نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 664
سهم از بازار: 1.6
توانگری مالی: 132
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: 29
تعداد نماینده: 1188

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان این امکان را فراهم می کند تا دارایی‌های مراکز صنعتی اعم از:

 • ساختمان
 • ماشین آلات
 • موجودی مواد اولیه
 • موجودی مواد در دست ساخت
 • موجودی مواد ساخته شده
 • ابزار آلات و تجهیزات
 • اثاثیه
 • لوازم اداری و غیره

در مقابل خطرات اصلی آتش سوزی‌، صاعقه‌،‌انفجار و همچنین خطرهای اضافی زیر تحت پوشش قرار گیرد:

 • زلزله
 • سیل
 • طوفان
 • ترکیدگی لوله آب
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار
 • هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات پس از وقوع حادثه‌
 • آشوب‌، شورش‌، بلوا، اعتصاب
 • و غیره

راهنمای پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان

در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار که می تواند مالک‌،‌ذینفع و یا نماینده حقوقی بیمه‌گذار باشد‌،‌باید حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه را به صورت کتبی و با تکمیل فرم اعلام خسارت به واحد صدور بیمه‌نامه اعلام خسارت نماید .

ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان

 • در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
 • قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد، محاسبه خواهد شد.

در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد، بیمه‌گر و بیمه‌گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :

 • هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا‌ به طرف دیگر معرفی می نماید. کارشناس منتخب متفقا‌ نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
 • هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
 • هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

براساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار موظف است :

 • حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید.
 • حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد.
 • برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
 • بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
 • ضمن همه گونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسب دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد

فرآیند پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان

 • اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه‌گذار ‌در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتیکه خسارت جزو تعهدات بیمه‌گرباشد .
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

زمان‌بندی پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان بعد از تشکیل پرونده:

براساس ماده 26 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی سامان بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آن حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد باید اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *