آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری مصوب سال 1396

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1396

قوه مجريه                                     مرجع تصویب: ھیات وزيران

سه شنبه،١۴ شھریور ١٣٩۶              شماره ویژه نامه: ٩٨١

سال ھفتاد و سه شماره ٢١١١۵

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره  58666/ت53636ه-     1396/5/16

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه 8/5/1396 به پیشنھاد شماره 130712/62 مورخ 28/7/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه – مصوب ١٣٩۵- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 1- آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ١٣٩۵- است:

الف – قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ١٣٩۵-.

ب – زیان دیده: ھر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

پ – بیمه‌گر: شرکت سھامی بیمه ایران و ھر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت – بیمه‌نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (٢) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه‌گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث – ذی نفع: زیان دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

ج – راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت‌ھای وارده شناخته می‌شود.

ماده٢- آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

برای دریافت خسارت بدنی، ذی‌نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

الف – گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

ب – مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا ھر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای اتباع خارجی.

پ – جواز دفن یا گواھی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

ت – نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

ث – رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

ج – گواھی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده.

چ – اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت‌ھای اورژانس، اظھارات شھود حسب مورد و شماره حساب ذی‌نفع (صرفا برای ارایه به صندوق).

تبصره‌های ماده٢- آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

تبصره ١- راننده مسبب حادثه می‌تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

تبصره ٢- راھنمایی و رانندگی موظف است استعلام‌ھای مربوط به گواھی‌نامه رانندگی از سوی بیمه‌گر مربوط را ظرف دو ھفته پاسخ دھد. در ھر صورت پرداخت خسارت به زیان دیده موکول به پاسخ راھنمایی و رانندگی نیست.

تبصره ٣- در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه‌گر مربوط یا صندوق حسب مورد می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (٣۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

تبصره ۴- در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه‌گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (٣١) و (٣٢) قانون بپردازد.

ماده ٣- آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

برای دریافت خسارت مالی، زیان دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه‌گر مربوط مراجعه نماید:

الف – بیمه‌نامه شخص ثالث یا ھرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب – گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

پ – مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

تبصره – راننده مسبب حادثه می‌تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جھت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان دیده به بیمه گر مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

ماده ۴ – آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

در اجرای ماده (۴٠) قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (٣) این آیین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان دیده را پرداخت نماید:

الف – وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب – به نحو مطمئنی از جمله مراجعه ھمزمان مقصر و زیان دیده به ھمراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ – خسارت مالی وارده یا مطالبه‌شده از سوی زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعھد مالی اجباری مندرج در ماده (۴٠) قانون باشد.

ماده ۵ – آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

صندوق یا بیمه‌گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی‌نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا، ضمن اعلام کتبی فھرست مدارک مندرج در مواد (2) و (٣) این آیین‌نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رھگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

تبصره ١- در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمه‌گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی‌نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا اعلام نماید.

تبصره ٢- صندوق یا بیمه‌گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی‌نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا تحویل نمایند.

ماده ۶ – آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

بیمه‌گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از سقف تعھدات بدنی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به ھمراه مدارک موضوع ماده (٢) این آیین‌نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانه‌ھای مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه‌گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مھلت یادشده به منزله پذیرش تعھد از جانب صندوق خواھد بود.

ماده ٧- آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری

بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر ھزینه‌ھای جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و ھزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعھدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (٣) ماده (٨) قانون اقدام نماید.

تبصره ١- در صورت تخلف بیمه‌گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی‌نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه‌گر لازم الاجرا می‌باشد. در صورت عدم تمکین بیمه‌گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵٧) قانون اقدام خواھد شد.

تبصره ٢- اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی‌نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه‌گر یا صندوق نخواھد بود.

معاون اول رئیس جمھور – اسحاق جھانگیری

منبع: rrk.ir

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *