دیه

شرایط و جزئیات قوانین دیه دست و پا در تصادفات رانندگی

قصد داریم با شرح دیات در قانون مجازات‌های اسلامی به مبحث دیه دست و پا و همچنین نحوه محاسبه آن بپردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (شکستگی، قطع و از بین رفتن، کندن، فلج‌شدن و …) در میزان دیه دست و پا باتوجه‌به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود. در شرایطی که اندازه دیه دست و پا در قوانین مشخص نشده باشد، به آن آسیب ارش تعلق می‌گیرد.

قانون پرداخت دیه دست و پا در قانون مجازات اسلامی

برای آسیب رسیدن یا قطع شدن هر یک از قسمت‌های دست و پا قانون خاصی در مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. ماده‌های مختلف آسیب‌های مختلف مانند دیه شکستگی دست و دیه شکستگی پا را در ادامه بررسی می‌کنیم.

ماده ۶۳۵ دیه دست و پا

قطع‌کردن و یا از بین بردن هریک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است، حتی اگر به هر علت فرد دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶ دیه دست و پا

قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷ دیه دست و پا

قطع‌کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت‌ نمی‌باشد‌، ارش به آن تعلق می‌گیرد.

‌تبصره: در قطع‌کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از ۵ انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه ۱ انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای ۲ انگشت باشد، علاوه بر دیه ۲ انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای ۳ انگشت باشد، علاوه بر دیه ۳ انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای ۴ انگشت باشد، علاوه بر دیه ۴ انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۳۸ دیه دست و پا

قطع دست دارای ساعد از آرنج، چه کف دست داشته باشد یا نداشته باشد، نصف دیه کامل دارد. قطع دست دارای بازو از شانه، چه آرنج داشته باشد یا نداشته باشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹ دیه دست و پا

دستی که دارای انگشتان است، اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع شود، علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌باشد‌.

ماده ۶۴۰ دیه دست و پا

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای ۲ دست است، نصف دیه کامل به او تعلق می‌گیرد و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد اطمینان است.

ماده ۶۴۱ دیه دست و پا

دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲ دیه دست و پا

بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۳ دیه دست و پا

دیه انگشت زائد یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

‌تبصره: درصورتی که بند انگشت دارای نقص باشد، به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.

ماده ۶۴۴ دیه دست و پا

دیه فلج‌کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج‌کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت. دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵ دیه دست‌و‌پا

دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل است.

ماده ۶۴۶ دیه دست‌و‌پا

احکام ذکرشده در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز به همان صورت است.

دیه شکستگی دست در تصادف

توجه داشته باشید که مبلغ دیه دریافتی بر اساس میزان خسارت تعیین می‌شود و تعیین مقدار خسارت به عهده پزشکی قانونی است. تعیین مبلغ دیه به کمک پرونده پزشکی و وضعیت بهبود یافتن صدمات  مشخص می‌شود. بر اساس توضیحات بالا تا زمانی که نظریه پزشکی قانونی اعلام نشود، نمی‌توان مقدار دقیق دیه را مشخص کرد.

دیه دست شکسته در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه شکستن دست است.

ساعد دست از بالای مچ تا آرنج را شامل می‌شود که دارای ۲ استخوان می‌باشد،

۱ – استخوان رادیوس یا زند اعلی (زند بالا)

۲ – استخوان اولنا یا زند اسفل (زند پایینی) و این ۲ استخوان مچ دست را به آرنج دست متصل می‌کنند .

هر شکستگی در هر یک از استخوان‌های ساعد دست در صورتی که شکستگی بدون عیب درمان یا التیام یابد میزان دیه آن ۸ درصد دیه کامل خواهد بود که مبلغ آن به نرخ سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان (سی و هشت میلیون و چهارصد هزار تومان) می‌شود و در صورتی که شکستگی به صورت معیوب درمان شود میزان دیه آن ۱۰ درصد دیه کامل می‌باشد که مبلغ آن به نرخ سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (چهل و هشت میلیون تومان) می‌شود .

چنانچه غیر از شکستگی استخوان ساعد، دست عیب دیگری پیدا کند؛ مثلاً محدویت حرکتی نیز داشته باشد، برای محدودیت حرکتی دست ارش هم تعیین می‌شود که درصد آن را پزشکی قانونی باتوجه‌به میزان، نوع و آسیب و عیب تعیین می‌کند .

ممکن است هر یک از استخوان‌های ساعد دست خود به تنهایی یک شکستگی یا دو شکستگی داشته باشد؛ به عنوان مثال استخوان زند اعلی دو شکستگی و استخوان زند اسفل یک شکستگی داشته باشد که در این مثال تعدا شکستگی‌ها ۳ مورد می‌باشد و هر شکستگی دیه جداگانه دارد.

دیه شکستگی پا در تصادف

دیه شکستن استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، یک پنجم دیه یک پا است که باتوجه‌به نرخ دیه یک پا (۳۰۰ میلیون تومان) مبلغ ۶۰ میلیون تومان است. همچنین در صورتی که شکستگی استخوان پا، بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن استخوان، یعنی ۴۸ میلیون تومان خواهد بود. دیه خرد شدن استخوان پا، یک سوم دیه یک پا است که با در نظر گرفتن نرخ دیه یک پا ۱۴۰۱ (۳۰۰ میلیون تومان) مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است. لازم به ذکر است در صورتی که خرد شدن استخوان پا بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان، یعنی ۸۰ میلیون تومان خواهد بود. دیه ترک برداشتن استخوان پا، چهار پنجم دیه شکست استخوان پا است که باتوجه‌به نرخ دیه شکستن استخوان پا مبلغ ۴۸ میلیون تومان است.

نحوه محاسبه دیه دست و پا در تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۱

دیه دست و پا باتوجه‌به مقدار آسیبی که به هر کدام از اعضا وارد شده است، مشخص می‌شود. در نهایت محاسبه دقیق دیه باتوجه‌به نظر پزشک قانونی و رای دادگاه متناسب با نرخ دیه در آن سال تعیین خواهد شد.

سقف پوشش و تعهدات بیمه برای پرداخت دیه تصادف رانندگی چقدر است؟

هر سال نرخ دیه توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود و سقف تعهدات بیمه شخص ثالث برابر با مبلغ دیه در ماه‌های حرام است. در واقع سقف پوشش جانی بیمه شخص ثالث متناسب با ظرفیت ماشین و مبلغ دیه است که در سال ۱۴۰۱ مقدار دیه در ماه حرام ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

نمایش بیشتر

165 دیدگاه

 1. خسته نباشید من انگشت اشاره داخل کار شکسته شد .و 1 ماه استحلاجی گرفتم آیا دیه ای برای من در نظر میگیرند مرسی

  1. سلام وقت شما بخیر
   بله، از محل بیمه مسئولیت کارفرما پرداخت میشه. اگر کارفرما بیمه مسئولیت نداشته باشه دیه رو باید شخصا پرداخت کنه

   1. سلام،در تصادف استخوان ترقوه کتف چپم شکسته،الان عمل کردم با پلاتین جوش خورده است،خواستم بدونم دیه اش چقدر میشود؟

    1. با سلام.
     دیه ترقوه شکسته 4 درصد دیه کامل و معادل 9,240،000 تومان است. برای پلاتینی که قرار دادند ارش تعیین میشود.

  2. با سلام پای بنده تو چاله شهرداری افتاده از شهرداری شکایت کردم نامه پزشکی قانونی دارم پام مویه کرده و 12 روز نامه استراحت پزشکی از بیمه دارم و 2 هفته هم تو گچ بوده پام مبلغ دیه اش چقدر میشه؟

   1. سلام وقت شما بخیر
    سوالتون خیلی کلی هست! در نامه پزشکی قانونی درصد دیه یا نوع آسیب مشخص شده . درصد تعیین شده رو بفرمایید تا براتون محاسبه کنیم.

 2. سلام
  می‌خواستم بدونم دیه ی شکستگی استخوان پنجم کف دستی چقدر است… به من گفته اند که۸درصد دیه دارد آیا صحیح است؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   در احکام اسلامی برای شکستگی استخوان‌های دست دیه مقدره وجود ندارد و به آنها ارش تعلق می‌گیرد و میزان ارش به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه بستگی دارد.

 3. سلام خسته نباشید دیه قطع پا تا ده سانت بالای زانو چقدر میشه حدودا..خیلی ممنون بابت پاسخگوییتون

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای قطع پا از زانو نصف دیه کامل در نظر گرفته شده که بر اساس دیه بر اساس دیه سال 97 تقریبا مبلغ 110 میلیون تومان است.
   و برای بالاتر از زانو ارش تعلق میگیره و توسط پزشکس قانونی و رای دادگاه تعین میشه .

 4. باسلام دیه در رفتگی مفصل شانه سمت جپ و شکستگی ابتدای استخوان بازویی سمت چپ در صورت بهبودی بدون عیب چقدر می باشد.با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   میران دیه توسط پزشکی قانونی مشخص میشه اما طبق اصول قانونی دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شَلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نشود، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد‌.

 5. سلام.
  من رفته بودم بالای درخت و برق منو گرفت و دستم از زیر آرنج قطع شده(حدود۱۰سانت زیر ارنج﴾کارشناس میشه شهرداری مقصر هست.حدودا چقد دیه بهم تعلق میگیره؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   قطع کردن یکی از دست‌ها از مفصل مچ اگر دارای انگشتان کامل باشد، نصف دیه کامل تعلق میگیرد، (تقریبا مبلغ 115 میلیون تومان) برای بیشتر از مچ تا مقدار مشخص قطع شده ارش تعلق میگیره و توسط پزشکی قانونی تعیین میشه.

 6. سلام خسته نباشید..من تو تصادف صدمه دیدم..این صدمه آسیب بافت استخوانی بند ابتدایی انگشت سوم دست چپ هستش.میخواستم بدونم دیه اش چقدر میشه؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شكستگی بند اول انگشتان دستیك پنجم از یك سوم ازده صدم دیه کامل می باشدبر اساس ماه عادی تقریبا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان است اگر کامل ترمیم نشود ارش هم تعلق میگیرد

 7. با سلام و خسته نباشید دیه نقص عضو دست راست که ارنج و ساعد خرد شده و قابل ترمیم و بهبودی کامل نیست چه مقدار میشود.و اینکه بجز مبلغ اصلی ارش چطور تعل میگیرد 14 تا پلاتین بوده الان با سه تا عمل شده 3 تا یکسال نیم هم طول درمان. با تشکر.

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوالتون خیلی کلی پرسیده شده بسته به اینکه کدام استخوان‌ها شکسته باشد مقدار دیه و ارش مشخص میشه و چون کار نخصصی هست توسط پزشکی قانونی تعیین میشه.

 8. سلام خسته نباشید.من درحادثه کارانگشت شصت پای راستم قطع کامل شده،انگشتان3.4.5پای چپم قطع کامل شده،بنداول انگشت پنجم دست راستم قطع شده ومیخوام بدونم چقدرمیشه اگه میشه جوابموزودبدین من وقت زیادی ندارم خیلی مهمه برام.ممنون میشم ازتون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل هست و اگر 3 انگشت به صورت کامل قطع شده تقریبا مبلغ 69 میلیون تعلق میگیره.

 9. سلام وقت بخیر سره کار انگشت بنده رفت لای چرخ دنده که باعث پارگی کل انگشتم شد بخیه زدن و استخوان بند آخر سه تیکه شده در ماه محرم اتفاق افتاده میشه بگین چقر دیه بهم تعلق میگیره

  1. سلام وقت شما بخیر
   میزان دیه بعد از تکمیل طول درمان مشخص میشه ،دیه درمان بدون عیب یا درمان معیوب متفاوته. چندین نوع جراحت هم وجود داره که دیه متفاوتی دارند.
   به صورت کلی انگشتان درست اصلی یک دهم دیه کامل رو دارند و دیه شکستگی به اندازه جهار بیست و پنجم دیه اون عضو هست و اگر به صورت معیوب درمان بشه ارش هم تعلق میگیره.
   اگر بدون عیب درمان بشه دیه شکستگی ماه عادی اون تقریبا مبلغ 3 میلیون و 600 هزارتومان هست. دیه جراحت رو چون نوع جراحت تعیین نشده نمیشه درموردش نظر داد. اگر خدایی نکرده معیوب درمان بشه مبلغی به عنوان ارش به این مبلغ اضافه میشه. دیه ماه حرام فقط در موارد منجر به فوت ملاک محاسبه هست.

 10. سلام وقت بخیر
  من ساق پام(درشت نی) از یک ناحیه به دوتاسه قسمت ترک برداشته و شکسته شده(طوری ک حین شکستگی مشخص بود از هم جدا شدن)
  حالا یه میله۳۷سانتی تو کل ساقم گذاشتن و از بالا و پایین پیچ کردن
  و بعد بخیه زدن
  نکته ای که در مورد بخیه هام وجود داره ۴عدد از بخیه ها بصورت روتین و معمولی روی زانوم زده شده
  و۳تا دیگه از بخیه ها بشکل ستاره(*)زده شده
  میخواستم بدونم دیه پام چقدر میشه؟
  البته کبودی و زخم هایی حاصل از تصادف هست ک سطحیه.
  سپاسگزارم از همکاریتون

  1. سلام وقت شما بخیر
   محاسبه دیه نیاز به زمان و بهبود آسیب وارده داره. دیه شکستگی ساده استخوان درشت نی در حالت کلی 8 درصد دیه کامل یعنی تقریبا مبلغ 18 میلیون هست اما بخاطر مدت زمان استراحت و پلاتین کار شده در استخوان به احتمال بسیار زیاد به شما ارش هم تعلق میگیره که تعیین اون به عهده پزشکی قانونی هست.

   1. باتشکر از پاسختون
    فقط در مورد بخیه هام و میله ای ک تو پام گذاشتن
    میشه لطف کنید بگین چقدر دیه تعلق میگیره؟
    ممنونم

 11. سلام .من تصادف کردم از ناحیه زانوی پا اسیب دیدم دکتر ۲ ماه استراحت داده و پزشکی قانونی ۱ و نیم ماهش کرد و طول درمان داد.
  میخوام بدونم برا این استراحت دیه شاملم میشه ؟تو تصادف مقصر نبودم

  1. سلام وقت شما بخیر
   پزشکی قانونی بعد از تکمیل شدن دوره درمان دیه آسیب دیدگی زانو و غرامت مدت استراحت رو براتون تعیین میکنه

 12. سلام ببخشید من تصادف کردم ی هفتست ساق پام شکسته شدیدا میخواستم بدونم پزشک قانونی کی مقدار دیرو مشخص میکنه و چقد طول میکشه دیه پامو بگیرم

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه بعد از اتمام طول درمان توسط پزشکی قانونی تعیین میشه.

 13. سلام وقت بخیر گردو تکانی که دستمزد ۴ برابری قانون کار رو میگیره از درخت افتاده مچ دست و مچ پا و لگن شکسته ولی درمان شده اگر شکایت کنن چقدر دیه بهش میرسه استخوان فک صرتش هم شکسته تمام هزینه های بیمارستان رو دادیم و اینکه ایشان از روز اول نگفته معتاد به مواد مخدر است راهنمایی کنید لطفا

  1. سلام وقت شما بخیر
   با اینکه هزینه های درمان رو پرداخت کردین اما برای دیه میتونن از شما شکایت کنن و قابل پیگیری هست.
   درصد دیه توسط پزشکی قانونی تعیین میشه و کار بسیار تخصصی هست. اما به صورت کلی مجموع دیه شکستگی استخوانها مچ دست و مچ پا و فک و لگندر صورت درمان کامل مبلغی در حدود 70 میلیون دیه داره.

 14. سلام خسته نباشید
  درشرکت مشغول به کار بودند که ناگهان دستگاه انگشت کوچک دست راست مرا بین زنجیر گیر انداخت و قطع شد چون حفاظ دستگاه را برداشته بودند الان یک بند نیم از انگشت کوچک قطع شده بیمارستان برام تا الان یک ماه استعلاجی داده من من هنوز در دست خودم احساس درد زیادی دارم و دستم ورم دارد آیا باز هم باید برم بیمارستان برای گرفتن استعلاجی یا به پزشک قانونی بروم
  وقتی بیمارستان بودم صورت حادثه را برای بیمارستان آوردند
  برای گرفتن دیه باید چه کار کنم و چقدر به من دیه تعلق �‌گیرد در ضمن من یک خانوم هستم با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر.
   دیه بند انگشت شما تقریبا مبلغ 7 میلیون 700 هزار تومان هست.
   در صورتی که محل کار شما بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان داشته باشه، دیه شما از طریق بیمه پرداخت میشه در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی باید اقدام بفرمایید.

 15. باسلام وتشکر از کارشناس گرامی:
  من در ماه رمضان در حین کار اجرای سقف تیرچه وفوم با نزدیک شدن میلگرد به برق فشارقوی کنار خیابان بنده رو برق گرفته واز سقف دوم ساختمان به پایین پرت کرده که هردو پای بنده شکسته واز مچ تا زانو پلاتین گذاشته ولگن و 3تا از دنده های قفسه سینه هم شکسته وکنارچشم چپ هم شکسته که 10 تا بخیه خورده ودستها هم سوختگی داشته والان هم دکترم میگه ربات زانوی سمت چپ هم پاره شده ونیاز به عمل دارد.ممنون میشم بفرماییددیه اینها چقدر میشود.

  1. سلام وقت شما بخیر
   با توجه به اینکه محسابه میزان دیه کار بسیار تخصصی و دقیقی هست حتما باید توسط پزشکی قانونی انجام بشه و به تایید دادگاه برسه.
   درمورد شکستگی استخوانهای با . باید ذکر میکردین کدام استخوانها شکسته. به صورت کلی شکستن هر کدام از استخوانهای نازک نی و درشت نی به شرطی که بهبود کامل پیدا کنن تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان دیه دارند. در حالت خردشدگی استخوان اگر ترمیم و بهبودی کامل باشه تقریبا مبلغ38 میلیون هست. باید نوع دقیق شکستگی پاتون تعیین بشه.
   در مورد 3 دنده ای که شکسته شده . اگر دنده های اطراف قلب باشند مجموعا و تقریبا مبلغ 17 میلیون دیه تعیین میشه . اگر دنده های اطراف قلب نباشن تقریبا مبلغ 7 میلیون برای هر سه دنده دیه تعیین میشه.
   سایر مواردی هم که فرمودین ارش بهشون تعلق میگیره

 16. سلام و خسته نباشید
  حین انجام کار ران پام از قسمت فمور شکست طوری که از یک قسمت شکست و یک قسمت از استخوانم کاملا جدا شد که پلاتین گذاشتن حدود 20 سانت و نزدیک 50 بخیه خورد و طول درمانم 4 ماه تعیین شده میخواستم بدونم چقدر دیه تعلق میگیره
  ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی شما اگر بطور مطلوب بهبود پیدا کند ۸ درصد دیه کامل (یعنی تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان) دیه تعلق میگیره بابت پلاتین و جراحت هم ارش تعیین خواهد شد

 17. با سلام و عرض ادب ،
  بنده در کارگاه با دستگاه رادیال مشغول به کار بودم، در حین انجام کار ، برای بررسی نتیجه کار با دستم زیر کار رو چک کردم که ناگهان نوک مته به اندازه نصب ناخن و بند انگشت اشاره دست چپم رو قطع کرد که مقداری از استخوان بند انگشتمم زده بود. با برگ حادثه که شرکت نوشت برام به بیمارستان فیاض بخش تهران مراجعه کردم و در اونجا دکتر بهم گفت که اگر پیوند بزنن احتمال صفر درصد میگیره که خودمم مطمئنم نمیگیره، اما به درخواست خودم اونا پیوند زدن،
  حالا من میخوام بدونم که دیه چقدر میشه ؟
  نیاز به شکایت من هست یا نه؟
  نمیدونم که کارگاه بیمه مسئولیت مدنی داره یا نه؟

  1. سلام وقت شمابخیر
   درمورد بیمه مسئولیت از کارفرماتون بپرسین در صورتی که نداشته باشن از طریق مراجع قضایی و بیمه تامین اجتماعی اقدام کنین.
   در مورد دیه باید اجازه بدین طول درمان طی بشه و درصد بهبودی یا عدم بهبودی مشخص بشه.
   در حالت کلی اگر یک بند انگشت شما کاملا از بین رفته باشه تقریبا مبلغ 7 میلیون و 700 تومان دیه اون هست و بخاطر طول درمان هم ارش به شما تعلق میگیره. اما در نهایت میزان دیه رو پزشکی قانونی تعیین میکنه

  1. سلام وقت شما بخیر
   سوالتون خیلی کلی هست! انگشت وسط دست چپ یعنی هر سه بند انگشت شکسته؟ شکستگی ستده هست یا خرد شده؟
   نوع شکستگی درصد متفاوتی از دیه رو به خودش اختصتصاص میده

 18. سلام میخاستم بدونم درصد دیه کامل پا چقدر هست چون ساق پام شکسته برگه پزشک قانونی نوشته بود درصد دیه کامل پا بهمراه ارش پلاتین

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی کامل پا 8 درصد هست. یعنی با توجه به دیه امسال تقریبا مبلغ 18 میلیون تومان دیه تعلق میگیره.
   در مورد ارش پلاتین باید درصد اون توسط پزشکی قانونی مشخص شده باشه .

 19. سلام من دو بند انگشت اشاره دست راستم قطع شده و انگشت دو سومم شکسته و چهل بخیه خورده انگشت کوچکم پارگی و بیست بخیه خورده دیه تقریبیش چقدر میشه ممنون میشم پاسخ دهید در ضمن با توجه به اینکه در ماه حرام این اتفاق فتاده ایا دیه دوبرابر میشود ؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   ماه حرام فقط در مورد دیه فوت ملاک محاسبه هست
   در مورد دو بند انگشتتون که قطع شده تقریبا مبلغ 15 میلیون و 400 هزار تومان دیه تعلق میگیره. در مورد جراحت ها و بخیه ها هم پزشکی قانونی باید بعد از گذشتن طول درمان نظر قطعی بده و درصد اون رو مشخص کنه

 20. باسلام دیه شکستگی استخوان زنداعلی ودامیه فرق سر وساییدگی آرنج دست وخصوصاشکستگی انگشت اشاره وست راست چنددرصدهست سپاسگزادم منت میگزاریدراهنمایی بفرمایید

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی استخوان زنداعلی 8 درصد دیه کامل هست مجموع دیه شکستگی این استخوان و دامیه فرق سر با هم تقریبا مبلغ 23 میلیون هست
   در مورد شکستگی انگشت دست نوع شکستگی و اینکه کدام بند شکسته تعیین کننده دیه هست که متاسفانه اشاره ای بهش نکردین

 21. سلام من دست چپم در اثر درگیری با افغانی شکست و دو تا پلاتین تو دستمه که یه ما پیش یکیشونو دروردم رفتیم دادگاه گفت چون افغانین نمیتونیم از اونا دیگه بگیریم میوفته تو بیت المال الانم دوساله گفتم ببینم دیه دستم چقد مبلغش

  1. سلام وقت شما بخیر
   شکستگی در صورت بهبودی کامل تقریبا 18 میلیون دیه داره. برای جراحی و پلاتین و طول درمان هم براتون ارش تعیین میشه و میزانش رو پزشکی قانونی و دادگاه مشخص میکنن.

 22. سلام وقت بخیر

  میخوام بدونم قطع یک بند انگشت پا قیمتش چقد میشه ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه انگشتان دست و پا مثل هم محاسبه میشن
   قطع شدن یک بند از انگشت پا 7 میلیون و 700 هزار تومان است

 23. سلام من توی یه دعوایی استخان مچ دستم ترک خورده ،با سه نفر دعوا کردم و مقصر هم اونا بودن… دیه دریافتی من اگر شکایت کنم چه قدر میتونه باشه و ایا اگه شکایت کنم به نفعمه…اگه میشه مراحل شکایت رو برام توضیح بدین!

  1. سلام وقت شما بخیر
   متاسفانه ما مشاوره حقوقی نداریم.
   دیه ترک برداشتن مچ دست هم در حدود 14 میلیون هست.

 24. سلام.من تصادف کردم.ریه اسیب دیده.دست چپ شکسته.دو سه تا دنده روی قلبم شکسته.زخم های کوچک روی بدنم هم زیاد دارم.میتونید حدودا مبلغ دیه بنده رو بگید ؟خودم بیشتر چیزی نمیدونم هنوز

  1. سلام وقت شما بخیر
   آسیب اعضای داخلی مثل ریه ارش دارن
   شکستگی هر دنده محیط قلب 5 میلیون و 700 دیه داره فرمودین دو سه تا و تعداد دقیق رو مشخص نکردین
   شکستگی هر یک از استخوانهای اصلی دست در صورتی که التیام مطلوب داشته باشه تقریبا 18 میلیون دیه داره

 25. سلام خسته نباشید
  من تصادف کردم و رگ شریانی پام قطع شد ک با عمل جراحی بازگشت
  عصب های پام از زانو به پایین قطع هست و مچ پام را نمیتونم حرکت بدم
  رون پام شکستگی دارد ک ۴ سانت کوتاه شده پام
  مفصل لگنم هم شکسته و ۱۷ تا عمل جراحی انجام دادم
  میشه میزان تقریبی دیه من را حساب کنید

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای پارگی رگ دیه مقدر وجود نداره و ارش تعیین میشه
   در مورد از بین رفتن اعصاب باید طول درمان تکمیل بشه و اگر درمان معیوب باشه و حرکت کلا از بین بره دیه نقص عضو به شما تعلق میگیره
   دیه شکستگی پا با التیام معیوب و کوتاهی هم تقریبا مبلغ 77 میلیون دیه داره و برای جراحی و طول درمان ارش ثابت میشه.
   شکستگی لگن بستگی به تاثیراتی که بر سایر اعضا میذاره دیه متفاوتی داره. اگر التیام مطلوب داشته باشه و برای سایر اعضا مشکلی ایجاد نکنه 34 میلیون دیه خرد شدن لگن هست و برای جراحی ها و طول درمان ارش تعیین میشه

 26. سلام
  خسته نباشید میشه لطف بفرمائید بگید چجوری به مباحث دیه و ارش مسلط باشیم?!

  1. سلام وقت شما بخیر
   با مطالعه قوانین و محاسبه نمونه نامه‌های پزشکی قانونی مرتبط با دیه میتونین در محاسبه دیه مسلط بشین

 27. سلام بنده استخوان ران پام تو تصادف شکسته واز هم رد شده حدود یک سالو دوماه طول درمان دارم در این مدت دوبار هم پلاتین گذاشتم الانم پام کوتاه شده میشه حدودی برام حساب کنید ببینم چقد میشه

  1. سلام وقت شما بخیر
   محاسبه دیات کار تخصصی و ظریفی هست و باید حتما توسط پزشکی قانونی انجام بشه
   دیه خرد شدن استخوانی که معیوب درمان بشه تقریبا مبلغ 77 میلیون هست برای پلاتین و جراحی های متعدد و طول درمان هم ارش تعیین میشه.

 28. سلام من حین تصادف در ماه حرام استخوان پنجم کف پا و ضرب دیدگی دنده و به مدت دومه خونه نشین شدم میخواستم لطف کنید و مقدار دیه را برام مشخص کنید

 29. سلام
  من پای راستم تیر تفنگ بادی خورده وهنوزم توی پامه
  میخواستم بدونم دیش چقدره؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   به جراحتی که توسط گلوله ایجاد بشه نافذه گفته میشه و یک دهم دیه کامل یعنی تقریبا 23 میلیون تومان دیه داره اما اگر نیاز به جراحی و خروج گلوله و طول درمان باشه دیه متفاوتی داره

 30. سلام من عابرپیاده بودم یه ماشین بهم زد@دیه شکستگی پلاتوترال تیبای راست وپارگی رباط mclچقدرهست؟؟که توسط عمل جراحی وقراردادن پلاتین درمان شده است؟؟لطفامبلغ حدودی روبگیدمیخوام بدونم ارزش داره وکیل بگیرم یانه؟؟واینکه هزینه های بیمارستانووطول درمان که۳ماه هست (شاغل بودم)وازکارافتادگی کی بایدبده؟؟

 31. سلام هفته پیش شخصی به قصد مزاحمت و آدم ربایی تعقیبم کرد که نهایتا داخل پیاده رو اومد و با ماشین به پام زد الانم مچ پام شکسته میخواستم بدونم چقدر طول میکشه دیه پرداخت بشه ؟ و مقدارش چقدره؟

 32. سلام خسته نباشید
  من تو شرکت دستم از ساق شکست بد عمل کردم و الان پلاتین گذاشتم میخواستم بدونم دیهش چقدر میشه تقریبا
  ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه بستگی به این داره که کدوم استخوان ساق دست شما شکسته باشه و اینکه شکستگی ساده باشه یا خردشدگی استخوان باشه.
   اگر شکستگی یک استخوان باشه تقریبا 18 میلیون دیه داره اگر شکستگی هر دو استخوان ساق دست باشه تقریبا 36 میلیون دیه داره.
   خردشدگی یک استخوان 61 میلیون و خرد شدگی هر دو استخوان 122 میلیون دیه داره

   1. سلامی دوباره شرمنده
    میخواستم بدونم ک کار رو دست من افتاده مقصر من هستم. اگ من شکایت کنم من مقصر میشم

 33. سلام من مچ دستم تو کارخونه لای دستگاه رفت و شکست علاوه بر شکستگی دوتا حباب توی دستمم ترکیده!ی استخون تو مچ دستم شکسته،میشه لطف کنین بگین مقدار تقریبیه خسارت چقدر میشه!؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   اگر شکستگی استخوان ساده با التیام مطلوب باشه باشه تقریبا 18 میلیون دیه داره. برای جراحات هم باید نوع جراحت مشخص بشه

   1. …. …:
    سلام من پام از دو جا شکسته که پزشکی قانونی اینطور برام نوشته:
    ۱_شکستگی ناحیه تحتانی استخوان نازک نی ساق پای چپ مطلوب التیام یافته و مشمول دیه مقدر میباشد.۲_ارش شکستگی استخوان کف پای چهارم پای چپ دو/2 درصد دیه کامل تعیین میگردد.

    خواستم بپرسم این دو تا چقد دیه اش میشه.ممنون

    1. سلام وقت شما بخیر
     مجموع دیه مشخص شده 10 درصد دیه کامل هست و میشه 23 میلیون تومان

     1. انگشت اشاره پیوند زده شد که پزشکی قانونی گفت ۳۰ درصد از انگشت قطع شده و برای ناخن مجدد وقت داده که مشخص بشه کامل در میاد یا نصفه!
      میخواستم ببینم دیه انگشت اشاره و وسط چقد میشود!
      (برای پیوند هم از کف دست و پشت انگشت وسط پوست برداشتن)

     2. سلام وقت شما بخیر
      دیه 30 درصد قطع شدگی انگشت تقریبا مبلغ 6 میلیون و 900 هزار تومان هست. برای ناخن همونطور که فرمودین به رشد مجددش بستگی داره. میزان پوستی هم که برای پیئوند برداشتن ارش داره و درصدش رو پزشکی قانونی مشخص میکنه.

 34. سلام.دست راست پدر من توی اولین روز محرم امسال رفت زیر دستگاه و از مچ قطع شد.حدودا چقدر دیه تعلق میگیره؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   قطع شدن دست از مچ نصف دیه کامل یعنی تقریبا مبلغ 115 میلیون تومان هست. ماه حرام فقط در مورد دیه فوت ملاک محاسبه هست و نقص عضو با دیه ماه عادی محاسبه میشه.

 35. سلام باتشکر از سایت خوب و مفیدتون، عذر میخوام 25 درصد دیه پای چپ چقدر میشه ؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   هر یک از اعضای جفت بدن در صورت از بین رفتن نصف دیه بهشون تعلق میگیره. وقتی گفته شده 25 درصد دیه پای چپ یعنی 25 درصد از نصف دیه که حدودا مبلغ 28 میلیون و 800 هزار تومان میشه.

 36. سلام می خاستم بدونم دیه شکستگی بند اول انگشت دوم دست راست که تحت درمان جراحی بوده و پارگی انگشت سوم دست راست در اثر جسم سخت ایجاد شده چند درصد است؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصورتی که انگشت شکسته التیام مطلوب داشته باشه حدودا مبلغ 1 میلیون و 200 هزار تومان دیه داره و در صورتی که التیام معیوب باشه ارش تعلق میگیره.
   برای پارگی انگشت دیگه هم باید نوع و عمق جراحت مشخص بشه. بسته به نوع جراحت میتونه بین 1 تا 5 درصد دیه داشته باشه.

 37. سلام وقت بخیر میشه دیه منو بگویید چقدر میشود.
  1_یک ونیم هزارم دیه کامل
  2_یک سوم از یک دهم از سه هزارم دیه کامل
  3_یک ونیم هزارم دیه کامل

  1. سلام وقت شما بخیر
   ۱_یک ونیم هزارم دیه کامل = 346.500 تومان
   ۲_یک سوم از یک دهم از سه هزارم دیه کامل = 103.950 تومان
   ۳_یک ونیم هزارم دیه کامل = 346.500 تومان

 38. سلام من تصادف کردم و در تصادف مچ دست راستم شکسته پزشک قانونی یک ماه طول درمان تعیین کرد و بعد از یک ماه 3 درصد ارش تعیین شده می خواستم بدونم که آیا شکستگی مچ مگه دیه نداره که ارش برای اون تعیین شده؟!!!

  1. سلام وقت شما بخیر
   منظورتون از شکستگی مچ استخوانهای کوچک منتهی به مچ هست تا انتهای نازک نی و درشت نی؟
   اگر شکستگی هر یک از استخوانهای کوچک مچ دست باشد برای آنها ارش تعیین می‌شود.

 39. سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم در نامه پزشکی قانونی واسه شکستگی قوزک پا و چند مورد از جراحات دیگه درصد تعیین نکرده ولی برای بقیه موارد درصد نوشته میشه لطف کنین راهنمایی کنین

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصد دیه مقدر معمولا در نامه پزشگی قانونی و یا حکم دادگاه نوشته نمیشه. شکستگی استخوان قوزک پا با التیام مطلوب 8 درصد دیه کامل بهش تعلق میگیره.

 40. سلام من توی تصادف شکستگیو اینا داشتم کار ب اینا ندارم ولی سوالی ک داشتم اینه ک رگ پرونئالم قطع شده بود و قابل باز گشت نبود و مچ پام و انگشتای پام بالا نمیومد تا عمل پیوند تاندون بعد چندماه برام انجام دادن و مچ پام یکمی بالا میاد و در نامه پزشک قانونی زده محدودیت مچ پا و انگشتان پا خواستم ببینم برای این محدودیت چ مقدار دیه دارد و واقعا نمیتونم کار کنم امکان بیمه از کار افتادگی بهم میدن؟؟؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   باید در نامه پزشکی قانونی درصد محدودیت حرکت و ارش مشخص بشه چون دیه مقدر نداره.
   در صورتی که این محدودیت حرکتی زیاد باشه و اجازه نده شما کار قبلیتون رو انجام بدین بیمه ازکارافتادگی بهتون تعلق میگیره در غیر اینصورت اگر خللی در کار شما ایجاد نکنه بیمه برای ازکارافتادگی مبلغی پرداخت نمیکنه

 41. سلام درود فراوان خدمت دوستان عزیز ببخشید من چنتا سوال داشتم اگ زحمتی نیس جواب منو بدین نامه پزشک قانونی هست درصد دیه رو نگفتن اگ میشه حساب کنین ببینم چقد دیه میشه ممنون
  زخم حارصه پشت دست راست،ارنج راست،ارنج چپ،مچ پای چپ،پشت پای چپ،سمت چپ سر و پشت سر و لاله گوش چپ.جراحت بخیه شده ی دامیه مچ پای چپ و پشت پای چپ. کبودی بازوی چپ. جراحت بخیه شده دامیه قسمت داخل و خارج لب تحتانی.جراحت متلاحمه ساق پای راست.شکستگی ثلث ابتدایی استخوان ران راست که جراحی و پلاک گذاری شده است. شکستگی استخان زند اعلی ساعد چپ ک جراحی پین گذاری شده است
  ممنون میشم اگ جواب بدین

  1. سلام وقت شما بخیر
   طبق موارد ذکر شده مجموع دیه مبلغ 58 میلیون و 900 هزار تومان است اما برای پین و پلاک ارش تعیین میشو و درصد ارش آنها ذکر نشده بود.

   1. خیلی ممنون. امروز رفتم نامه پزشک قانونی رو گرفتم ولی دیگ هیچکدوم از این موارو رو نزده بود و نوشته بود ارش عمل جراحی پای راست به میزان 2% دیه کامل انسان و ارش پین گذاری دست چپ به میزان 1%دیه کامل وسایر ضایعات بدون عیب التیام یافته ودیه مقدر دارد
    ممنون میشم اگ اینم بگیم و توضیح بدین در موردش

    1. خواهش میکنم . انجام وظیفه‌س
     یعنی علاوه بر مبلغ ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دیه مقدر 3 درصد هم ارش تعیین شده میزان ارش مبلغ 6.930.000 تومان است.

     1. خیلی ممنون واقعا لطف کردین وقتتونو گذاشتین و جوابمو دادین جوابتون خیلی کمکم کرد ممنون از این همه لطف ♥️

 42. سلام خسته نباشید،پدر من از ارتفاع بالای داربست سقوط کردند و پاشنه پاشون از سه ،چهار جا خردشده و به گفته پزشک شون غضروف مچ پاشون از بین رفته و دچار آرتروز شدید شده اند میخاستم بدونم دیه این آسیب ها چقد است .ممنون از شما

  1. سلام وقت شما بخیر
   خرد شدن استخوان پاشنه پا 13.33 درصد دیه دارد (یعنی تقریبا مبلغ 30 میلیون و 500 هزار تومان) و برای از بین رفتن غضروف ارش تعیین میشود.

 43. با سلام
  بنده بعد از تصادف هزینه های عمل جراحی و پلاتین و فیزیوتراپی و…که نزدیک ۲۰ میلیون شد رو پرداخت کردم خواستم بدونم این هزینه ها رو میتونم سوای از دیه از راننده که مقصر حادثه بوده طلب کنم؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   بله در صورتی که بیمه ثالث راننده مقصر هزینه های شما رو پرداخت نکنه که معمولا (به دلیل ذکر نشدن هزینه پزشکی در رای دادگاه) پرداخت نمیشه میتونین از راننده مقصر شکایت کنین و هزینه های انجام شده رو از ایشون مطالبه کنین.

 44. سلام و خسته نباشید
  بنده استاد سرامیک کاری و سنگ کاری هستم سر ساختمان قوزک داخلی پای راستم شکسته و مقداری هم پام دچار زخم سطحی شده .ساختمان دارار بیمه ی کارگری تأمین اجتماعی بوده با توجه به شغل بنده که روزی دویس هزار تومن درامد داشتم خسارت از کار افتادگی و دیه چگونه محاسبه میشه با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   برای شکستگی 8 درصد دیه تعلق میگیره و هزینه از کارافتادگی بر اساس ماده 60 قانون تامین اجتماعی پرداخت میشه.
   در صورتی که مسئولیت شرایط ایجاد شده به عهده کارفرما باشه ایشون مسئول پرداخت دیه و غرامت از کارافتادگی هستن.

 45. سلام.
  من در محل کار دچار حادثه شده و از ناحیه مچ دست راست شکستگی و خورد شدگی شده میخاستم بدونم چند درصد دیه و ارش تعلق میگیره

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی 8 درصد دیه کامل و دیه خردشدگی 13.33 درصد دیه کامل هست
   اول باید مشخص بفرمایید مچ دست شکسته یا خرد شده.

   1. در رفتگی داشته جا انداختن .مگه فرقی میکنه که اول شکسته باشه یا خردشده باشه ممنون میشم کامل توضیح بدین.

 46. سلام
  وقتتون بخیر
  انگشت شصت دست راستم دچار شکستگی کامل شده.
  بند متصل به کف دست. راست دست هستم. محبت کنید مبلغ دیه ش رو بفرمایید

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی انگشت شصت با التیام مطلوب 5.775.000 تومان است

 47. سلام ممنون از راهنمایی هاتون میشه بهم کمک کنید
  شوهرم تصادف کرد استخوان دست چپش شکسته با انگشت کوچک پاش بند اول زیر چشمش کبود شده خواستم بدونم دیه اش چقدر میشه
  این یک ماهی که نمیتونه کار کنه رو هم پولشو بیمه میده

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی استخوان دست با التیام مطلوب 8 درصد دیه کامل یعنی مبلغ 18.480.000 تومان هست.
   دیه شکستگی یک بند از استخوان انگشت پا با التیام مطلوب تقریبا مبلغ تومان 1.224.300 هست.
   برای ایام از کارافتادگی هم غرامت و ارش تعیین میشه

 48. با عرض سلام و خسته نباشید
  من در حین خدمت سربازی یک بند انگشت شصت دستم دچار پارگی شد و استخوان بند انگشت از ۵ قسمت شکست و تاندون انگشتم ریش ریش شد.
  آیا به من دیه تعلق میگیرد و اگر میگیرد چه مقدار؟
  با تشکر

  1. سلام وقت شما بخیر
   در صورت التیام مطلوب برای شکستگی 1.540.000 تومان دیه تعیین میشه و برای جراحت و تاندون ارش ثابت میشه.
   در صورتی که التیام معیوب باشه مبلغ 6.160.000برای شکستگی و برای جراحت و تاندون ارش تعیین میشه

 49. سلام خسته نباشید
  ببخشید دیه قطع شدن بند انگشت شصت دست راست چقدر است؟؟؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه قطع شدن یک بند انگشت شصت دست مبلغ 11.550.000 تومان است.

 50. سلام خوب هستید وقتتون بخیر ممنون میشم جوابمو بدید
  من تصادف کردم استخوان دست راستم از دو نقطه شکسته
  میخام بدونم دیه اش چقدره؟
  چون استخوان از دو نقطه شکسته فقط دیه یک شکستگی حساب میشه؟
  ماشینی که به من زد سرقتی بوده الان راننده میگه من نزدم ماشینم دزدیده بودن کوپن بیمه نمیدم میتونم شکایت کنم ازش؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   از اونجایی که ماشین بیمه شده و برای خسارتهایی هست که ماشین به شخص ثالث وارد میکنه راننده نمیتونه بگه چون ماشین دزدیده شده بوده از بیمه استفاده نمیکنم!! طبق قانون خسارت شما باید توسط بیمه خودرویی که با شما تصادف کرده پرداخت بشه.
   در مورد شکستگی دستتون دو حالت وجود داره که پزشکی قانونی اون رو تعیین میکنه. یا به تشخیص پزشکی قانونی شکستگی ساده هست و 8 درصد دیه داره و یا اون رو بسته به نوع شکستگی ، شکستگی متعدد تعیین میکنن که دو دیه یعنی 16 درصد بهش تعلق میگیره. این کاملا به تشخیص پزشکی قانونی بستگی داره.

  1. سلام وقت شما بخیر
   دقیقا داخل نامه پزشکی قانونی چه کلمه ای نوشته شده؟ 20 درصد دیه کامل یا 20 درصد شکستگی استخوان بازو؟
   اگر منظور 20 درصد از دیه کامل باشه مبلغ 46.200.000 تومان و اگر منظور 20 درصد از دیه شکستگی استخوان بازو باشه مبلغ 3.696.000 تومان هست.

 51. سلام خسته نباشید من سرکار وزنه افتاده رو پنجه پا یکم بالاتر چهار جا شکسته سه جا بیشتر سه ما استراحت و تو گچ بمونه هم دکتر وهم پزشک قانونی گفته این کارو ب نظرتون حدود دیه اش چقدر و دست کیه بریدن دیه

  1. سلام وقت شما بخیر
   باید مشخص بشه که براتون دیه شکستگی، خردشدگی و یا شکستگی متعدد تعیین میکنن این کاملا به عهده پزشکی قانونی و مراجع قضایی هست و کاملا تخصصی هست.
   اگر شکستگی باشه با التیام مطلوب 8 درصد و با التیام معیوب 10 درصد دیه داره.
   اگر خردشدگی باشه با التیام مطلوب 13.33 درصد و با التیام معیوب 16.66 درصد دیه داره.
   در صورت تعدد شکستگی هم به ازای هر شکستگی یک دیه شکستگی تعلق میگیره.

 52. سلام وبا عرض ادب من در تصادف چپ شدن ماشینم کتف سمت راست که اسکاپولا میگن شکل مثلثی در پشت قفسه سینه قرار داره از ناحیه نزدیک به دست وکنار دیواره کتف کامل شکسته.وگردنم هم آرتروز شده.پزشکی قانونی سه ماه بعدوقت معاینه داده.عمل جراحی نشدم.مقدار دیه چقدر میشه حدودا و آیا ارش هم تعلق میگیره.ممنون میشم از جوابتون.

