دیه فک

دیه فک در قانون مجازات اسلامی

در ادامه مبحث دیات در قانون مجازات‌های اسلامی به مبحث دیه فک و نحوه محاسبه می‌پردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (شکستگی، قطع و از بین بردن، کندن، فلج کردن و …) در میزان دیه‌فک با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود.

در شرایطی که حدود و اندازه دیه فک در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می‌گیرد.

دیه فک مستقل از دیه دندان محاسبه می‌گردد.

ماده 629 دیه فک

قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده 630 دیه فک

دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر ‌اعضا است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 631 دیه‌فک

حادثه‌ای که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌شود.

ماده 632 دیه‌فک

از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده 633 دیه‌فک

  • شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان است.
  • شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌های سر و صورت است.

ماده 634 دیه‌فک

فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.

Print Friendly, PDF & Email