نام شرکت: بیمه تعاون
تعداد نیرو: 162
سهم از بازار: 0.6 درصد
توانگری مالی: 2 از 5
سال تاسیس: 1386
تعداد شعب: 29
تعداد نماینده: 372