نام شرکت: بیمه نوین
تعداد نیرو: 551
سهم از بازار: 3.1
توانگری مالی: 33
سال تاسیس: 1384
تعداد شعب: 35
تعداد نماینده: 1167

بیمه‌های خاص نوین

بیمه‌های خاص نوین شامل بیمه کشتی (شناور)، پول (وجوه)، و بیمه هوایی است.

الف) بیمه پول نوین (وجوه)

یکی از انواع بیمه‌های خاص نوین ، بیمه پول است.

بیمه نوین در مدیریت بیمه‌های باربری، بیمه‌های مربوط به وجوه شامل وجوه در راه، کلرینگ و وجوه در صندوق را به شرح زیر صادر می‌کند:

1) بیمه موجودی در صندوق نوین:

بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت ها می‌توانند موجودی نقدی خود شامل وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرها و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز، تصرف، قهر و تهدید، آتش سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه کنند.

نرخ بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق تعیین می‌شود.

2) بیمه حمل و نقل پول و اوراق بهادار مؤسسات مالی:

با استفاده از این بیمه بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت ها می‌توانند انتقال پول از دفاتر خود به بانک ها یا واحدهای تابعه و برعکس را در سراسر کشور (داخل یا میان شهرها) در مقابل خطرهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز بیمه کنند.

بیمه پول نوین

بیمه پول نوین

ب) بیمه کشتی نوین (شناور):

در بیمه کشتی نوین که یکی از انواع بیمه‌های خاص نوین است، بیمه‌گر مسئول جبران خسارت وارد شده به بدنه شناور می‌باشد که در بعضی از پوشش ها سه چهارم مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بنابراین، در بیمه کشتی خسارت ناشی از خطرهای زیر تحت پوشش است:

1) خسارت وارد شده به کشتی در نتیجه خطرهای زیر:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • طوفان
 • به گِل نشستن و برخورد با صخره
 • تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر
 • برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تأسیسات ساحلی
 • زمین لرزه، فوران آتشفشان یا صاعقه
 • حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جا به جایی کالا (یا ماهی صید شده در مورد شناورهای صیادی)
 • ترکیدن دیگ بخار، شکست شفت
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • خسارت وسایل و ادوات صیادی (در مورد شناورهای صیادی)

1)  مسئولیت ناشی از تصادم

در صورتی که کشتی بیمه شده یا کشتی یا شیء دیگری اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود. وجه یا وجوهی در رابطه با این تصادم بابت:

 • تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر با محمولات آن
 • تأخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کستی دیگر یا محمولات آن

زیان همگانی،هزینه نجات و یا هزینه‌های نجاتی که طی قرارداد هر کشتی یا کشتی دیگری برای نجات کشتی یا اموال آن انجام شود، طبق شرایط بیمه‌نامه تحت پوشش است.

بیمه کشتی نوین

بیمه کشتی نوین

ج) بیمه‌ هوایی نوین

یکی از انواع بیمه‌های خاص نوین ، بیمه هوایی است.

در بیمه هواپیما، بدنه هواپیما و مسئولیت‌های عمومی‌مالکان هواپیما (نسبت به اشخاص ثالث، مسافران، بار و محموله‌ها) تحت پوشش قرار می‌گیرد.

انواع بیمه هوایی نوین:

1) بیمه بدنه هواپیما:

بیمه بدنه هواپیما خسارت وارد شده به بدنه یا موتور هواپیما را بر اثر وقوع خطرهای مشمول بیمه، تأمین می‌کند.

همچنین در این بخش، هزینه‌های مربوط به فرود اضطراری هواپیما و هزینه‌های نجات آن طبق شرایط بیمه‌نامه قابل پرداخت است.

2) بیمه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث (غیر از مسافران):

چنانچه در نتیجه برخورد هواپیما یا سقوط اشخاص یا اشیا از آن، خسارتی به اشخاص ثالث وارد و از نظر قانونی بیمه‌گذار مسئول شناخته شود، به گونه‌ای که وجوهی را به عنوان جبران خسارت بابت جراحت‌های بدنی ناشی از حادثه منجر به فوت و یا غیر از آن و صدمات وارد به اموال بپردازد، بیمه‌گر مبالغ پرداختی را به وی بازپرداخت خواهد کرد.

3) بیمه مسئولیت قانونی نسبت به مسافران:

بیمه‌گر تمام وجوهی که بیمه‌گذار به عنوان مسئولیت قانونی خود بابت این موارد پرداخت کند را به وی پرداخت خواهد کرد: صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت یا غیر آن) وارد شده به مسافران هنگامی‌که سوار هواپیما می‌شوند، مدتی که داخل هواپیما هستند و یا زمانی که از هواپیما پیاده می‌شوند.

4) بیمه مسئولیت قانونی بار و محموله‌ها:

بیمه‌گر مسئولیت قانونی از بین رفتن یا خسارت وارد شده به بار مسافران و وسایل شخصی آنان و همچنین محموله‌های هواپیماهای باربری را بیمه می‌نماید.

میزان تعهدات بیمه‌گر در بیمه هوایی:

تعهد بیمه‌گر در قبال فوت یا صدمات بدنی مسافران هوایی بر اساس پیشنهاد بیمه‌گذار متغیر است.

Print Friendly, PDF & Email