  1. سلام وقت شما بخیر
   دیه شکستگی کتفتون در صورت التیام مطلوب مبلغ 18.480.000 تومان میشه اما برای آرتروز و طول درمان ارش تعلق میگیره که مراجع قانونی اون رو تعیین میکنن.

 53. سلام خسته نباشيد من با صاحب كارم درگير شدم و انگشت حلقه دست چپم مو برداشته و عمل كردم و پين گذاشتم.چقدر ديه تعلق ميگيره بهم؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   هر سه بند انگشت یا فقط یک بند؟ دیه ترک خوردن یک بند انگشت تقریبا مبلغ 6 میلیون هست. برای جراحی و پین ارش تعیین میشه.

 54. سلام و خسته نباشید.مامانم به خاطر خطای پزشکی مفصل مچ پاشو از دست داده و الان دکتر گفته یا باید فیکس بشه و یا مفصل عوض بشه میخواستم بدونم که دیه ایشون چقدر میشه؟ با سپاس

  1. سلام وقت شما بخیر
   اگر مشکل بوجود اومده با جراحی و تعویض مفصل قابل درمان باشه و الیتام مطلوب پیدا کنه براشون توسط پزشکی قانونی ارش تعیین میشه.
   درصورتی که درمان نشه و ایشون دچار نقص عضو بشن . نصف دیه کامل یعنی 115.500.000 دیه بهشون تعلق میگیره.

 55. سلام وقت بخیر پارسال برج ۱۱ دونفر منو زدن و میخواستن کیفمو بدزدن من مقاومت کردم و چاقوشونو گرفتم الان انگشت سوم از راست دست چپم از کار افتاده و با چاقو زدن ششم و پاره کردن ۹ سانت چون من پیک موتوری بودم زور گیران متواری شدن و من شاهدی نداشتم یه نفر که من و سوار آمبولانس کرد اومد شهادت داد ولی اون از فاصله دور دید الان دادگاه اظها نظر رای داده دعوا عمدی بوده ولی من اعتراض کردم
  چطوری میتونم دیه بگیرم منو حتی پیش قاضی هم نفرستادن الان یه سال شده

  1. سلام وقت شما بخیر
   متاسفانه ما فقط در مورد محاسبه دیه میتونیم کمکتون کنیم . بحث حقوقی و نحوه رسیدگی به دادرسی در تخصص ما نیست دوست عزیز.

 56. سلام من کارگر ساختمانی ام و از ناحیه مچ دست بگفته دکترم در رفتگی شکستگی خوردشدگی داره و پین گذاشتن مقدار دیه چقد میشه ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   باید دقیقا مشحص بشه که کدام استخوان شکسته کدام استخوان خردشده و کدام استخوان دررفتگی داره. به این شکل نمیشه دیه تعیین کرد.

 57. با سلام ممنونم از شما به خاطر کمکهای که به مردم میکنید ببخشید میخواستم بدونم دیه خورد شدگی شدید بند اول انگشت کوچک و چهارم که بدون عیب درمان شده چقدر است اینطور برای من زدن ولی انگشت من کج شده و اینکه دیه شکستن بند اول انگشت وسط چقدر است دست چپ و اینکه من پلاتین توی انگشتم دارم ایا اینم دیه داره

  1. سلام وقت شما بخیر
   انجام وظیفه‌س
   دیه خردشدگی دو بند اول انگستان در صورت التیام مطلوب مبلغ 4.088.000 تومان و در صورت التیام معیوب مبلغ 5.133.000 تومان است.
   برای شکستگی بند اول استخوان وسط مبلغ 1.228.000 تومان دیه تعیین میشه و برای پلاتین ارش تعیین میکنن.

 58. سلام وقت بخیر
  بنده از ناحیه قوزک داخلی پای چپ دچار شکستی شدم
  که منجر به عمل و قرار دادن ۲پین داخل استخوان شدم
  امکانش هست بفرمایید چقدر دیه به من تعلق میگیرد ممنون

  1. سلام وقت شما بخیر
   درصورت التیام مطلوب مبلغ 18.480.000 تومان و در صورت التیام معیوب مبلغ 23.100.000 تومان به عنوان دیه و برای پین ارش تعیین میشه.

 59. سلام
  دوتا از انگشت دست چپ من با اره MDFقطع شده و پپیوند خورده یکی از انگشت ها فقط ظاهری هست تاندنون و عصب نداره و انگشت دیگری هم از بند دوم خم راست نمیشه و برای همکار کار میکردم الان ۴ ماه از این قضیه میگذرد و هنوز من دستم به دکتر بنده .
  آیا میتونم اقدام کنم؟
  دیه من چقدر میشه؟

  1. با سلام.
   دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل هست. اگر دو انگشت شما به طور کامل قطع شده باشه حدود 46 میلیون تومان به شما دیه تعلق میگیره. درباره جراحات دیگری که اشاره کردید با نظر دادگاه و پزشکی قانونی به شما ارش تعلق خواهد گرفت.
   درباره سوال دوم که فرمودید برای همکار کار میکردید اگر منظورتون این هست که در محل کار این مشکل براتون پیش اومده و خسارت ناشی از حوادث کار بوده کارفرما موظف به جبران خسارت هست و اگر بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارگر داشته باشه از محل بیمه دیه و ارش شما پرداخت میشه.

 60. سلام وقتتون بخیرمن اللن حین کارتوکارخونه صربه محکمی به روی دستم خوردکه باعت ترک برداشتن استخوان روی دستم شده میخواستم بدونم واسه این نوع جراحت نیزدیه ای تعلق میگیره تاازبیمه حوادث کارخونه پیگیری کنم

  1. سلام وقت شما هم بخیر
   دیه ترک استخوان دست حدودا 14 میلیون تومان میشه. البته مبلغ دقیق دیه رو پزشک معتمد بیمه و در صورت نیاز پزشکی قانونی تعیین میکنه.

 61. سلام و خسته باشید ب شما دوست گرامی
  من از ناحیه مچ دست راست دچار حادثه شده ام و دررفتگی .شکستگی مو دست شکستگی اسکافید و خردشدگی شدم میزان دیه چقدر میشه و در طول درمان رو چجوری حساب میکنن
  در ضمن شکایتی صورت نگرفته بخاطر اینکه گارگاه بیمه اش بطوریه ک نیاز ب رای دادگاه ندارد .
  ایا همچین ییمه ای داریم .

 62. سلام خسته نباشید من تو تصادف دچار پارگی تاندون شانه شدم ک الان تو نظریه دادگاه نوشتن یک درصد دیه تعلق میگیره میخاستم ببینم چقدر دیه تعلق میگیره؟

 63. سلام من درتصادف انگشت اشاره دست راستم آسیب دید ودچار ۲ پارگی ۴ سانتی روی بندسوم مفصل انگشت که به کف دست میچسبد شد تاندون آسیب دید ترمیم شد وبخیه شد بعدیم ماه که بخیه کشیدم انگشت اشاره فاقد حرکت است وفیزیو تراپی لازم دارد میزان دیه چقدر تعلق خواهد گرفت ممنون

  1. سلام و وقت بخیر.
   پارگی روی بند انگشت که فرمودید اگه از نوع دامیه باشه (جراحت سطحی همراه با خون ریزی)، حدودا 4 میلیون و 600 هزار تومان دیه بهش تعلق میگیره ولی اگه از نوع متلاحمه باشه (جراحت عمیقی که به پوست روی استخوان نرسد) حدودا 6 میلیون و 900 هزار تومان. برای آسیبی که به تاندونتون هم وارد شده دیه مقدر (تعیین شده) وجود نداره و بهش ارش تعلق میگیره. میزان ارش هم توسط پزشکی قانونی مشخص میشه.

 64. سلام وقتتون بخیر من حین کارتوکارخونه براثربرخوردقسمت چرخشی دستگاه باسرعت زیاداستخوان روی دستم ترک برداشته میخداستم بدونم چقدردیه براش تعلق میگیره

  1. سلام وقت شما هم بخیر.
   دیه ترک استخوان دست حدودا 14 میلیون تومان میشه. البته مبلغ دقیقش رو باید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه (در صورتی که کارخونه بیمه حوادث داشته باشه) تعیین کنه.

 65. من از ناحیه مچ دست راست دچار حادثه شده ام و دررفتگی .شکستگی موچ دست شکستگی اسکافید و خردشدگی شدم میزان دیه چقدر میشه و در طول درمان رو چجوری حساب میکنن
  در ضمن شکایتی صورت نگرفته بخاطر اینکه گارگاه بیمه اش بطوریه ک نیاز ب رای دادگاه ندارد .
  ایا همچین ییمه ای داریم

  1. با سلام.
   به طور کلی دیه شکستگی8 درصد دیه کامل و دیه خردشدگی 13.33 درصد دیه کامل هست. باید مشخص بشه آیا دو استخوان به شکل جدا شکسته و خورد شده؟ به طور مثال اگر یک استخوان شکسته و دیگری خورد شده مجموع دیه 21.33 درصد میشه. نظر پزشکی قانونی ملاک هست.
   در خصوص سوال دومی که مطرح کردید در بیمه مسئولیت کارفرما اگر کلوز (بدون رای دادگاه) انتخاب شده باشه، نیاز به رای دادگاه نیست و بعد از بررسی مدارک پزشکی و نظر پزشک معتمد بیمه خسارت پرداخت میشه. اما اگر در بیمه نامه این پوشش (بدون رای دادگاه) انتخاب نشده باشه برای دریافت خسارت رای دادگاه الزامی است.

 66. سلام و خسته باشید ب شما دوست گرامی
  من از ناحیه مچ دست راست دچار حادثه شده ام و دررفتگی .شکستگی مو دست شکستگی اسکافید و خردشدگی شدم میزان دیه چقدر میشه و در طول درمان رو چجوری حساب میکنن
  در ضمن شکایتی صورت نگرفته بخاطر اینکه گارگاه بیمه اش بطوریه ک نیاز ب رای دادگاه ندارد .
  ایا همچین ییمه ای داریم .

 67. سلام وخسته نباشید
  من موقع کار از دیوار افتادم و مچ دست راستم در رفتگی شکستگی و خورد شدگی داره و پین گذاشتن میخاستم بدونم چقد دیه تعلق میگیره.

  1. با سلام.
   طبق نظر پزشکی قانونی باید مشخص بشه دررفتگی برای کدوم استخوان بوده، کدوم استخوان شکسته و کدوم خورد شده. مقدار دقیق دیه بستگی به رای دادگاه و پزشکی قانونی داره.
   اما به طور کلی دیه شکستگی 8 درصد دیه کامل و دیه خوردشدگی 13.33 درصد دیه کامل هست.

 68. سلام وقت بخیر.
  من۲۳/۱۲/۹۶تصادف کردم.شکستگی دست و پام درحد قط شدن بودن ولی با تلاش دکتر پلاتین گذاشتن الان پام۲سانت کوتاهی داره۳تا از انگشتای پامم از کار افتادن.الان۱۴ماهه طولی درمان پزشکی دارم.
  درضمن طرف مقابلم فرار کرده الان تکلیف من چی میشه ایا از صندوق دلت چیزی بهم تعلق میگیره یانه ممنون میشم راهنمایم کنین

  1. با سلام.
   صندوق خسارات بدنی برای حمایت از اشخاص ثالث ایجاد شده و در صورت فرار راننده خسارت شما رو پرداخت میکنه.
   درباره دیه هم میزان دقیق اون توسط پزشکی قانونی بعد از طول درمان تعیین میشه اما به طور کلی دیه شکستگی یک دست یا یک پا 8 درصد دیه کامل هست. هر دو دست و پای شما دچار شکستگی شده؟ یا یک دست و یک پا؟
   برای سایر جراحات مثل پلاتین هم براتون ارش تعیین میکنن. برای طول درمان هم ارش مشخص میشه.

 69. سلام.وقت بخیر.من تو یک حادثه در شرکت انگشتای سه و چهارم دست چپم( چپ دست هستم) از تاندوم دچار پارگی شدند و مفصل انگشت چهارمم(مفصل حلقه) شکست وترمیم نشد و قابل حرکت نیست.حدودا چقدر تعلق میگیره.ممنون

  1. با سلام.
   دریاره پارگی انگشتتون باید عمق و میزان جراحت مشخص بشه اما به طور کلی بین 1 تا 5 درصد دیه داره.
   درباره شکستگی مفصل انگشتتون هم باید رای دادگاه و نظر پزشکی قانونی رو بدونید.

 70. با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی خواستم بدونم که در اثر تصادف که شخص دیگری مقصر بودن بهمون زدن انگشت شصت دست چپم دو تا ترک خورده که دکتر اورتوپد ۴۵ روز استراحت و گفتم گچ بگیرم و دادگاه هم رای رو صادر کرده بود خواستم بدونم من چقدر پول شاملم میشه

  1. با سلام.
   جزییات صدمه ای که با انگشت دستتون وارد شده باید مشخص باشه. مثلا چند بند انگشت شما ترک خورده؟ در رای دادگاه و طبق نظر پزشکی قانونی این موضوع مشخص میشه. اما به طور کلی دیه ترک یک بند انگشت تقریبا مبلغ ۶ میلیون هست. برای مدت زمان استراحت هم باید براتون ارش مشخص کنند.

 71. سلام.وقت شما بخیر
  من دخترم بخاطر خیس بودن سرامیک کف کوریدور مدرسه دچار پیچ خوردگی مچ پا شد بطوریکه تاندون مچ پای راست پاره شده و برای دوهفته توگچه. میخواستم بدونم دیه یا عرش تعلق میگیره و چقدر میشه؟

  1. با سلام.
   میزان جراحت به وسیله پزشکی قانونی باید مشخص بشه و برای پیچ خوردگی و پارگی ارش مشخص میکنند. برای همین مقدارش قابل تعیین نیست. لازم به ذکره در صورت اثبات تقصیر کارکنان مدرسه میتونید دیه رو از مدرسه فرزندتون دریافت کنید. از محل بیمه حوادث دانش آموزان هم هزینه های درمانی پرداخت میشه.

 72. باسلام
  ببخشیددیه‌شکست
  گی‌استخوان‌کف‌دست‌چقدراست؟استخوان‌کف‌دست‌همسرم‌دردعوای‌پدری‌پسری‌شکسته.

  1. با سلام؛
   طبق قوانین، برای شکستگی استخوان های کف دست مقدار دیه مشخصی وجود ندارد و طبق نظر و کارشناسی پزشکی قانونی به آن ارش تعلق میگیرد.

  1. با سلام؛
   درصورتی که خردشدگی استخوان بازوی راست شما به صورت مطلوب درمان شده باشد، به آن 13/33 درصد دیه کامل یعنی 30,792,300 میلیون تومان و در صورت عدم التیام مطلوب به آن 16/66 درصد دیه کامل یعنی 38,484,600 میلیون تومان تعلق میگیرد.

 73. سلام
  پزشگ معتمد بیمه برای دررفتگی شکستگی و خورد شدگی مچ دست راستم ۸ درصد لحاظ کرد
  مگه خوردشدگی دیه اش جدا نیست

دکمه بازگشت به بالا