دیه

دیه چشم در قانون مجازات اسلامی

در ادامه مبحث دیات در قانون مجازات‌های اسلامی به مبحث دیه چشم و نحوه محاسبه می‌پردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (درآوردن، از بین بردن، آسیب به پلک و …) در میزان دیه چشم با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود.

در شرایطی که حدود و اندازه دیه چشم در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می‌گیرد. دیه چشم مستقل از دیه پلک محاسبه می‌شود.

ماده 587 دیه چشم

درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

‌تبصره- هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

ماده 588 دیه‌چشم

درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است اما اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد‌.

محاسبه دیه چشم

ماده 589 دیه‌چشم

دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

ماده 590 دیه‌چشم

  • به مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل تعلق می‌گیرد.
  • دیه هریک از پلک‌های بالا، یک ششم دیه کامل است.
  • دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک چهارم دیه کامل است.
    • ‌تبصره- هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده 591 دیه‌چشم

شکافتن هریک از پلک‌های بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلک‌های پایین، موجب یک چهارم دیه است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا