید نوع جراحت مشخص بشه.

 99. باسلام..باتوجه ب نوشته زیر دیه من چقدر است؟۱.ناحیه جراحت ترمیم شده قدام سمتچپ پوست سر(دامیه)۲.جراحتسمت چپ پیشانی وقدام پوست سمت راست سر(دوعددحارصه)۳کبودی زیر کتف راست۴ساییدگی قدام زانوی راست ودوناحیه ساییدگی قدام ساق راست(سه عددحارصه).باتوجه ب اینکه تصادف ۵۰ درصد است

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیاتی که نوشتین تقریبا میبلغ 16 میلیون میشه اما از اونجایی که فرمودین درصد تقصیر 50 درصد هست نصف این مبلغ به شما تعلق میگیره

 100. سلام خسته نباشی دیه پارگی پیشانی زده ضربه با جسم سنگین و دوتا زخم عمیق دوسانتی آرنج چه قد میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای تعیین درصد دیه نوع جراحت باید مشخص بشه. وقتی میفرمایین زخم عمیق باید مشخص بشه که دامیه هست یا متلاحمه یا سمحاق یا موضحه. اینها هر کدوم دیه متفاوتی دارند.

 101. سلام خدمت شما
  ممنون که اینقدر دلسوزانه پاسخگو هستید
  پزشک قانونی موارد زیر رو برای بنده تشخیص داده
  ممنون میشم میزان کل درصد دیه بنده رو بفرمایید
  ۱. جراحت (حارصه) بالای ابروی چپ
  ۲.جراحت بخیه شده(دامیه) ابروی چپ
  ۳.کبودی و تورم اطراف چشم
  ۴.جراحت بخیه شده(دامیه)زیر چشم چپ
  ۵.جراحت(حارصه) زانو و کبودی زانوی چپ
  ۶.جراحت (حارصه) زانوی راست
  ۷.جراحت(حارصه) کشکک زانوی راست
  ۸.جراحت (حارصه) و کبودی مخاط داخلی لب بالا
  ۹.آسیب نسج نرم انگشت پنجم دست راست(کشیدگی تاندون) عدم صاف شدن آخرین بند انگشت

  1. سلام وقت شما بخیر
   خواهش میکنم انجام وظیفه‌س
   حارصه و دامیه های ذکر شده مجموعا 9 درصد از دیه کامل رو دریافت میکنه یعنی تقریبا مبلغ 20 میلیون تومان هست
   تورم و کبودی‌ها هم درصد قابل توجهی ندارن و مجموعا حدود 0.01 هم نمیشن.

 102. کودکی بدون شناسنامه تصادف کرده و یک کلیه اش را از دست داده و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته است. هزینه درمان آن را چه کسی باید بپردازد و تکلیف این کودک با بیمه تصادف چیست؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   اول باید دلایل شناسنامه نداشتن فرد مشخص بشه. ولی در حالت کلی پرداخت هزینه پزشکی و دیه به عهده بیمه شخص ثالث مقصر حادثه هست.

 103. با سلام
  راه تشخیص له شدگی منیسک زانو چگونه است با توجه به اینکه طبق تشخیص پزشک معالجم و جواب ام ار ای پزشکم له شدگی منیسک رو تشخیص داده ولی پزشکی قانونی اون رو در نظر نمیگیره و من رو به متخصص دیگه ارجاع داده به نظر شما باید چکار کنم

  1. سلام وقت شما بخیر
   مواردی که پزشکی قانونی خودش تخصص تشخیصش رو نداره به پزشک معتمد ارجا میده تا مشکل مشخص بشه.

 104. سلام.
  دماغ من تو تصادف همین چند وقت پیش شکسته تو ماه محرم بود دماغم کج شده.حدودا چقد میشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   ماه حرام فقط در دیه فوت ملاک محاسبه هست.
   دیه شکستگی بینی با التیام معیوب که منجر به کجی شده دیه تعیین‌شده نداره و دارای ارش هست

 105. سلام کف دست من چاقو زده اندازه دو سانت رفته تو پیش چقدر میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای تعیین دقیق دیه باید نوع جراحت مشخص بشه. اینکه میفرمایین چاقو اندازه دوسانت داخل کف دست فرو رفته چند حالت مختلف رو بوجود میاره. از اون سمت دستتون خارج شده؟ به استخوان رسیده؟ فقط داخل گوشت دسته؟ هر کدوم از اینها دیه متفاوتی دارند.

 106. سلام داداگاه رای که برای من صادر کرده ا درصد دیه کامل نسوج نرم گردن است چه مبلغی به من تعلق میگیرد ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   گردن دیه مقدر نداره و ارش براش تعیین میشه

 107. شش هزارم دیه کامل نیم درصد دیه کامل وچهاردرصدوسه دهم درصددیکامل ویک درصددیکامل چقدرمیشد

  1. سلام وقت شما بخیر
   شش هزارم دیه کامل = 1.386.000 تومان (البته اگر 6 هزارم درصد دیه کامل باشه مبلع 13 هزار و 860 تومان هست)
   نیم درصد دیه کامل = 1.155.000 تومان
   چهار درصد = 9.240.000 تومان
   سه دهم درصد دیه کامل = 693.000 تومان
   یک درصد دیه کامل = 2.310.000 تومان

 108. سلام/من اسفند 96 تصادف کردم و راننده بودم و مقصر ورفتم پزشکی قانونی وموارد زیر رو نوشت=جراحت حارصه در بازوی چپ/جراحت حارصه در قفسه سینه طرف چپ/کبودی در نرمه گوش چپ/جراحت حارصه در گوش راست/جراحت سمحاق در پیشانی همراه با اسیب نسج نرم/جراحت دامیه در بینی/اسیب نسج نرم قفسه سینه/جراحت دامیه بخیه کرده در زانوی راست/دو عدد دامیه در پیشانی/ضمنا جراحت حارصه قفسه سینه نیم درصد کل دیه کامل میباشد/ارش اسیب نسج نرم پیشانی جوشگاه معیوب نیم درصد کل دیه کامل و ارش اسیب نسج نرم قفسه سینه دو دهم درصد می باشد/شکستگی اسخوان بینی بدون فساد و به طور مطلوب التیام یافته/1 ماه پیش پروندرو بردم برای بیمه میخاستم ببینم دیه من چقدر میشود/مرسیی

  1. سلام وقت شما بخیر
   میزان دیه تعیین شده تقریبا معادل 15.5 درصد دیه کامل است . یعنی 35 میلیون و 800 هزار تومان

 109. ۱جراحت دامیه و تورم زانوی چپ ۲جراحت دامیه لاله گوش راست ۳جراحت حارصه راست فوقانی زبان مشهود است ۴ترک خوردگی مختصر دندان پیشین یک بالا چپ که ارش ان معادل نیم درصد دیه کامل است ۵شکستگی حدود سه درصد از قسمت نمایان تاج دندان پیشین از پیش سیاه شده سه بالا راست و ارش تورم زانوی چپ سه دهم درصد دیه کامل
  لطفا دیه موارد بالارو حساب کنید خیلی ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه موارد ذکر شده تقریبا مبلغ 19 میلیون و 600 هزار تومان است.

 110. سلام
  من کتف راستم از پشت شکسته
  دست راستم عصب ها قطع شده و از کتف تا مچ کار نمیکنه و عضلاتم تحلیل رفته
  بینیم شکسته
  پلکم افتاده
  دنده های چپم شکسته
  روی دست چپم پاره شده 6 تا بخیه خورده
  بدم پر از کبودیه
  مجاری ادرارم پاره شده و 3 تا عمل کردم هنوز مشکل داره
  لگن راستم ترک خورده و دیگه نمی تونم بدوم و کارای سنگین بکنم
  پاهام پر زخم سطحی بود
  پزشک قانونی بین 30 تا 50 درصد زده
  چقدر میشه
  ایا بیشتر میتونم بگیرم
  در ضمن پزشک قانونی بینی و پلک و دنده هام رو نزد و حساب نکرد

  1. سلام وقت شما بخیر
   شکستگی کتف راست با التیام مطلوب = 8 درصد / با التیام معیوب = 10 درصد
   قطع عصب ها دست راست و عدم کارایی دست = 50 درصد (انگشتانتون رو میتونین تکون بدین؟ در این صورت ارش داره و50 درصد نیست)
   شکستگی بینی با التیام مطلوب = 8 درصد / با التیام معیوب = 10 درصد
   افتادگی پلک = ارش دارد و دیه مقدر نداره
   شکستگی دنده های محیط بر قلب برای هر دنده = یک چهلم دیه کامل
   پارگی روی دست چپ بسته به نوع جراحت = بین 0.5 تا 2.5 درصد
   کبودی در هر عضو بدن = ۰٫۰۰۱۵ هزارم دیه کامل
   پارگی مجاری ادراری با التیام معیوب = ارش داره
   ترک خوردن لگن = 6 درصد
   زخم سطحی ارش داره

 111. سلام خسته نباشین خاستم بدونم چقد دیه تعلق میگیره؟پارگی متلاحمه سمت چپ سر.دوناحیه خراشیدگی حارصه سمت چپ گردن.پارگی دامیه بین انگشتهای سوم و چهارم دست سمت چپ.خراشیدگی حارصه بنداول انگشت سوم دست سمت چپ.تورم ارنج سمت راست

  1. سلام وقت شما بخیر
   تقریبا مبلغ 12 میلیون و 700 هزار تومان برای مجموع موارد ذکر شده تعلق میگیره.

   1. با سلام: عین نامه پزشکی قانونی خدمتتان ارائه میگردد
    1-پارگی بخیه شده (دامیه) ابروی چپ 2-سائیدگی (حارصه) پیشانی در سمت چپ-گیجگاهی سمت چپ-زیر چشم چپ-
    گونه سمت چپ-روی دست چپ-انگشت اول دست راست-زانوی چپ در سمت داخل و خارج-3-کبودی پلک فوقانی چشم چپ-ساق چپ 4-خونریزی زیر ملتحمه چشم چپ در سمت خارج 5-لقی شدید(معادل اسقاط)دندان قدامی شماره دو پایین که از قبل دچار بیماری و تحلیل بافت نگهدارنده بوده است. 6اسیب بافت ، نرم انگشت اول دست راست و زانوی چپ. صدمات در اثر برخورد جسم سخت
    با تشکر لطفا پاسخ دهید

    1. سلام وقت شما بخیر
     مجموع دیات موارد 1 ، 2 و 3 مبلغ 20.790.000 تومان است. برای موارد دیگه درصد باید توسط پزشکی قانونی یا دادگاه تعیین بشه.

  1. سلام وقت شما بخیر
   تمام سوالهای موجود در وبلاگ و کامنتها پاسخ داده میشن!!

 112. سلام خسته نباشید،مادر من چند ماه پیش تصادف کرده و نامه ی پزشک قانونی به شرح زیزپر:
  1-خردشدگی داخلی مفصلی انتهای تحتانی استخوان نازک نی و شکستگی انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق راست همراه با آسیب نسوج نرم ناشی از عمل جراحی در سمت داخلی و خارجی انتهای ساق جهت تثبیت داخلی هردو استخوان شکسته
  2-در رفتگی مفصل انتهای مچ پای راست
  3-شکستگی استخئان قاپی مچ پای راست (تالوس)
  بی زحمت میزان دیه رو محاسبه بفرمایید،ممنونم

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیه شکستگی های ذکر شده در صورتی که التیام مطلوب داشته باشن مبلغ 67.752.300 تومان است. برای در رفتگی و آسیب به نسوج نرم هم ارش تعیین میشه

 113. باسلام وعرض ادب و تشکر از پاسخ های شما. بیمار مسنی دارم که در اثر تصادف دچار خون ریزی در نسج عنکبوتیه مغز شده و 23 روز در آی سی یو بستری بوده و حدود یک ماه هست که مرخص شده و برای ماخه آینده معاینه مجدد دارد. علیرغم مراجعه به دکترهای با تخصص مختلف و انجام جلسات متعدد فیزیوتراپی همچنان ناتوانی در راه رفتن و عدم تعادل و عدم توانایی در استفاده از دستان ایشان مشاهده می شود. همچنین درکی برای زمان دفع ادرار و مدفوع ندارد و سطح هوشیاری ایشان نیز متغییر می باشد . آیا برای موارد فوق دیه ای در نظر گرفته می شود و تا چه زمان پزشکی قانونی نظر نهایی را می دهد. و آیا برای این مدتی که در بیمارستان و منزل تحت درمان هستند خسارتی تعلق می گیره و اگر ایشان در این مدت فوت نمایند تکلیف دیه ایشان چه می شود. مجددا از زحمات شما تشکر می کنم

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای آسیب به نسج عنکبوتی مغز دیه مقدر وجود ندارد چون نوع مشکلاتی که در اثر آسیب به این ناحیه بوجود میاد متفاوته. و بسته به نوع آسیب و از بین رفتن منافع دیه متفاوتی داره که به آن ارش گفته می‌شه.
   باید طول درمان ایشون کامل بشه تا بشه دیه دقیق رو تعیین کرد . اگر خدایی نکرده فوت کنن دیه کامل بهشون تعلق میگیره. اما اگر آسیب جدی دیده باشن و عدم تعادل و پایین بودن سطح هوشیاری و عدم کنترل ادرار و مدفوع داشته باشن هر کدوم از اینها یک دیه کامل داره و اصطلاحا تعدد دیه دارن.

 114. سلام بنده کارگاهی کار میکردم موکتبر افتاد انگشت دوم دست چپم را برید رگ عصبی و تاندون و کپسول مفصلی همشون پاره شده کارگاه هم بیمه ندارد به نظر شما دیه اش چه قدر میباشد ممنو میشم کمکم کنید

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه به بهبودی و اتمام دوره درمان بستگی داره. درصورت بهبود یا عدمبهبود دیه متفاوتی داره

 115. با سلام و خسته نباشید
  متن پزشک قانونی که به بنده دادند به صورت زیر است میخواهم بپرسم آیا ارزش دیه رو درست زدن و مبلغش چقدر میشه :
  ۱-جراحت بخیه شده (دامیه) لاله گوش چپ و خراشیدگی( حارصه) چانه و گونه چپ و لب فوقانی و کبودی زیر چشم چپ و خراشیدگی ( حارصه) زانو چپ ۲- کبودی و تورم زانوی چپ و کبودی ساعد دست چپ و خراشیدگی ( حارصه) پشت دست راست و انگشت اول دست راست. ارش تورم فوق یک دهم درصد % ۰/۱ دیه کامل انسان تعیین گردید
  با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دامیه و حارصه های ذکر شده مبلغ 9.240.000 تومان است و درصد ارش هم مبلغ 231.000 تومان است.

 116. سلام ببخشيد منظور از سه درصد ديه کامله براي شکستگي پا يعني چي ممنون ميشم بفرماييد

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه کامل امسال 231 میلیون هست و 3 درصد از دیه کامل مبلغ 6.930.000 است.

 117. سلام.ببخشید پدره من سوار موتور بود ک ماشین از پشت بهش میزنه و وپدرم میفته واز ناحیه سر زخمی میشه وده بخیه خورده بنظرتون چقد دیه بهش میدن ؟.ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه به تعداد بخیه بستگی نداره و نوع جراحت درصد دیه رو مشخص میکنه. نوع جراحت رو هم پزشکی قانونی مشخص میکنه

  1. سلام وقت شما بخیر
   12 درصد دیه مبلغ 27.720.000 تومان است. 6 هزارم دیه هم مبلغ 1.386.000 تومان است.

 118. سلام بنده تتوی خط چشم انجام دادم و پشت پلک هر دو چشمم تا نزدیک ابرو پخش رنگ داده میخاستم بدونم دیه اش چطوری حساب میشه و چقدر هست؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   به این موارد که دیه مقدر ندارند ارش تعلق میگیره و پزشکی قانونی اون رو تعیین میکنه

  1. سلام وقت شما بخیر
   جراحت سمحاق در بدن 2 درصد دیه تعلق میگیرد و مبلغ 4.620.000 تومان است

 119. سلام خسته نباشید شکسته شدن انگشت کوچک دست به همراه شکسته شدن انگشت پا و کبودی روی ران پا چقدر دیه اش میشه؟؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   فرمودین شکستگی انگشت! باید مشخص بشه کدوم بند هست یا هر سه بند شکسته . در این حالت ها دیه متفاوتی دارند. کبودی ران پا هم 346.500 تومان دیه دارد

 120. با سلام من شهریور 96تصادف کردم و مهره دوم گردنم شکست و جابه جایی مهره داشتم.و برام پلاتین گذاشتن و گردنم رو فیکس گردن یعنی پلاتین زدن جمجمه و مهره اول و دوم گردنم.و محدودیت چرخش و حرکت گردن دارم.اصلا نمیتونم گردنم رو تکون بدم.دیه من چقد میشه؟اگه نقص عضو هست یعنی مبلغش چقده؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   گردن دیه مقدر نداره و برای شکستگی گردن ارش تعیین میشه. اینکه میفرمایین مشکلات حرکتی هم ایجاد کرده کاملا باعث میشه ارش تعیین بشه.

 121. سلام خسته نباشید
  من در اثر تصادف استخوان ران \ایم شکست و عمل شدم و حدود ۵ ماه است که همچنان جوش نخورده دیه من چقدر میشود؟
  با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   تعیین دیه تا زمانی که طول درمانتون کامل نشه ممکن نیست. در حالت کلی در صورتی که شکستگی ران با التیام مطلوب باشه 8 درصد دیه یعنی 18.480.000 تومان و در صورتی که التیام مطلوب نباشه 13.33 درصد یعنی مبلغ 30.792.300 تومان خواهد بود. برای طول درمان هم ارش تعیین میشه.

 122. سلام شکسته شدن انگشت کوچک دست از بند دوم که بدون عیب التیام پیدا کنه و شکسته شدن انگشت پا در قسمت بند اول که بدون عیب التیام پیداکنه چقدر میشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی یک بند انگشت دست مبلغ 1.540.000 تومان است. در مورد انگشت پا هم اگر یک بند باشد همین مقدار است.

 123. سلام من چندروز پیش تصادف کردم و لگن من ترک خورد میخواستم ببینم چند درصد دیه دارد

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه ترک خوردن لگن 6 درصد دیه کامل است یعنی مبلغ 13.860.000 تومان. البته در شرایطی که التیام مطلوب باشد و برای منافع مشکلی بوجود نیاورد.

 124. با سلام من که شکستگی مهره گردن داشتم و برام پلاتین گذاشتن و اصلا چرخش کردن ندارم.ارش چطوره؟چقد میشه؟اگه توی ماه حرام تصادف کرده باشم اونم روی دیه تاثیر داره؟ممنون میشم واضح برام توضیح بدین

  1. من لب بالاییم دمار پاره گی شده و ۳تا بخیه از رو ۳تا از زیر خورده چقدر ارش بهش تعلق میگیره حدود ۲ سانته

   1. سلام وقت شما بخیر
    باید نوع جراح توسط پزشکی قانونی مشخص بشه اما اگر عمق جراحت به اندازه ای هست که بخیه از هر دو طرف خورده احتمالا دو دامیه براتون تعیین میکنن یعنی 4 درصد یعنی مبلغ 9.240.000 تومان ( اما این مبلغ فقط حدس ما هست و تا زمانی که پزشکی قانونی نوع جراحت رو مشخص نکنه نمیشه نظر قطعی داد)

 125. سلام خانم احمدی ممنونم بابت پاسخگویی خوبتون
  میشه لطف کنید دیه موارد زیر را محاسبه کنید
  کبودی زیر چشم چپ
  شکسته شدن استخوان مچ دست چپ که بدون عیب درمان شود
  شکسته شدن استخوانی که به یکی از انگشتان پا متصل میشه(استخوانی که قبل بند اول انگشت هست)
  کبودی و تورم مچ پا
  خونریزی بینی بدون شکستگی

  1. سلام وقت شما بخیر
   خواهش میکنم . انجام وظیفه‌س
   کبودی زیر چشم = 693.000 تومان
   شکسته شدن استخوان مچ دست با التیام مطلوب = 18.480.000 تومان
   شکسته شدن استخوان متصل به انگشتان پا =1.848.000 تومان
   کبودی مچ پا =346.500 تومان برای تورم مچ پا ارش تعیین میشه
   خونریزی بینی بدون شکستگی = برای خونریزی هم ارش تعیین میشه

 126. سلام و وقت بخیر. ممنون از سایت مفید تون
  بیش از یکماه پیش یک راکب موتور سواری که در جهت خلاف خیابان هم حرکت میکرد به دختر 8 ساله من برخورد کرد که استخوان پا در ناحیه مچ در دو محل دچار شکستگی شد و مفداری از ماهیچه هم پاره شد. در بیمارستان ماهیچه پا جراحی شد ولیکن پای بچه را ابتدا اتل بستن و بعد از مدتی در گچ قرار دارند. الان مدتی است گچ باز شده و باید 10 جلسه فیزیوتراپی بشه. متاسفانه برخی از اطبا میگن استخوان کج جوش خورده و احتمال دارد در اینده نیاز به جراحی داشته باشد. بفرمائید دیه چونه پرداخت می شود. متشکرم

  1. سلام وقت شما بخیر
   محاسبه دیه در موارد اینچنینی زمانبر هست و معمولا به بعد از اتمام دوره درمان موکول میشه. اگر پزشکی قانونی برای دختر شما شکستگی با التیام معیوب تعیین کنه دیه اون 13.33 درصد دیه کامل هست و مبلغ 30.792.300 تومان برای شکستگی تعلق میگیره . برای جراحی ها و جراحت و سایر موارد دیه و ارش جداگانه محاسبه میشه.

 127. باسلام خدمت خانم احمدی من شکستگی مهره گردن دارم و برام پلاتین گذاشتن و اصلا چرخش کردن ندارم و فرمودین ارش تعلق میگیره .ارش چطوره؟چقد میشه؟اگه توی ماه حرام تصادف کرده باشم اونم روی دیه تاثیر داره؟ممنون میشم واضح برام توضیح بدین

  1. سلام وقتتون بخیر
   ارش توسط پزشکی قانونی تعیین میشه و مقدار مشخص و تعیین شده نداره. ماه حرام فقط در دیه فوت ملاک محاسبه هست و در مقدار دیه جراحات و شکستگی تاثیری نداره

  1. سلام وقت شما بخیر
   ارش به معنی دیه غیر مقدر هست. یعنی مقدار اون توسط پزشکی قانونی و دادگاه تعیین می شود.

 128. سلام خسته نباشی خانم احمدی.
  لطفاً درصد و قیمت این موارد رو بگین.
  1.خراش آرنج راست حارصه2.سرخ شدگی خلف انتهای تحتانی بازوی راست3.سرخ شدگی پشت دست چپ4.کبودی سمت چپ صورت5.کبودی خلف گوش سمت چپ6.کبودی لاله گوش سمت چپ7.تورم خلف سر با ارش سه دهم درصد دیه کامل مرد مسلمان8.تورم سمت چپ سر بالای گوش با ارش نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان9.سرخ شدگی پلک فوقانی راست و بالای ابروی راست10.کبودی سمت چپ قفسه صدری11.کبودی کتف راست12.کبودی قدام ران چپ…صدمات در اثر اصابت جسم سخت طی روز گذشته ایجاد شده است.
  بسیار ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیات مبلغ 4.966.500 تومان است.

 129. سلام خدمت خانم احمدی

  خانم احمدی من درگیری و نزاع داشتم و شخصی با دست به صورتم زد و صورتم خراشیدگی ور داشت و صورتم خونی شد
  رفتم پزشکی قانونی گفتن و تو برگه که برای کلانتری میبرم نوشتن خراشیدگی فقط ! اسمی از خون نیاواردن

  الان قسمت راست صورتم کنار دماغ تقریبا 2 سانت زخم شده و یکمم بالای دماغم

  خواستم ببینم دیه اش چقدره؟ الان خوندم دو صدم درصد میشه یعنی چقدر به ریال میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   اگر دیه دوصدم درصد تعیین شده باشه . مبلغ 46.200 تومان میشه.

   1. عذر خواهی میکنم مجدد میپرسم اخه من شنیدم دو درصد دیه کامل برای خراش صورت و خونی که میاد !
    یعنی کل کلش میشه 46 هزار؟

    1. شما فرمودین در نامه پزشکی قانونی نوشته دو صدم درصد!!!!
     اگر دو درصد باشه مبلغ 4.620.000 تومان هست.

     1. نه توی برگه نوشته خراشیدگی صورت و کناره دماغ
      من توی اینترنت دیدم خراشیدگی زده 2 صدم درصد

     2. خراشیدگی تحت عنوان حارصه 1 صدم دیه کامل هست. اگر دو حارصه براتون تعیین کرده باشن . دو درصد (2%) هست نه دوصدم درصد (0.02 %)

 130. سلام ممنون میشم جواب بدید
  کبودی پلک فوقانی چشم راست ، حارصه دست راست و مخاط لب فوقانی، سرخ شدن گونه و زانوی راست
  البته نظر پزشک قانونی براتون فرستادم. دیه چقدر میشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیات ذکر شده مبلغ 4.677.750 تومان است.

 131. سلام خسته نباشید میشه لطف کنید جواب منو بدید
  توی تصادف استخوان چپم از دو نقطه شکسته
  میخام بدونم دیه اش چقدر میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   در مورد شکستگی دستتون دو حالت وجود داره که پزشکی قانونی اون رو تعیین میکنه. یا به تشخیص پزشکی قانونی شکستگی ساده هست و ۸ درصد یعنی تقریبا 18 میلیون دیه داره و یا اون رو بسته به نوع شکستگی ، شکستگی متعدد تعیین میکنن که دو دیه یعنی ۱۶ درصد بهش تعلق میگیره یعنی تقریبا 36 میلیون تومان. این کاملا به تشخیص پزشکی قانونی بستگی داره.

 132. سلام من به فکم یه مشت خورده
  بعد لب بالام از داخل ۴ تا بهخیع خورده می خوان بدونم چقدر بهش ارش می خوره
  بعد مشتی که به فکم خورد باعث شد بیهوش بشم و دماغم با اینکه یه هفته گذشته اما هنوز نمی تونم تکونش بدم به دماغن و اینکه بیهوش شدمم ارش می خوره

  1. سلام وقت شما بخیر
   تمام مواردی که فرمودین کاملا به نظر پزشکی قانونی بستگی داره باید نوع جراحت لب تعیین بشه و میزان آسیب به بینی هم مشخص بشه. اگر بیهوشی عوارضی داشته باشه یا مشکلی براتون بوجود بیاره میزان ارش به تشخیص پزشکی قانونی بستگی داره.

 133. سلام و خسته نباشید خدمت شما میشه خواهش کنم دیه منو حساب کنید
  شکستن استخوان زند زبرین دست چپ
  ترک خوردن استخوان مچ دست چپ
  کبودی زیر چشم راست
  زخم شدن پای چپ در ۳ نقطه باعث ساییده شدن و بریدن پوست بدون اسیب جدی ب گوشت

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستن استخوان زند زبرین 8 درصد دیه کامل یعنی مبلغ 18.480.000 تومان است.
   درم مورد ترک خوردن مچ دست باید دقیقا مشخص بشه کدام استخوان ترک خورده.
   برای کبودی زیر چشم ۰٫۰۰۳ دیه یعنی 693.000 تومان دیه داره
   در مورد زخم ها هم باید نوع جراحت مشخص بشه. درصورتی که حارصه باشن برای هرکدوم نیم درصد دیه تعیین میشه.

 134. سلام. لطفا دیه را حساب کنید.1 کاهش سطح هوشیاری خفیف2خونریزی مغزی زیر سخت شامه راست مغز که تحت عمل جراحی کرانیو تومی و کرانیو بلاستی قرار گرفته3 کوفتگی سمت راست مغز4 خراشیدگی حارصه پشت دست چپ

  1. سلام وقت شما بخیر
   مواردی که ذکر شده بجز حارصه شامل ارش هستن و درصد دقیق اونها توسط پزشکی قانونی و دادگاه تعیین میشه.
   حارصه برای بدن نیم درصد دیه کامل یعنی 1.155.000 تومان هست.

 135. سلام خانم احمدی خسته نباشین.
  اگه زحمتی نیس اینارو بگین.
  سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پلک فوقانی
  یک و نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگی حارصه قدام زانو چپ و راست و ساق چپ
  ده درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان بینی

  1. سلام وقت شما بخیر
   سه هزارم دیه کامل = 693.000 تومان
   یک و نیم درصد دیه کامل = 3.465.000 تومان
   حارصه زانو چپ = 1.155.000 تومان
   ده درصد دیه کامل = 23.100.000 تومان

 136. با سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از شما بابت پاسخگویی خوبتون
  دیه شکستن مچ دست چقدر میشه؟
  از اونجایی که مچ دست از ۵ استخوان تشکیل شده در صورت شکسته شدن دو استخوان مچ یک دیه شکستگی حساب میشود؟
  سوال دوم اینه که دیه زخمی شدن پا بطوری که پوست از بین برود و خون بیاید ولی به گوشت اسیبی نرسد چقدر است؟
  اگر در یک پا بیش از یک زخم وجود داشته باشه هرکدوم دیه جدا داره؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید

  1. سلام وقت شما بخیر
   مچ دست مجموعا 8 استخوان کوچک تشکیل شده که دیه مقدر ندارند و ارش برای اونها تعیین میشه اما از اونجایی که همیشه ارش یکسانی تعیین میشه معمولا اونها رو با دو درصد دیه کامل محاسبه میکنیم. در مجموع اگر دو استخوان شکسته باشه 4 درصد (9.240.000 تومان) دیه داره.
   انواع جراحات دیه متفاوتی دارند . اگر جراحت عمیق نباشه معمولا حارصه هست و 1 درصد (2.310.000 تومان) دیه کامل به اون تعلق میگیره.
   هر جراحت هم دیه یا ارش جداگانه داره.

   1. سلام سرکار خانم احمدی وقت بخیر
    عین نامه پزشکی قانونی:
    1-پارگی بخیه شده (دامیه ) ابروی سمت چپ 2- ساویدگی (حارصه) پیشانی در سمت چپ -گیجگاهی سمت چپ-زیر چشم چپ-گونه سمت چپ-روی دست چپ-انگشت اول دست راست-زانوی چپ در سمت داخل و خارج 3- کبودی پلک فوقانی چشم چپ-ساق چپ 4-خونریزی زیر ملتحمه چشم چپ در سمت خارج 5- لقی شدید (معادل اسقاط) دندان قدامی شماره دو پایین که از قبل دچار بیماری و تحلیل بافت نگهدارنده بوده است 6-آسیب بافت ، نرم انگشت اول دست راست و زانوی چپ.صدمات در اثر برخورد جسم سخت در تاریخ / 9/1397(حسب گزارش…) معاینه مجدد یک ماه بعد الزامی است.

 137. با سلام و خسته نباشید. دندانپزشک بنده به میزان ۲۰ درصد دیه دندان خلفی و ۵ درصد دیه دندان خلفی دیگر مرتکب قصور شده اند. مبلغ کل دیه چقدر خواهد بود. با تشکر از شما

  1. سلام وقت شما بخیر
   ۲۰ درصد دیه دندان خلفی = 1.155.000 تومان
   ۵ درصد دیه دندان خلفی = 288.750 تومان

 138. سلام میشه مبلغ دیه برای من مشخص کنید؟ ؟ ممنونم
  چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل شکستگی عرض استخوان ران راست
  یک درصد دیه کامل شکستگی دنده هفتم سمت راست
  چهار درصد دیه کامل ارش اسیب یافته نرم ران راست از تعبیه میله
  یک و نیم هزارم دیه کامل کبودی خلف پهلو راست
  نیم درصد دیه کامل حارصه سر زانو چپ
  یک و نیم درصد دیه کامل متلاحصه ساق پا چپ
  نیم درصد دیه کامل حارصه زیر زانوی راست
  نیم درصد دیه کامل حارصه داخلی زانوی راست

  1. سلام وقت شما بخیر
   چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل شکستگی عرض استخوان ران راست = 18.480.000 تومان
   یک درصد دیه کامل شکستگی دنده هفتم سمت راست = 2.310.000 تومان
   چهار درصد دیه کامل ارش اسیب یافته نرم ران راست از تعبیه میله = 9.240.000 تومان
   یک و نیم هزارم دیه کامل کبودی خلف پهلو راست = 346.500 تومان
   نیم درصد دیه کامل حارصه سر زانو چپ = 1.155.000 تومان
   یک و نیم درصد دیه کامل متلاحصه ساق پا چپ = 3.465.000 تومان
   نیم درصد دیه کامل حارصه زیر زانوی راست = 1.155.000 تومان
   نیم درصد دیه کامل حارصه داخلی زانوی راست = 1.155.000 تومان

 139. سلام من تومحرم باشوهرخواهرم دعوام شد میخوام ببینم دیه چقدرمیشه براساس حکم قاضی.1سه هزارم دیه کامل.2نیم درصد دیه کامل.3یک ونیم هزارم دیه کامل

  1. سلام وقت شما بخیر
   ماه حرام صرفا در دیه فوت ملاک محاسبه است.
   مجموع دیات ذکر شده مبلغ 2.190.550 تومان است.

 140. سلام وقتتون بخیر
  ممنون از راهنماییتون اگه ممکنه دیه منو هم لطف کنید حساب کنید
  کبودی و تورم پشت پا_ساییدگی(حارصه )ساعد چپ و زانوی راست_ شکستگی مهره L1 _شکستگی استخوان های کف پایی ۲ و ۳ و ۴ پای راست

  1. سلام وقت شما بخیر
   مجموع دیه های ذکر شده مبلغ 38.461.500 تومان است.

 141. سلام و خسته نباشید . در تصادف دیه شکستگی ثلث فوقانی ران چپ که با کار گذاشتن پلاتین عمل جراحی شده وبه طور معیوب درمان شده است و۲۰ماه طول درمان دیه اش چقدر است؟

  1. سلام. سلامت باشید.
   دیه موردی که فرمودید حدودا 23 میلیون تومان میشه.

 142. سلام خسته نباشید.جسارتن میخوام هزینه کامل این درصدای دیه رو مشخص کنین برام ممنون:نیم صدم دیه کامله…یک صدم از یک سی ام دیه کامله…یک صدم از یک بیستم دیه کامله…یک صدم دیه کامله…پنج فقره نیم صدم دیه کامله…یک صدم دیه کامله…یک صدم دیه کامله…یک صدم دیه کامل…مرسی و تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر.
   مجموع درصدهای دیه ای که فرمودین میشه 14.052.500 میلیون تومان.

 143. سلام میخواستم بدونم دیه بند انگشت اشاره دست راست که حین انجام کار قطع شده چقدره

  1. سلام وقت بخیر.
   مبلغ دیه ای که فرمودین حدودا 7 میلیون تومان میشه. البته مبلغ دقیق رو باید پزشکی قانونی تعیین کنه.

 144. سلام خسته نباشید
  خراشیدگی صورت در حد 2 سانت دیه داره؟
  اگر داره قیمتش چقدره؟

  1. سلام سلامت باشید.
   بستگی به نوع خراشیدگی داره اما در کل به خراشیدگی پوست بدون خونریزی حدودا 2 میلیون و 300 هزار تومان دیه تعلق میگیره.

 145. سلام.من تصادف کردم .برگ پزشک قانونی .شرح زیره .پارگی دامیه پوست سر(سه درصد) .جراحی شکم لاپاراتومی تشخیصی نکته غیر طبیعی وجود نداست(پنچ درصد).خراشیدگی حارصه اندام بند انگشت اول و دوم دست چپ جداگانه .آسیب ب عصب شبکه بازویی دست راست.دیعه من چقدر میشه ؟!

  1. سلام و وقت بخیر.
   مجموع دیه سه مورد اولی که فرمودین حدودا 20 میلیون تومان میشه ولی مورد آخر، یعنی آسیب به عصب دست رو باید درصد دقیقش رو پزشکی قانونی تعیین کنه تا بتونیم میزان دیه رو محاسبه کنیم.

 146. جراحت لب فوقانی
  جراحت چونه یک عدد
  کبودی لب تحتانی
  درصد یا دیه اینها چقدر میشه

  1. سلام.
   نوع جراحت باید به صورت دقیق توسط پزشکی قانونی تعیین بشه تا مبلغ دقیق دیه رو بتونیم محاسبه کنیم. متاسفانه به این صورت امکان محاسبه وجود نداره.

 147. سلام دو صدم دیه کامل (دامیه در بدن ) و دو و نیم صدم دیه کامل (حارصه در صورت) چه مبلغی میشه؟ ممنون

  1. سلام و وقت بخیر.
   مجموع دیه ای که فرمودین میشه 10 میلیون و 395 هزار تومان.

 148. سلام خسته نباشید
  شکستگی آرنج دست چقدر دیه داره؟
  من بیمه نیستم و ۲ ماه نتونستم کار کنم چطوری باید خسارت این دوماه را بگیرم؟

 149. سلام خسته نباشید آرنج من از ناحیه اولناکورن شکسته و دماغمم دچار ضرب دیدگی شده
  میشه لطف کنید دیه منو محاسبه کنید

 150. با سلام وتشکر از زحماتتون. مادر اینجانب در اثر تصادف دچار خون ریزی در ناحیه عنکبوتیه نسج نرم سر شد.درمعاینه مجدد به روان پزشک و متخصص مغز و اعصاب معرفی شد که برای روان پزشک معاینه مجدد تعیین گردید ولی متخصص مغز و اعصاب اعلام کردند که در اثر ضربه به سر دچار ناتوانی شدید ذهنی و اندام های حرکتی شده و بهبود کامل امکان پذیر نمی باشد ولیعلیرغم توضیحات هیچ یک از پزشکان اشاره ای به عدم تعادل در حرکت ، عدم درک در دفع ادرار و مدفوع ، عدم توانایی در حرکت کامل دست ها ، اختلال در صحبت کردن و مکالمه ننموده اند. آیا با این اوصاف دیه ای به ایشان تعلق میگیرد و برای سایر عیوب چه باید کرد.
  با تشکر

 151. سلام خانم احمدی خسته نباشید.
  دادگاه دیه مو بریده.
  رفتم بیمه،بیمه گفت تا اخر سال جدید واریز میشه اگه نشد از پنجم عید به بعد حسابتو چک کن.
  میگم خانم احمدی اگه تو سال جدید واریز کردن به درصد سال جدید محاسبه میشه؟یا به همون مقدار دیه سال پیش محاسبه میشه؟

  1. با سلام. با توجه به این که حکم شما در سال 97 صادر شده احتمال زیاد بر اساس سال 97 برای شما محاسبه و واریز میشه.

دکمه بازگشت به بالا