نام شرکت: بیمه پاسارگاد
تعداد نیرو: 880
سهم از بازار: 3.4
توانگری مالی: 118
سال تاسیس: 1385
تعداد شعب: 79
تعداد نماینده: 2144

بیمه حوادث پاسارگاد

بیمه حوادث در گروه بیمه‌های اشخاص قرار دارد‌. موضوع بیمه حوادث پاسارگاد تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت‌، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی)‌ شخص بیمه‌شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است‌.

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه‌شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشک) شود.

خطرات بیمه‌شده در بیمه حوادث پاسارگاد

تأمین بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های مندرج در بیمه‌نامه‌، شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده ۸ این بیمه‌نامه‌ می‌باشد.‌.

 • غرق شدن‌، مسمومیت‌، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید.
 • ابتلا به‌هاری‌، کزاز و سیاه زخم‌.
 • دفاع مشروع بیمه‌شده‌.
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

ریسک‌های تحت پوشش بیمه حوادث پاسارگاد

در بیمه حوادث پاسارگاد چهار ریسک‌ می‌تواند مورد تأمین قرار گیرد که شامل:

ریسک‌های اصلی بیمه حوادث پاسارگاد

فوت بیمه‌شده:

در صورتی که بیمه‌شده بر اثر وقوع یکی از خطرهای مشمول بیمه فوت کند بیمه‌گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه‌نامه است‌.

نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی: (‌صد در صد سرمایه بیمه پرداخت‌ می‌شود)‌

در مواردی که بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه‌شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد نقص عضو یا از کارافتادگی دایم به شمار‌ می‌رود‌. ولی اظهار نظر پزشک کارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از کار افتادگی دایم ضروری است از کارافتادگی دایم شامل مواردی است که در شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث آمده است‌.

از کارافتادگی دائم جزئی: (موارد آن در آیین نامه شماره ۲۳ ذکر شد/درصدی از سرمایه)

‌ریسک‌های تبعی یا فرعی بیمه حوادث پاسارگاد

جرح و جبران هزینه‌های پزشکی :

این ریسک تبعی بطور معمول ضمن بیمه‌نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه‌گر قرار‌ می‌گیرد‌. تأمین و تعهد بیمه‌گر در برگیرنده جبران هزینه‌های پزشکی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه‌شده است‌. بنابراین در صورتی که مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر مثلا پانصد هزار ریال باشد و هزینه‌های درمانی ناشی از صدمه بدنی سی صد هزار ریال باشد‌،‌ بیمه‌گر مبلغ سی صد هزار ریال را‌ می‌پردازد‌.

از کارافتادگی موقت :

در صورتی که بیمه‌شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه‌ای خود نباشد و از کسب درآمد و معاش محروم شود بیمه‌گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس یا اظهار نظر مقام‌های پزشکی قانونی مبلغ غرامت روزانه یا هفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه‌نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم‌ می‌پردازد‌. این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو‌، بطور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین‌ می‌شود‌. ولی به هر حال چون ریسک تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یکی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین‌ می‌شود‌.

شرایط بیمه حوادث پاسارگاد

 • در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به‌طور مقطوع تعیین‌ می‌شود.
 • در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه‌،‌ سرمایه مذکور قابل پرداخت است.
 • تعهد بیمه‌گر برای جبران هزینه‌های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه‌نامه صادر شده است‌.
 • بیمه حوادث پاسارگاد به طور اصولی برای تأمین دو ریسک اصلی صادر‌ می‌شود و تعهد جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت بیکاری بر اثر حادثه‌، پیرو قبول دو ریسک اصلی مذکور یا یکی از آنهاست‌.
 • در بیمه حوادث ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید وجود ندارد زیرا ‌حق‌بیمه‌های مربوط جذب تأمین خطر فوت (و ازکارافتادگی دائم)‌ می‌شود و جنبه پس‌اندازی ندارد‌.
 • در بیمه حوادث کسب رضایت کتبی شخص بیمه‌شده ضروری و حتمی است‌.

ماده ۲۳ قانون بیمه‌ می‌گوید:

‌بیمه عمر یا بیمه شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.

سایر شرایط بیمه حوادث پاسارگاد

 • بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه‌ می‌شود‌.
 • در بیمه‌نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم‌ می‌شود و برای هر طبقه نرخ‌های معینی برای محاسبه ‌حق‌بیمه در نظر گرفته شده است‌. این نرخ‌ها برای هزینه‌های فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نیز هزینه‌های بستری و‌ … متفاوت است‌.
 • در صورتی که بیمه‌شده‌ای علاوه بر فعالیت‌های عادی حرفه‌ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به اموری چون شکار‌،‌ سوار کاری‌، قایقرانی‌، غواصی و …که خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخ‌های اضافی برای هر کدام می‌توان آن را نیز تحت پوشش قرار داد‌.
 • بیمه‌های حوادث گروهی برای گروه‌های بیش از ده نفر صادر‌ می‌شود در این بیمه‌نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده اند‌.
 • بر اساس شمار بیمه‌شدگان نیز تخفیفاتی از ۵ تا ۲۵ درصد اعمال‌ می‌گردد‌.
 • در بیمه حوادث، بیمه‌گذار با پرداخت ‌حق‌بیمه در مقابل کلیه خطرهای ناشی از حوادث مختلف که باعث فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه پزشکی گردد تحت پوشش بیمه قرار‌ می‌گیرد.
 • در این نوع بیمه اکثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت قرارداد‌ می‌باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و … در بر‌ می‌گیرد.

انواع بیمه حوادث پاسارگاد

بیمه حوادث انفرادی

در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار‌ می‌دهد.

حق‌بیمه در این بیمه‌نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین‌ می‌گردد.

بیمه حوادث گروهی

این نوع بیمه برای تعداد بیش از ده نفر صادر‌ می‌شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه‌گذار‌ می‌تواند به‌صورت:

 • بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)
 • بیمه حوادث شغلی
 • بیمه حوادث تحصیلی
 • بیمه حوادث ورزشی
 • بیمه حوادث ماموریت
 • بیمه حوادث توریستی، مسافرتی

اشاره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *