دیه

دیه لاله گوش و دیه شنوایی در قانون مجازات اسلامی

در ادامه مبحث دیات در قانون مجازات‌های اسلامی به مبحث دیه لاله گوش و دیه شنوایی و نحوه محاسبه می‌پردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (شکستگی، قطع و از بین بردن و …) در میزان دیه لاله گوش و دیه شنوایی با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود.

در شرایطی که حدود و اندازه دیه لاله گوش و دیه شنوایی در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می‌گیرد.

بخش اول دیه لاله گوش و دیه شنوایی

ماده 600 دیه لاله گوش

از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

‌تبصره- از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است.

ماده 601 دیه لاله گوش

پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده 602 دیه لاله گوش

فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.

ماده 603 دیه لاله گوش

هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده 604 دیه لاله گوش

گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام یکسان هستند.

ماده 605 دیه لاله گوش

پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ادامه مطلب  دیه دندان در قانون مجازات اسلامی

ماده 606 دیه لاله گوش

هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه‌ای دارد.

بخش اول دیه لاله گوش و دیه شنوایی
دیه لاله گوش و دیه شنوایی

بخش دوم دیه لاله گوش و دیه شنوایی

ماده 682 دیه شنوایی

  • از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل دارد.
  • از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده 683 دیه شنوایی

از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 684 دیه شنوایی

کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده 685 دیه شنوایی

اگر با از بین بردن گوش یا هر حادثه‌ی دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایت‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 686 دیه شنوایی

هرگاه در اثر حادثه‌ای در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده 687 دیه شنوایی

هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

ماده 688 دیه شنوایی

هرگاه در اثر حادثه‌ای حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

ادامه مطلب  دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه در قانون مجازات اسلامی
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا